سوالات ضمن خدمت تفکر سیستمی دانلود نمونه سوالات آزمون

دانلود سوالات ضمن خدمت تفکر سیستمی

تیم آموزشی و ازشیابی برای شما فرهنگیان محترم سوالات ضمن خدمت تفکر سیستمی را به سوالات فایل سوالات قابل جستجو می باشد که برای پیدا کردن سوال ضمن خدمت تفکر جستجو به راحتی و در کمترین زمان این کار برای شما قابل جستجو است . لذا با خرید و دانلود سوالات ضمن خدمت تفکر سیستمی با خیال راحت و آسوده در این آزمون ضمن خدمت تفکر سیستمی شرکت نمایید . و بالاترین نمره برای این ؟آزمون را کسب نمایید . لذا برای خرید سوالات به سایت دبیران آنلاین که در لینک  زیر ارائه شده مراجعه نمایید .

 

دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت تفکر سیستمی

:

 

 

 

 

سوالات ضمن خدمت تفکر سیستمی

جهت دانلود کلیک کنید

https://ltms.medu.ir/

 

چند نمونه از سوالات آماده ضمن خدمت تفکر سیستمی

ﺳﻮال و ﺟﻮاب ﺻﺤﯿﺢ

ردﯾﻒ

 

اﮔﺮ ﻣﺪرﺳﻪ اي ﺗﻤﺎم ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ را ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻗﺮاردادي ﺑﺎ آﻣﻮزﺷﮕﺎه آزاد ﻓﻨﯽ و

 

ﺣﺮﻓﻪاي ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

 

ﻗﺮارداد ﻧﻮع 1

1

ﻗﺮاردادﻧﻮع 2

 

ﻗﺮاردادﻧﻮع 3

 

ﻗﺮاردادﻧﻮع

 

ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪﻫﺎي ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت »اﯾﺮان ﻣﻬﺎرت« ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﺎﯾﺪ:

 

در آﻣﻮزﺷﮕﺎه آزاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪاي ﺑﺎﺷﺪ.

 

در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي دوره اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و ﻫﻨﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

2

در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي دوره اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﻮارد ب و ج ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.

 

 

در اﺟﺮاي ﻃﺮح اﯾﺮان ﻣﻬﺎرت اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

 

اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻃﺮح

 

ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻼسﻫﺎي ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزي

3

اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎ آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎي ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪاي

 

ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ از اوﻟﯿﺎي داﻧﺶآﻣﻮزان

 

در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻃﺮح اﯾﺮان ﻣﻬﺎرت اوﻟﻮﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎ ﭼﻪ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ؟

 

ﻫﻨﺮآﻣﻮزان ﻫﻨﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪاي و ﮐﺎرداﻧﺶ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪاي

 

ﮐﺸﻮر

 

دﺑﯿﺮان رﺳﻤﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ دﺑﯿﺮان دروس »ﮐﺎر و ﻓﻨﺎوري« و »ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ« واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاﺳﺎس

 

ﺿﻮاﺑﻂ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪاي ﮐﺸﻮر

4

ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ)ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎي ﮔﺰﯾﻨﺶ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش( و دوﻟﺘﯽ

 

ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪاي ﮐﺸﻮر

 

ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد

 

 

 

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺑﺮاي ﻃﺮح اﯾﺮان ﻣﻬﺎرت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

 

137اﺳﺘﺎﻧﺪارد

 

138اﺳﺘﺎﻧﺪارد

5

 237اﺳﺘﺎﻧﺪارد

 

238اﺳﺘﺎﻧﺪارد

 

در ﻃﺮح اﯾﺮان ﻣﻬﺎرت ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻗﺮارداد دارﯾﻢ؟

 

3ﻧﻮع ﻗﺮارداد

 

4ﻧﻮع ﻗﺮارداد

6

2ﻧﻮع ﻗﺮارداد

 

5ﻧﻮع ﻗﺮارداد

 

 

در ﮐﺪام ﻧﻮع ﻗﺮارداد ﻧﻘﺶ آﻣﻮزﺷﮕﺎه آزادﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪاي ﺻﺮﻓ ًﺎ ﻧﻈﺎرﺗﯽ اﺳﺖ؟

 

ﻗﺮارداد ﻧﻮع 4

 

ﻗﺮارداد ﻧﻮع 3

7

ﻗﺮارداد ﻧﻮع 2

 

ﻗﺮارداد ﻧﻮع 1

 

ﻃﺮح اﯾﺮان ﻣﻬﺎرت ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪاي اﺳﺖ ﺑﯿﻦ:

 

وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي

 

وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪاي ﮐﺸﻮر

8

ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزي، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺪارس ﮐﺸﻮر

 

وزارت رﻓﺎه، ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري

 

 

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺳﻨﺠﯽ در ﻃﺮح اﯾﺮان ﻣﻬﺎرت ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد؟

 

ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ از دﺑﯿﺮان

9

ﺑﺎﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان

 

ﺑﺎﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ از اوﻟﯿﺎي داﻧﺶآﻣﻮزان

 

 

ﺑﺎﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ از ﺷﻮراي دﺑﯿﺮان

 

 

ﮐﺪام ﯾﮏ از راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرتآﻣﻮزي ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

 

راﻫﮑﺎر 1-6

راﻫﮑﺎر 5-3

 

10

راﻫﮑﺎر 18-5

 

راﻫﮑﺎر 6-6

 

 

ﮐﺪام ﯾﮏ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ از اﺻﻮل ﻃﺮح اﯾﺮان ﻣﻬﺎرت اﺳﺖ؟

 

اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي

 

داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻮدن

11

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﺬﯾﺮي

 

ﻫﺮﺳﻪ ﻣﻮرد

 

 

ﮐﺪام ﯾﮏ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ از اﺻﻮل ﻃﺮح اﯾﺮان ﻣﻬﺎرت ﻧﯿﺴﺖ؟

 

اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي

 

ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوري

12

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﺬﯾﺮي

 

داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻮدن

 

ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرتآﻣﻮزي ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد؟

 

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي

 

ﺗﺎﮐﯿﺪات رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻤﻬﻮر

13

راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ

 

ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

 

ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻫﺪاف ﻃﺮح اﯾﺮان ﻣﻬﺎرت ﮐﺪام اﺳﺖ؟

 

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎر و ﻣﻬﺎرتآﻣﻮزي

اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﮥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﻣﻬﺎرﺗﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻧﺎن

 

14

اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﮥ ﮐﺴﺐ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎي ﭘﺎﯾﮥ ﻓﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر، ﺣﺮف و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

 

 

 

ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

 

 

 

ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻃﺮح اﯾﺮان ﻣﻬﺎرت در ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟

 

2ﺳﻄﺢ  3ﺳﻄﺢ

 

15

4ﺳﻄﺢ

 

5ﺳﻄﺢ

 

 

9 Jan 2020