سوالات ضمن خدمت آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس + آزمون سوم

دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس

دوره ضمن خدمت آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس جدید ترین آزمون ضمن خدمت فرهنگیان می باشد که به مدت 12 ساعت برگزار می گردد . آزمون اول ضمن خدمت آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس در تاریخ هفده اردیبهشت ماه نود و هشت برگزار می گرددو تا تاریخ نوزدهم ادامه دارد سوالات آزمون ضمن خدمت آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس از محتویات جلسه اول آزمون دوم آزمون سوم می باشد . نکته مهم این آزمون حتما قبل از شروع شرکت در آزمون بازخوردهای آن را در سامانه ثبت نمائید . : به عنوان مثال وارد کنید محتوای این جلسه را مشاهده کردم و بسیار مفید بود .

download-mihanhamkar-com

دریافتسوالات ضمن خدمت دفاع مقدس


 

آﻣﺮﯾﮑﺎ

.........ﺑﺎ رﻫﺒﺮان ﺟﯽ ﻫﺸﺖ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان

ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

1

 

درﺳﺖ

 

از ﺑﯿﻦ ﻫﺸﺖ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ اي ﮐﻪ ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ در ﺟﻨﮓ

ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮد ، اﯾﺮان ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

2

 

ﯾﮏ

از ﺑﯿﻦ ﻫﺸﺖ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ اي ﮐﻪ ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ در ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮد ، اﯾﺮان              ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ را

ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

3

 

ﯾﮏ

 

از ﺑﯿﻦ ﻫﺸﺖ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ اي ﮐﻪ ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ در ﺟﻨﮓ

ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮد ، اﯾﺮان ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ؟

4

از ﺳﺎل 1361

از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﺘﺠﺎوز در دﺳﺘﻮر

ﮐﺎر ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ؟

5

از ﺳﺎل 1361

از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ رزﻣﯽ ﻋﺮاق در سوالات ضمن خدمت دفاع مقدس در اﯾﺠﺎد ﻣﻮاﻧﻊ

اوج ﮔﺮﻓﺖ؟

6

ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

از ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻖ، ﻋﺮاق ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ درج اﺳﺎﻣﯽ اﺳﺮاي اﯾﺮاﻧﯽ در

ﻟﯿﺴﺖ ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪ؟

7

 

2769

از ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1367، ارﺗﺶ ﻋﺮاق ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺟﺰاﯾﺮ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را

ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ي ددﻣﻨﺸﺎﻧﻪ و ﺑﻤﺒﺎران ﻗﺮار داد؟

8

 

127

از ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1367، ارﺗﺶ ﻋﺮاق ﺣﺪودا ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﻬﺮ و ﺟﺰاﯾﺮ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را

ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ي ددﻣﻨﺸﺎﻧﻪ و ﺑﻤﺒﺎران ﻗﺮار داد؟

9

درﺳﺖ

از وﯾﮋﮔﯽ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾ اﺷره ﻧﻤﻮد: ﺑﻪ ﻣﻮ و ﻗﺎ ﺑﺎ، ﺑﯿﻄﺮﻓﺎﻧ ﯾﺎ ﺟﺎﺒﺪاري از ﻣﻈم ﺑﺎو ﻗﺎﺑ اﺟا ﺑﻮده و ﺟﺎﯿ

10

3ﺧﺮداد 1361

 

آزادي ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ در ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮد؟

11


 

168 سوال آزمون دوم ضمن خدمت دفاع مقدس

 

1925

اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻨﮓ اﻓﺰارﻫﺎي ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف در ﭼﻪ ﺳﺎﻟﯽ در

ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ژﻧﻮ ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪ؟

12

ژﻧﻮ

اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻨﮓ اﻓﺰارﻫﺎي ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﻃﺒﻖ ﮐﺪام

ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪ؟

13

 

3

 

اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺮاق از ﺳﻼح ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺟﻨﮓ ، ﺑﻪ ﭼﻨﺪ

دوره ﺗﻘﺴﯿﻢ    ﻣﯽ ﺷﻮد؟

14

15 ﻋﻀﻮ

اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ، .....................

ﻫﺴﺘﻨﺪ.

15

15

 

اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ ﭼﻪ ﺗﻌﺪادي اﺳﺖ؟

16

 

ﻧﺎدرﺳﺖ

اﻗﺪام ﺟﺪي ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮاي ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ دو

ﮐﺸﻮر ﺑﻮد.

17

ﺻﺪور ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ 598

اﻗﺪام ﺟﺪي ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮاي ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ

ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﭼﻪ ﺑﻮد؟

18

 

درﺳﺖ

اﻗﺪام ﺟﺪي ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮاي ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ

ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺻﺪور ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ 598 ﺑﻮد.

19

ﻧﻔﺮ16000

آﻣﺎر ﺗﻠﻔﺎت ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻣﺎ در ﺣﻤﻼت ﻫﻮاﯾﯽ ﻋﺮاق ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ

ﭼﻪ ﺗﻌﺪادي اﺳﺖ؟

20

59000

آﻣﺎر ﻣﺠﺮوﺣﺎن ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻣﺎ در ﺣﻤﻼت ﻫﻮاﯾﯽ ﻋﺮاق

ﺣﺪودا ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ؟

21

200 ﮐﺸﻮر

اﻣﺮوزه ﺣﺪودا        ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

22

 

ﻧﺎدرﺳﺖ

اﻣﺮوزه ﺣﺪودا 1500 ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ

ﻫﺴﺘﻨﺪ.

23

 

درﺳﺖ

اﻣﺮوزه ﺣﺪودا 200 ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ

ﻫﺴﺘﻨﺪ.

24

200ﮐﺸﻮر

اﻣﺮوزه ﺣﺪودا ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ

ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

25

·   اﯾﺠﺎد رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم اﯾﺮان

·  اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ و ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮐﺮدن روﺣﯿﻪ

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم

·   ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻧﻤﻮدن روﺣﯿﻪ ي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮدم از

رزﻣﻨﺪﮔﺎن

 

 

 

اﻫﺪاف ﮐﻼن ارﺗﺶ ﺑﻌﺚ ﻋﺮاق از ﺑﻤﺒﺎران ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﻮد؟

26


 

 

 

·    ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

 

 

· ﺧﺮوج رژﯾﻢ ﺑﻌﺜﯽ ﻋﺮاق از ﺑﻦ ﺑﺴﺖ در ﻧﺒﺮدﻫﺎي

زﻣﯿﻨﯽ

·  اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ و ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮐﺮدن روﺣﯿﻪ

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم

· وادار ﮐﺮدن ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺻﻠﺢ ﻣﻮرد

ﻧﻈﺮ ﺻﺪام

·   ﻫﻤﻪ  ﻣﻮارد

 

 

 

 

 

اﻫﺪاف ﮐﻼن ارﺗﺶ ﺑﻌﺚ ﻋﺮاق از ﺑﻤﺒﺎران ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﻮد؟

27

ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ 598

اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻟﻔﻆ ﻣﻨﺎزﻋﻪ در               ﺑﺮاي ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق

ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺖ.

28

 

درﺳﺖ

اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻟﻔﻆ ﻣﻨﺎزﻋﻪ در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ي 598 ﺑﺮاي ﺟﻨﮓ

ﻋﺮاق ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺖ.

29

ﻧﺎدرﺳﺖ

اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻟﻔﻆ ﻣﻨﺎزﻋﻪ در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ي دوم ﺑﺮاي ﺟﻨﮓ

ﻋﺮاق ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺖ.

30

ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ598

اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻟﻔﻆ ﻣﻨﺎزﻋﻪ در ﮐﺪام ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ي ﺑﺮاي ﺟﻨﮓ

ﻋﺮاق ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺖ؟

31

1359 ﻣﻬﺮ6

اوﻟﯿﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ اي ﮐﻪ ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ در ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ

ﺻﺎدر ﮐﺮد ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮد ؟

32

1359 ﻣﻬﺮ6

اوﻟﯿﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ي ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ در ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ،

.ﺷﺪ ﺻﺎدر .............

33

 

ﻧﺎدرﺳﺖ

اوﻟﯿﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ي ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ در ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ، 31

ﻣﻬﺮ 1360 ﺻﺎدر ﺷﺪ.

34

 

درﺳﺖ

اوﻟﯿﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ي ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ در ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ، 6

ﻣﻬﺮ 1359 ﺻﺎدر ﺷﺪ.

35

ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

اﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ي 598 را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ؟

36

 

 

 

درﺳﺖ

اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺟﻨﮓ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدن ﺧﺰاﻧﻪ ، اﯾﺮان ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺐ و ﻋﺮاق ﺻﻠﺢ ﻃﻠﺐ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺪرﺗﻬﺎي ﺑﺰرگ ﺑﻮد و ﺑﻪ

ﻋﺮاق اﺟﺎزه ي اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﻼﺣﯽ داده ﺷﺪه ﺑﻮد،

ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ي  598 را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

37


 

 

 

درﺳﺖ

اﯾﺮان ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ي 598 را ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

38

ﻧﺎدرﺳﺖ

اﯾﺮان ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ي 598 را ﺻﺮﯾﺤﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .

39

ﻧﺎدرﺳﺖ

اﯾﺮان ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ي 598 را ﺻﺮﯾﺤﺎ رد ﮐﺮد .

40

 

درﺳﺖ

اﯾﺮان ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ي 598 را ﻧﻪ ﺻﺮﯾﺤﺎ رد و ﻧﻪ ﺻﺮﯾﺤﺎ

ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

41

 

 

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﮐﺸﺘﺎر

 

ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻤﺐ ﺧﻮﺷﻪ اي ﺣﺘﯽ در ﺻﺤﻨﻪ ي رزم و ﺑﺮاي ﻧﯿﺮوﻫﺎي رزﻣﯽ ﻫﻢ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﻨﮕﯽ

اﺳﺖ؟

42

 

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﮐﺸﺘﺎر وﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت در ﭘﺎﮐﺴﺎزي

ﺑﻤﺐ ﻫﺎي ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده

 

ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻤﺐ ﺧﻮﺷﻪ اي ﺣﺘﯽ در ﺻﺤﻨﻪ ي رزم و ﺑﺮاي ﻧﯿﺮوﻫﺎي رزﻣﯽ ﻫﻢ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﻨﮕﯽ

اﺳﺖ؟

43

از ﺟﻮاﺑﮕﻮﯾﯽ در ﻗﺒﺎل اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در دوره اﺳﺎرت ﺑﺮاي

اﺳﺮاي اﯾﺮاﻧﯽ رخ داده، ﻓﺮار ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ، رژﯾﻢ ﻋﺮاق از درج اﺳﺎﻣﯽ اﺳﺮاي اﯾﺮاﻧﯽ در

ﻟﯿﺴﺖ ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻃﻔﺮه ﻣﯽ رﻓﺖ؟

44

1365

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻤﺒﺎران ﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﭼﻪ ﺳﺎﻟﯽ

اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد؟

45

درﺳﺖ

ﺑﯿﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ، ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ي 598

از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻠﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪ.

46

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﺑﯿﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ، ﻫﻤﻪ ي

ﻗﻄﺎﻣﻪ  ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻠﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻮدﻧﺪ.

47

42000

ﺗﻌﺪاد اﺳﺮاي اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﺪودا ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد؟

48

72000

ﺗﻌﺪاد اﺳﺮاي ﻋﺮاﻗﯽ ﺣﺪودا ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد؟

49

 

200

 

ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺪاي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺷﻬﺮ ﺳﺮدﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ

ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ؟

50

5000

ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦ ﺣﻤﻼت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در دو ﺷﻬﺮ ﺳﺮدﺷﺖ و

ﺣﻠﺒﭽﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ؟

51

1367

 

ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق در ﭼﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ؟

52

 

ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

ﭼﺮا اﯾﺮان در ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ از ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي

ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮ ﺑﺎز زد؟

53


 

 

 

ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

ﭼﺮا اﯾﺮان ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ را ﻧﻪ ﺻﺮﯾﺤﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻧﻪ ﺻﺮﯾﺤﺎ رد

ﮐﺮد؟

54

 

 

درﺳﺖ

ﭼﻮن ﻗﻄﺎﻣﻪ ي 598 ﻧﮑت ﻗﺎ ﻗﺒ ﺑﺮاي اﯾان دا و ﭼﻮن اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻮد و اﯾﺮادات و اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ وﺟﻮدداﺷﺖ، اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ را ﻧﻪ ﺻﺮﯾﺤﺎ

ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻧﻪ ﺻﺮﯾﺤﺎ رد ﮐﺮد.

55

 

5ﻋﻀ دا

ﺣﻖ وﺗﻮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ               ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽ

ﺑﺎﺷﺪ.

56

 

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﺣﻖ وﺗ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 20 ﻋﻀ ﻏﯿ دا ﺳﺎزن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

57

 

درﺳﺖ

ﺣﻖ وﺗ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 5 ﻋﻀ دا ﺳﺎزن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽ

ﺑﺎﺷﺪ.

58

5ﻋﻀ دا

ﺣﻖ وﺗﻮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽ

ﺑﺎﺷﺪ؟

59

 

درﺳﺖ

دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ )ﺑﻌﺪ از ﻗﺒﻮل ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ 598 ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮان در ﻣﺮداد ﻣﺎه (1367 ﺑﻌﺪ از دوﺳﺎل ﻋﺮاق را ﺷﺮوع

ﮐﻨﻨﺪه ي ﺟﻨﮓ اﻋﻼم ﮐﺮد.

60

 

 

ﻧﺎدرﺳﺖ

دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ )ﺑﻌﺪ از ﻗﺒﻮل ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ 598 ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮان در ﻣﺮداد ﻣﺎه (1367 ﺑﻌﺪ از ده ﺳﺎل ﻋﺮاق را ﺷﺮوع

ﮐﻨﻨﺪه ي ﺟﻨﮓ اﻋﻼم ﮐﺮد.

61

 

 

ﻧﺎدرﺳﺖ

دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ )ﺑﻌﺪ از ﻗﺒﻮل ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ 598 ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮان در ﻣﺮداد ﻣﺎه (1367 در ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ، ﻋﺮاق را

ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪه ي ﺟﻨﮓ اﻋﻼم ﮐﺮد.

62

 

 

ﻧﺎدرﺳﺖ

دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ )ﺑﻌﺪ از ﻗﺒﻮل ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ 598 ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮان در ﻣﺮداد ﻣﺎه (1367 ﺑﻌﺪ از دوﺳﺎل ، اﯾــﺮان را

ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪه ي ﺟﻨﮓ اﻋﻼم ﮐﺮد.

63

ﻧﺎدرﺳﺖ

دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ )ﺑﻌﺪ از ﻗﺒﻮل ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ 598 ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮان در ﻣﺮداد ﻣﺎه (1367ﺑﻌﺪ از 5 ﺳﺎل ، اﯾــﺮان را

ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪه ي ﺟﻨﮓ اﻋﻼم ﮐﺮد.

64


 

 

 

 

ﺑﻌﺪازدو ﺳﺎل

دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ )ﺑﻌﺪ از ﻗﺒﻮل ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ 598 ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮان در ﻣﺮداد ﻣﺎه (1367 ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻋﺮاق را ﺷﺮوع

ﮐﻨﻨﺪه ي ﺟﻨﮓ اﻋﻼم ﮐﺮد؟

65

 

در ادﺑﯿﺎت دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮدن ﺻﺒﺮ و

66

آزادﮔﺎن

اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﺳﺮاي اﯾﺮاﻧﯽ، از آﻧﺎن ﺑﺎ ﭼﻪ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ

 

 

ﺷﻮد؟

 

 

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮدن ﺻﺒﺮ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ آﻧﺎن

در ادﺑﯿﺎت دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ از اﺳﺮاي

اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان آزادﮔﺎن ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد؟

67

5000

در ﺣﻠﺒﭽﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﻤﻼت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻏﯿﺮ

ﻧﻈﺎﻣﯿن ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ؟

68

ﮐﻤﺘﺮ از 2 ﺳﺎﻋﺖ

در ﺣﻤﻠﻪ ي ﻋﺮاق ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺖ اوﻟﯿﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ .......................

ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪ.

69

ﮐﻤﺘﺮ از 2 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ

در ﺣﻤﻠﻪ ي ﻋﺮاق ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺖ اوﻟﯿﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراي

اﻣﻨﯿﺖ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺎدر ﺷﺪ؟

70

درﺳﺖ

در ﺣﻤﻠﻪ ي ﻋﺮاق ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺖ اوﻟﯿﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﮐﻤﺘﺮ از 2

71

 

ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ ﺻﺎدر

 

 

ﺷﺪ.

 

ﻧﺎدرﺳﺖ

در ﺣﻤﻠﻪ ي ﻋﺮاق ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺖ اوﻟﯿﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ

72

 

ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ ﺻﺎدر

 

 

ﺷﺪ.

 

 

در دوره اول ﺑﻤﺒﺎران ﺷﻬﺮﻫﺎي اﯾﺮان، ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ ﻋﺮاق،

73

50

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻮاﯾﯽ

 

 

ﺑﻮده اﯾﻢ؟

 

 

1.6

در دوره اول ﺑﻤﺒﺎران ﺷﻬﺮﻫﺎي اﯾﺮان، ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ ﻋﺮاق، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، روزاﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻮاﯾﯽ

73

 

ﺑﻮده اﯾﻢ؟

 

 

30.5در

 

در دوره اول ﺑﻤﺒﺎران ﺷﻬﺮﻫﺎي اﯾﺮان، ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ ﻋﺮاق،

در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﺣﻤﻼت ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻮده اﯾﻢ؟

74

 

در دوره دوم ﺑﻤﺒﺎران ﺷﻬﺮﻫﺎي اﯾﺮان، ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ ﻋﺮاق،

75

0.7

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، روزاﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻮاﯾﯽ

 

 

ﺑﻮده اﯾﻢ؟

 


 

 

 

 

21

در دوره دوم ﺑﻤﺒﺎران ﺷﻬﺮﻫﺎي اﯾﺮان، ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ ﻋﺮاق، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻮاﯾﯽ

ﺑﻮده اﯾﻢ؟

76

 

10.7در

 

در دوره دوم ﺑﻤﺒﺎران ﺷﻬﺮﻫﺎي اﯾﺮان، ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ ﻋﺮاق،

در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﺣﻤﻼت ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻮده اﯾﻢ؟

77

 

64

در دوره ﺳﻮم ﺑﻤﺒﺎران ﺷﻬﺮﻫﺎي اﯾﺮان، ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ ﻋﺮاق، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻮاﯾﯽ

ﺑﻮده اﯾﻢ؟

78

 

2.5

 

در دوره ﺳﻮم ﺑﻤﺒﺎران ﺷﻬﺮﻫﺎي اﯾﺮان، ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ ﻋﺮاق، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، روزاﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻮاﯾﯽ

ﺑﻮده اﯾﻢ؟

79

 

58در

 

در دوره ﺳﻮم ﺑﻤﺒﺎران ﺷﻬﺮﻫﺎي اﯾﺮان، ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ ﻋﺮاق،

در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﺣﻤﻼت ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻮده اﯾﻢ؟

80

 

اﻗﺪام ﺑﻪ اﺣﺪاث ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻦ

در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺖ ﺟﻨﮓ، رژﯾﻢ ﺑﻌﺚ ﻋﺮاق وﻗﺘﯽ ﺧﻮد را

ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿ روي  ﻧﺪﯾﺪ، ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻤﻠﯽ روي آورد؟

81

 

ﺗﺜﺒﯿﺖ در ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد و اﻗﺪام ﺑﻪ اﺣﺪاث ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻦ

در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺖ ﺟﻨﮓ، رژﯾﻢ ﺑﻌﺚ ﻋﺮاق وﻗﺘﯽ ﺧﻮد را

ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿ روي  ﻧﺪﯾﺪ، ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻤﻠﯽ روي آورد؟

82

 

ﻧﺎدرﺳﺖ

در ﻗﻄ ي 598 ، ﭘﻨﺞ ﻋﻀ دا ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ اﺗﻔﺎق

ﻧﻈﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.

83

 

درﺳﺖ

در ﻗﻄ ي 598 ، ﭘﻨﺞ ﻋﻀ دا ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ اﺗﻔﺎق

ﻧﻈﺮداﺷﺘﻨﺪ.

84

ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ 598

در ﮐﺪام ﻗﻄﻣﻪ ي  ، ﭘﻨﺞ ﻋﻀﻮ داﺋﻢ ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ اﺗﻔﺎق

ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ؟

85

8

در ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ، ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ ...........

ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺻﺎدر ﮐﺮد.

86

 

ﻧﺎدرﺳﺖ

در ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ، ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ 3 ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ

ﺻﺎدر ﮐﺮد.

87

 

درﺳﺖ

در ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ، ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ 8 ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ

ﺻﺎدر ﮐﺮد.

88

 

8

 

در ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ، ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ

ﺻﺎدر ﮐﺮد؟

89


 

 

 

ﺷﻬﺮﯾﻮر 1359 ﺗﺎ ﺳﺎل 1361

دوره اول ﺑﻤﺒﺎران ﺷﻬﺮﻫﺎي اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ ﻋﺮاق

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﻮرد اﺳﺖ؟

90

 

از ﺳﺎل 1362 ﺗﺎ ﺳﺎل 1363

 

دوره دوم ﺑﻤﺒﺎران ﺷﻬﺮﻫﺎي اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ ﻋﺮاق

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﻮرد اﺳﺖ؟

91

از 1364 ﺗﺎ ﻣﺮداد 1367

دوره ﺳﻮم ﺑﻤﺒﺎران ﺷﻬﺮﻫﺎي اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ ﻋﺮاق

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﻮرد اﺳﺖ؟

92

3

دوره ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻤﺒﺎران ﺷﻬﺮﻫﺎي اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ

ﻋﺮاق ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دوره ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

93

از اﺑﺘﺪاي ﺟﻨﮓ ﺗﺎ آزادي ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ

دوره  ي اول اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺮاق از ﺳﻼح ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط

ﺑﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟

94

از 31 ﺷﻬﺮﯾﻮر 1359 ﺗﺎ 3 ﺧﺮداد 1361

دوره  ي اول اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺮاق از ﺳﻼح ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط

ﺑﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟

95

 

از ﺗﯿﺮ 1361 ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 1365

 

دوره ي دوم اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺮاق از ﺳﻼح ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط

ﺑﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟

96

از ﺳﺎل 1366 ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ

دوره ي ﺳﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺮاق از ﺳﻼح ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط

ﺑﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟

97

1361 ﺗﯿﺮ23

دوﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ در ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ

.ﺷﺪ ﺻﺎدر ................

98

 

درﺳﺖ

دوﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ در ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ 23 ﺗﯿﺮ

1361 ﺻﺎدر ﺷﺪ.

99

ﻧﺎدرﺳﺖ

دوﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ در ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ 23 ﺗﯿﺮ

1363 ﺻﺎدر ﺷﺪ.

100

1361 ﺗﯿﺮ23

دوﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ در ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﭼﻪ

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺎدر ﺷﺪ ؟

101

 

ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ

رژﯾﻢ ﺑﻌﺚ ﻋﺮاق در ﺟﻨﮓ، از ﺳﻼح ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ

ﭼﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟

102

 

ﻋﺒﻮر از ﺗﻮﻧﻞ ﻣﺮگ

رژﯾﻢ ﻋﺮاق ﺑﺎ ﻫﺪف اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﺑﺮاي اﺳﺮاي ﺗﺎزه

وارد و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﻤﻮدن آﻧﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﻮد؟

103

1366 ﺗﯿﺮ

زﻣﺎن ﺻﺪور ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ي 598 ، ................... ﺑﻮد

104

ﻧﺎدرﺳﺖ

زﻣﺎن ﺻﺪور ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ي 598 ، ﺗﯿﺮ 1363 ﺑﻮد.

105


 

 

 

درﺳﺖ

زﻣﺎن ﺻﺪور ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ي 598 ، ﺗﯿﺮ 1366 ﺑﻮد.

106

  ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

·

·

·

·

 

 

 

ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺮاي اﯾﺮاﻧﯽ از ﭼﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮد؟

107

ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ و داروﯾﯽ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ اوﻟﯿﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

·

·

·

·

 

 

 

ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺮاي اﯾﺮاﻧﯽ از ﭼﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮد؟

108

درﺳﺖ

ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ، 15 ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

109

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ، 50 ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

110

 

ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ اﺳﺮاي اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺎزه وارد در ﺗﻮﻧﻞ ﻣﺮگ ﺑﺎ ﭼﻪ

اﺑﺰاري ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ؟

111

 

ﺳﻮﺳﻨﮕﺮد

ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت، اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻋﺮاق در ﭼﻪ ﺷﻬﺮي اﻗﺪام ﺑﻪ

اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼﺣﻬﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟

112

 

ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

ﻋﺮاق از ﺑﻤﺐ ﺧﻮﺷﻪ اي ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﺪام ﺷﻬﺮ اﺳﺘﻔﺎده

ﮐﺮده اﺳﺖ؟

113

ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻪ اي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

·

·

·

·

 

 

ﻋﺮاق از ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺳﻼح ﻫﺎي ﻣﻤﻨﻮع ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ

ﮐﺮد؟

114

ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻪ اي آﺗﺶ زا ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

·

·

·

·

 

 

ﻋﺮاق از ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺳﻼح ﻫﺎي ﻣﻤﻨﻮع ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ

ﮐﺮد؟

115

32000

ﻋﺮاق ﭼﻪ ﺗﻌﺪادي از اﺳﺮاي اﯾﺮاﻧﯽ را در ﻟﯿﺴﺖ ﺻﻠﯿﺐ

ﺳﺮخ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد؟

116


 

 

 

 

ﺳﺮدﺷﺖ اﯾﺮان و ﺣﻠﺒﭽﻪ ﻋﺮاق

ﻋﺮاق در ﭼﻪ ﺷﻬﺮي ﻓﺎﺟﻌﻪ آﻣﯿﺰ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ

اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎز ﺧﺮدل را اﻧﺠﺎم داد؟

117

ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

ﻓﺎﺟﻌﻪ آﻣﯿﺰ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﻮرد

ﻣﯽ ﺷﻮد؟

118

1366 ﺗﯿﺮ

ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ 598 ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪ؟

119

ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﭼﻪ

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ ؟

120

ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ 598

ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ي                ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ

ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﺪ.

121

درﺳﺖ

ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ي 598 ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ

ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﺪ.

122

 

ﮐﺪام ﺑﻤﺐ ﺑﻌﺪ از ﭘﺮﺗﺎب ، زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ

123

ﺑﻤﺐ ﺧﻮﺷﻪ اي

ﺷﻮد، در ﻓﺎﺻﻠﻬﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺎز ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﺑﻤﺐ

 

 

ﮐﻮﭼﮏ از آن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد؟

 

ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

 

ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟

124

·   ﺳﻼح ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺟﻨﮓ اﻓﺰارﻫﺎي

ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟

125

ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺖ.

 

 

·  ﺟﻨﮓ اﻓﺰارﻫﺎي ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺸﺘﺎر

 

 

ﺟﻤﻌﯽ در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

 

·   ﻋﺮاق از آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎي

 

 

ﺟﻨﮓ از ﺳﻼح ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

 

 

·    ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

 

 

دﻓع در ﻣﻘ ﻋﻮا ﺷﯿﻤﯿ ﮐﺎري ﺑﺴﯿر ﻣﺸ اﺳ و

 

126

اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼح ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﻮﺟﯽ از وﺣﺸﺖ و

ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟

 

اﺿﻄﺮاب ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

 

ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﺷﺪه

اﺳﺖ.

ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟

127

ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ 598

ﮐﺪام ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ

ﺷﺪ ؟

128

 

ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

 

ﮐﺪام ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻋﺮاق در اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت

ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ارﺗﺶ آن ﺑﻮده اﺳﺖ؟

129


 

 

 

 

ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

 

ﮐﺪام ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻋﺮاق در اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت

ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ارﺗﺶ آن ﺑﻮده اﺳﺖ؟

130

 

آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﮐﺪام ﮐﺸﻮر ﺑﺎ رﻫﺒﺮان ﺟﯽ ﻫﺸﺖ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ

اﯾﺮان ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ؟

131

ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ 598

ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ، از ﻧﻈﺮ

ﺷﮑﻠﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪ؟

132

 

ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺸﻦ و ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﺮاق ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ

اﺳﺮاي اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ؟

133

·    ﺧﻮدداري ﻋﺮاق از درج اﺳﺎﻣﯽ اﺳﺮا در ﻟﯿﺴﺖ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ ﺟﻬﺎﻧﯽ

· وادار ﻧﻤﻮدن اﺳﺮا ﺑﻪ ﺣﻀﻮر دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ

ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي در ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﺸﺎن ﺑﺪون اﻣﮑﺎﻧﺎت

ﻻزم ﺑﺮاي رﻓﻊ ﺣﺎﺟﺎت اوﻟﯿﻪ

·  اﯾﺠﺎد ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺮا ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻪ

ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ

·    ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

 

 

 

 

 

ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺸﻦ و ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﺮاق ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ

اﺳﺮاي اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ؟

134

ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻨﮕﯽ ﻋﺮاق اﺳﺖ؟

135

·   ﻏﺎرت اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ

· اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼح ﻫﺎ و روش ﻫﺎي ﻣﻤﻨﻮع ﺟﻨﮕﯽ

· اﺧﺮاج ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﺎ

ﻗﻮﻣﯿﺘﯽ

·    ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

 

 

 

ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻨﮕﯽ ﻋﺮاق اﺳﺖ؟

136

 

درﺳﺖ

 

ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ رﻫﺒﺮان ﺟﯽ ﻫﺸﺖ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ

اﯾﺮان ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

137

 

ﻧﺎدرﺳﺖ

 

ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ رﻫﺒﺮان ﺟﯽ ﻫﺸﺖ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ

اﯾﺮان ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

138

 

1363

 

ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻤﺒﺎران ﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﭼﻪ ﺳﺎﻟﯽ

اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد؟

139


 

 

 

ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ

ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ارﮐﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺪام اﺳﺖ ؟

140

 

درﺳﺖ

 

ﮐﻮ ﺗﺮﯾﻦ رﮐ ﺳﺎزن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ ﻣﯽ

ﺑﺎﺷﺪ.

141

 

 

ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ

 

ﻣﺴﺘﺸﺎران ﭼﻪ ﮐﺸﻮري در ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪن و ﻓﺸﺮده ﺗﺮ ﮔﺸﺘﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺪاث ﻣﻮاﻧﻊ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﻪ آن ﻫﺎ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻤ را رﺳ؟

142

ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

ﻣﻔﺎد ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ 598 در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؟

143

 

 

 

درﺳﺖ

 

ﻣﻔﺎد ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ 598 ﺷﺎﻣﻞ : آﺗﺶ ﺑﺲ و ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻋﺰام ﮔﺮوه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر، ﺗﺒﺎدل اﺳﺮاي ﺟﻨﮕﯽ ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﯿﺌﺖ ﺑﯿﻄﺮف ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪه ي ﺟﻨﮓ و ﺑﺮآورد ﺧﺴﺎرت

ﻫﺎي ﺟﻨﮓ ﺗﻮﺳﻂ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

144

 

درﺳﺖ

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ي ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق ﺑﺎ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺑﺎ ﮐﻮﯾﺖ ﻧﺸﺎن دادﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ رﻓﺘﺎري ﺟﺎﻧﺐ داراﻧﻪ و

دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

145

 

 

ﻧﺎدرﺳﺖ

 

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ي ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق ﺑﺎ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺑﺎ ﮐﻮﯾﺖ ﻧﺸﺎن دادﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ رﻓﺘﺎري ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮده

اﺳﺖ.

146

 

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﻣﻮاد ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ي 598 را اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروي ﺑﻪ ﺷﻮراي

اﻣﻨﯿﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد.

147

 

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﻣﻮاد ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ي 598 را آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد

داد.

148

 

درﺳﺖ

ﻣﻮاد ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ي 598 را اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد

داد.

149

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﻣﻮاد ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ي 598 را ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد

داد.

150

 

اﯾﺮان

ﻣﻮاد ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ي 598 را ﮐﺪام ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد؟

151

 

ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

ﻫﺪف ارﺗﺶ ﻋﺮاق از اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼح ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در

دوره ي زﻣﺎﻧﯽ اﺑﺘﺪاي ﺟﻨﮓ ﺗﺎ آزادي ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد؟

152


 

 

 

ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

ﻫﺪف ارﺗﺶ ﻋﺮاق از اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼح ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در

دوره ي زﻣﺎﻧﯽ ﺗﯿﺮ 1361 ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 1365 ﭼﻪ ﺑﻮد؟

153

ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

ﻫﺪف ارﺗﺶ ﻋﺮاق از اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼح ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در

دوره ي زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎل 1366 ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﭼﻪ ﺑﻮد؟

154

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎي اﯾﺮﺑﺎس اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎو آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺧﻠﯿﺞ

ﻓﺎرس ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

155

 

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎي اﯾﺮﺑﺎس اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻔﺖ ﮐﺶ ﻫﺎي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در

ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

156

ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎو آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس

ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎي اﯾﺮﺑﺎس اﯾﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ؟

157

ﺑﺮﻗﺮاري ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

وﻇﯿﻔﻪ ي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،                  اﺳﺖ.

158

 

درﺳﺖ

وﻇﯿﻔﻪ ي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ، ﺑﺮﻗﺮاري ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻦ

اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ.

159

ﺑﺮﻗﺮاري ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

 

وﻇﯿﻔﻪ ي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺪام اﺳﺖ ؟

160

 

 

درﺳﺖ

 

وﻇﯿﻔﻪ ي ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺎدﺛﻪ ﯾﺎ ﺟﻨﮓ در ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺻﯿﻒ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ، اﺟﺎزه ي اﻗﺪام ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ي اﻣﻨﯿﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺤﺮﯾﻢ

ﺑﺮاي ﮐﺸﻮر ﺗﻬﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ي اﻣﻨﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

161

 

ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

 

وﻇﯿﻔﻪ ي ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺎدﺛﻪ ﯾﺎ ﺟﻨﮓ در

ﺟﻬﺎن ﮐﺪام اﺳﺖ؟

162

 

ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

وﻗﺘﯽ ﻋﺮاق در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﯾﺮان دﭼﺎر ﺿﻌﻒ و ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ

ﺷﺪ ، ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﯽ اﻧﺠﺎم داد؟

163

 

 

درﺳﺖ

وﻗﺘﯽ ﻋﺮاق در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﯾﺮان دﭼﺎر ﺿﻌﻒ و ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺟﻨﮓ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ، ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮي و ﻧﻔﺘﮑﺶ ﻫﺎي

اﯾﺮاﻧﯽ زد.

164

 

ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

وﯾﮋﮔﯽ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ

آﻣﺪه اﺳﺖ؟

165

 

ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ

ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻣﻬﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ، ...........................

اﺳﺖ.

166


 

 

 

 

درﺳﺖ

 

ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻣﻬﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ، ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ

اﺳﺖ.

167

ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ

 

ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻣﻬﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ، ﮐﺪام اﺳﺖ؟

168


http://www.sem-eco.ir/

ترجمه تخصصی

 

6 May 2019