سوالات ضمن خدمت خلاقیت و نوآوری در مدرسه + منابع آزمون

نمونه سوالات دوره ضمن خدمت خلاقیت و نوآوری در مدرسه آزمون مدیران

جهت دانلود سوالات ضمن خدمت خلاقیت و نوآوری در مدرسه ویژه مدیران سراسر کشور می توانید با مراجعه به سایت دبیران آنلاین از طریق کلیک بر روی عنوان سایت سوالات واقعی آزمون اول دوره ضمن خدمت خلاقیت و نوآوری در مدرسه که جزء دوره های اجباری ضمن خدمت برای کسانی که می خواهند در سال جدید مدیر شوند برگزار می گردد ما برای شما سوالات واقعی آزمون اول و دوم و سوم خلاقیت و نوآوری در مدرسه را آماده ساخته ایم . این سوالات در فرمت فایل پی دی اف می باشند و قابل جستجو هستن

دانلود محصول
دریافت فایل

سوالات ضمن خدمت خلاقیت و نوآوری در مدرسه آزمون اول - دوم - سوم

سوالات ضمن خدمت خلاقیت و نوآوری در مدرسه

جهت شرکت در آزمون وارد لینک زیر شوید

http://ltms.medu.ir/

تعدادی از سوالات واقعی آزمون اول ضمن خدمت خلاقیت و نوآوری در مدرسه

دانلود سوالات

 

-1 مفهوم «ریسک پذیری» را چه کسی وارد ادبیات کارآفرینی کرد؟ کانتیلون

 

 

-2 کارآفرینی در گام نخست یک مقوله       است؟ انسانی

 

 

-3 کدام هدف از اهداف سااا ت تیلیو و تربیت اصتصااادی و  رفه ای در صالر کارآفرینی در مق  

 

متو س ه اول می با شد؟ م شارکت فیال در بهبود اصت صاد خانواده با  شنا سایی مفاهیو ا صلی اصت صاد

 

خانواده و درک شیوه های مالی مشخص(پس انداز و مدیریت ریسک)

 

 

-4 به نقل از کتاب آصای دکتر ساکی، آخرین مر له از تفکر انتقادی کدام است؟ ارزشیابی

 

 

-5 تیریف واژه «تربیت» در مبانی نظری  سند تحول بنیادی آموزش و پرورش کدام ا  ست؟ فرایندی

 

تیاملی زمینه ساز تکمیل و تیالی پیوسته هویت متربیان

 

 

-6 مراد از کارآفرینی در مدرسه چیست؟ تربیت رو یه مهارت های کارآفرینانه

 

 

-7 کدام گزینه در زمره مهارت های خرد تفکر صرار نمیگیرد؟ تفکر انتقادی

 

 

-8 تمایل به برتری یا موفقیت و تالش برای پی شرفت برای مجموعه ای از ا ستانداردها، چه نامیده می

 

شود؟ نیاز به موفقیت

 

 

-9 کدام گزینه از نشانه های ویژگی نیاز به موفقیت محسوب می شود؟ پشتکار و تیهد در انجام کار

 

ضمن خدمت خلاقیت و نوآوری در مدرسه

-10 الزمه نوآوری               است. خالصیت

 

 

-11 زنجیره کارآفرینی شااامل ..................... و.................و................ می باشااد؟ خالصیت- نوآوری-

 

کارآفرینی

 

12 - ..              و................ مهو ترین محرک های ایجاد اعتماد به نفس در میلمان برای کارآفرینی

 

است. تیامل اجتماعی –  مایت گروهی

 

 

-13 گام نهایی در گام های اصلی هدف گذاری سوالات ضمن خدمت خلاقیت و نوآوری در مدرسه  کدام است؟

یادگیری دقیق و اساسی آموزه هی علمی در مدرسه

ابتکارات خلاقانه دانش آموزان و نوآوری های منحصر به فرد در

ارزشیابی و اصول دقیق و انحصاری خلاقیت در مدرسه

برخورد صحیح با یک مبتکر و کمک به کشف استعداد های ذاتی دانش آموز

 

-14 یادگیری یینی           ، ................ و........................ . فهو – ارزیابی – تصمیو گیری

 

-15 تفاوت اختراع و کارآفرینی در چی ست؟

در اختراع چیزی جدید خلق می شود که منجر به ایجاد

 

دانش می شود ولی در نوآوری ، ایده تبدیل به کاربردهای سودمند می شود.

 

 

-16 کدام گزینه از شاخص های مهارت خودآگاهی در کارآفرینی است؟ خودتصمیو گیری

 

 

-17 تفکر واگرا  با .................. و تفکر همگرا  با .................. در ارت باط هساات ند. تفکر خالق- تفکر

 

من قی

 

 

-18 کارآفرینی یک علو میان ر شته ای ا ست. ر شته های            و............. و................... . مدیریت-

 

روان شناسی- اصتصاد

 

 

-19 کدام گزینه از مصادیق تیریف کارآفرینی محسوب نمی شود؟ استفاده از روابط و دور زدن ضوابط

 

در ایجاد یک شغل

 

 

-20 تیلیو و تربیت فرایندی                 است . مستمر و تدریجی

 

 

-21 «بخ شی از گزاره هایی که در مورد خداوند و دیگر عنا صر ه ستی  صحبت می کنند» بیان کدام

 

مبانی از زیرمجموعه های مبانی تربیت می باشد؟ مبانی هستی شناسی

 

-22 کدام هدف از اهداف سااا ت تیلیو و تربیت اصتصااادی و  رفه ای در صالر کارآفرینی در مق  

 

متو س ه اول می با شد؟ م شارکت فیال در بهبود اصت صاد خانواده با  شنا سایی مفاهیو ا صلی اصت صاد

 

خانواده و درک شیوه های مالی مشخص (پس انداز و مدیریت ریسک)

 

 

-23 ارائه راه  ل های متفاوت ویژگی کدام نوع تفکر می باشد؟ من قی

 

 

-24  استفاده از نوآوری در فضای کسر و کار چه نامیده می شود؟ کارآفرینی

 

 

-25 کلیدواژه مفهوم تفکر انتقادی،              است. استدالل

 

 

-26 مرا ل تیقل به ترتیر کدام اند؟ تر سیو واصییت- مفهوم پردازی واصییت- باور به واصییت- عمل

 

به واصییت

 

 

-27 تربیت مهارت های کارآفرینی در کدام مق   تحصیلی باید پررنگ تر باشد؟ متوس ه اول

 

 

-28 رفتار کارآفرینان در مواجهه با تغییرات چگونه اساات؟ تغییرات را به عنوان فرصاات تلقی می

 

کنند.

 

 

-29 کدام مبانی، پس از خداشناسی بیشترین اهمیت را در تیلیو و تربیت داراست؟ انسان شناسی

 

 

-30 مفهوم تفکر خالق؟شومپیتر

 

 

.31استدالل کردن دانش آموز برای اطالعات کسر شده      نامیده می شود؟تفکر من قی

 

دانلود سوالات آزمون دوم ضمن خدمت خلاقیت و نوآوری در مدرسه

.32کدام گزینه از راهبردهای شناختی در توسیه تفکر کحسوب می شود؟راهبردهای تکرار و مرور

 

 

.33خانواده فرهنگ جامیه و آموزش و پرورش نماینده کدام مر له از نگرش سی ستمی به کارآفرینی

 

میباشد؟درون داد

 

.34واژه کارآفرینی به طور دصیق با کدام سا ت تربتی در ارتباط است؟اصتصادی و رفه ای

 

 

.35طرا ی مسیر شغلی برای دانش آموزان از کدام مق   تحصیلی باید شروع شود؟متوس ه دوم

 

 

36          محرک درونی هر انسان است.انگیزه

.37تاکید کارآفرنی بر روی کدام روش ل مساله میباشد؟روش خالق

.38آزادی عمل داشتن و آصای خود بودن تیریف کدام ویژگی کارآفرینی است؟نیاز به استقالل

39                        ابزار تیقل میباشد؟تفکر

.40مهمترین س ح از تفکر کدام است؟تفکر انتقادی

.41باالترین ارزشی که در وجود دانش آموزان است کدام است؟صرب الهی

42                .بر این باورند که چیزی به نام شک ست وجود ندارد  و آنچه به د ست میاید تنها نتیجه

است و بس؟کارآفرینان

.43مر له اول فرآیند خالصیت کدام است؟آمادگی

.44مشاااهده فیلو و م ال یه ک تاب در زمی نه کارآفرینی روش ...............آموزش کارآفرینی به دانش

آموزان است؟مستقیو

.45ا ساس ارزشمندی در یک فرد      نامیده می شود؟عزت نفس

.46خاستگاه مفهوم کارآفرنی در صرن 17 میالدی کدام کشور بوده است؟فرانسه

سوالات استخدامی آموزش و پرورش

.47 کدام گزی نه از ویژگی  های مشااترک م یان  کارآفری نان و میل مان  کارآفرین محسااوب نمی

شود؟خودرایی و عدم گوش دادن به دیگران

 
   


.48تقویت مهارت ریسک پذیری در مدرسه به وسیله کدام فیالیت محقق می شود؟اع ای مسیولیت

 

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت خلاقیت و نو آوری در مدرسه

 

30 Jun 2019