مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی رشته برق

کد مقاله : A2101

عنوان انگلیسی مقاله

Rapid Prototyping and Evaluation of Intelligence Functions of Active Storage Devices

عنوان فارسی مقاله

نمونه سازی سریع و ارزیابی کارکردهای هوشمند در دستگاه های انبارش فعال

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۴

قیمت : ۱۵ هزار تومان

دانلود رایگان مقاله لاتین

دانلود رایگان چکیده فارسی

 

RIAL 150,000 – خرید

 

————————————————————————————————————————————————-

کد مقاله : A2102

عنوان انگلیسی مقاله :

Review of energy storage technologies for sustainable power networks

عنوان فارسی مقاله :

مروری بر تکنولوژی های ذخیره انرژی برای شبکه های انرژی پایدار

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۴

قیمت : ۱۰ هزار تومان

دانلود رایگان مقاله لاتین

دانلود رایگان چکیده فارسی

 

RIAL 100,000 – خرید

 

————————————————————————————————————————————————-

کد مقاله : A2107

عنوان انگلیسی مقاله :

Application of a (bio) chemical Sensor (ISFET) for the detection of physical parameters in liquids

عنوان فارسی مقاله :

کاربرد سنسور های بیوشیمیایی (ISFET) جهت شناسایی پارامتر های فیزیکی در مایعات

سال انتشار مقاله : ۲۰۰۳

قیمت : ۱۰ هزار تومان

دانلود رایگان مقاله لاتین

دانلود رایگان چکیده فارسی

 

RIAL 100,000 – خرید

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی رشته برق

————————————————————————————————————————————————-

کد مقاله : A2108

عنوان انگلیسی مقاله :

ISFET, Theory and Practice

عنوان فارسی مقاله :

ترانزیستور های اثر میدانی حساس به یون (ISFET)، تئوری و عمل

سال انتشار مقاله : ۲۰۰۳

قیمت : ۱۰ هزار تومان

دانلود رایگان مقاله لاتین

دانلود رایگان چکیده فارسی

 

RIAL 100,000 – خرید

 

————————————————————————————————————————————————-

کد مقاله : A2109

عنوان انگلیسی مقاله :

An experimental investigation of heat transfer enhancement of a minichannel heat sink using AL2O3-H2O nanofluid

عنوان فارسی مقاله :

بررسی تجربی افزایش و بهبود عملیات انتقال حرارت در انباره های حرارتی مینی کانالی با استفاده از نانو سیال Al2O3-H2O

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۴

قیمت : ۱۰ هزار تومان

دانلود رایگان مقاله لاتین

داتلود رایگان چکیده فارسی

 

RIAL 100,000 – خرید

 

————————————————————————————————————————————————-

کد مقاله : A2110

عنوان انگلیسی مقاله :

Comparative Assessment of III-V Heteostructure and Silicon Underlap Double Gate MOSFETS

عنوان فارسی مقاله :

بررسی مقایسه ای ماسفت های با گیت دوگانه متشکل از ساختارهای ناهمگن III-V و سیلیکون

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۲

قیمت : ۱۰ هزار تومان

دانلود رایگان مقاله لاتین

دانلود رایگان چکیده فارسی

 

RIAL 100,000 – خرید

 

————————————————————————————————————————————————-

کد مقاله : A2111

عنوان انگلیسی مقاله :

Main determinants for III-V metal-oxide-semiconuctor field-effect transistors

عنوان فارسی مقاله :

تعیین کننده های اصلی در ترانزیستورهای اثر میدانی اکسید فلزی نیمه هادی  III-V

سال انتشار مقاله : ۲۰۰۸

قیمت : ۱۰ هزار تومان

دانلود رایگان مقاله لاتین

دانلود رایگان چکیده فارسی

 

RIAL 100,000 – خرید

 

————————————————————————————————————————————————-

کد مقاله : A2129

عنوان انگلیسی مقاله :

Hierarchical Structure of Microgrids Control System

عنوان فارسی مقاله :

ساختار سلسله‌مراتبی سیستم کنترل میکروگریدها (ریز شبکه ها)

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۲

قیمت : ۲۰ هزار تومان

دانلود رایگان مقاله لاتین

دانلود رایگان چکیده فارسی

 

RIAL 200,000 – خرید
10 Apr 2019