طرح جابر : دانلود بهترین موضوعات طرح جابر ابن حیان برای جشنواره

 

دانلود جدید ترین موضوعات طرح جابر برای تمامی پایه های ابتدایی

سايت جشنواره جوان خوارزمي
براي آشنايي وكسب اطلاعات بيشتر به سايت جشنواره جوان خوارزمي مراجعه نماييدWWW.KHARAZMI.MEDU.IR   بيشتر...
چگونه طرح موفقي داشته باشيم
براي اينكه بتوانيد طرح جابر موفقي در جشنواره جوان خوارزمي داشته باشيد واز سوابق جشنواره،طرح هاي موفق ونظر متخصصان ومشاوران تخصصي براي موفقيت طرحتان كمك بگيريد پژوهشسراي پويندگان آماده در اختيار گذاشتن امكانات (كارگاه، ازمايشگاه فيزيك،شيمي،زيست،سايت اينترنت،كتابخانه ،وتمامي همكاري وهماهنگي لازم با دانشگاه ها وموسسات آموزشي) براي شما مي باشد  
قوانین داوری طرح ها - چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه 1385
قوانین داوری طرح ها در جشنواره خوارزمی   بيشتر...
10 طرح جابر برگزيبده ارسالي به استان در سال تحصيلي85-84
10 طرح برگزيبده ارسالي به استان در سال تحصيلي85-84از شهرستان سميرم در جشنواره جوان جابر *1-قطب عالم بشريت امام عصر-(مريم اسماعيلي) *2-بررسي تاثير تركيب بزاق گربه با ماست بر درمان زگيل-(مهرنوش نادري) *3-بررسي تاثير انجماد در درمان سرطان-(راضيه حاجي دولو) *4- عشق جاودان-(ميترا پناهپور) *5- باز نويسي كتاب زيست شناسيبا كمك شعروداستان-(محمد كاظم علمداريان) *6-بازي انديشه اي سيمرغ-(سميرا كريمي) *7-تفاوت دختران وپسران از نظر اضطراب-(مليحه غلامي) *8-اولين ها/تحقيقي/-(سارارشيدي) *9- بررسي ميزان اطلاع روستاي آبملخ ازعناصر موجود در منطقه-(سكينه بهراميان) *10-تفاوت بين دختر وپسر از نظر مهارتهاي زندگي-(فاطمه موسوي)  
 
 
 

جشنواره جوان خوارزمی

 
 

 


نام گذاري جشنواره خوارزمي يا نام خوارزمي برگرفته از نام خوارزمي برگرفته از نام محمد ابن موسي خوارزمي مجوسي با كنيه عبدالله نخستين رياضي دان برجسته جهان اسلام ،منجم وجغرافيدان ومورخ ايراني مي باشد .


هدف از جشنواره خوارزمي در راستاي بند چهارده اصل سوم قانون اساسي مبني برتحقيق روح ، بررسي وتتبع وابتكار در تمامي زمينه هاي علمي ،فرهنگي واسلامي از طريق تاسيس مراكزتشويق وتحقيق محققان وپيشبرد اهداف آميزي سازمان پژوهش علمي وصنعتي مي باشد كه در سال 1359تاسيس گرديد ودر سال 1368باتوجه به توافق وزارتين فرهنگ وآموزش عالي وآموزش وپرورش بخش دانش آموزي جشنواره خوارزمي آغاز گشت.

 

طرح جابر

جشنواره خوارزمي هر سال بين دانش آموزان دوره متوسطه ودانشجويان كارداني ومراكز تربيت معلم برگزار مي گردد.


به خاطر اهميت وبها داده شدن به طرح ها وآثار ايجاد خلاقيت ونوآوري در دانش آموزان اين مهم نيز به پژوهشسراي دانش آموزي واگذار گرديد .آثار وطرح ها در رشته هاي هنر ،عمران ،رياضي ،شيمي ،فيزيك،مكانيك ،كامپيوتر علوم اسلامي ،علوم اجتماعي برق والكترونيك ،زبان وادبيات ،زيست وگياه پزشكي مي توند باشد. كه پژوهشسراي دانش آموزي پويندگان سميرم در جهت جذب وهمكاري دانش آموزان واستعدادهاي خلاق سعي نموده اند تا دانش آموزان را در اين زمينه آگاه نمايند وامكاناتي نيز از جمله آزمايشگاه ،كارگاه ،كتابخانه ، سايت ،پرينت تايپ ،اساتيد ،دبيران مجرب و...در اختيار ايشان قرار دهد .در آگاه سازي دانش آموزان نقش دبيران كه مي تواند باراهنمايي وهمكاري دانش آموزان در تحقيقات وپژوهش هاي آنان نقش حساسي را ايفا نمايند نهفته نمي باشد .

طرح جابر

امتيازات وجوايز طرح هاي برگزيده وحائز رتبه هاي برتر :


آيين نامه نحوه پذيرش برگزيدگان جشنواره ها ومسابقات علمي طرح جابر در دوره هاي آموزش عالي


مقدمه :


در اجراي ماده 3 سياست هاي حمايت وهدايت استعدادهاي در خشان مصوب چهارصد ونوزدهمين جلسه   شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني برتهيه نظام تربيتي ومعنوي متناسب با نياز اين استعدادها وبه منظور تسهيل در ادامه تحصيل داوطلبان برگزيده وخلاق در دوره هاي آموزش عالي اين آيين نامه تدوين وابلاغ مي گردد ،در اين آيين نامه شوراي هدايت استعدادهاي در خشان به اختصار “شوراي هدايت “سازمان سنجش آموزش كشور”سازمان سنجش “ودانشگاهها وموسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم وفناوري ووزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي “دانشگاه “ناميده مي شود.


ماده 1- برگزيدگان جشنواره هاي بين المللي طرح جابر ، جوان خوارزمي ورازي ونيز برگزيدگان مسابقات معتبر علمي بين المللي (رتبه اول تا سوم )با ارائه گواهي معتبر ازيكي از دو طريق زير مي توانند در دوره تحصيلي كارشناسي ارشد در رشته متناسب با طرح جابر ابتكاري خود با زمينه اي كه در آن برگزيده شده اند پذيرفته مي شوند .


الف)شركت در آزمون سراسري وكسب نصاب علمي برابر 85در صد نمره گزينش آزاد در رشته مورد تقاضا :


ب)اخذ پذيرش از دانشگاه .

طرح جابر

تبصره 1-افرادمشمول اين ماده براي كسب پذيرش ورود به هر دودوره تحصيلي بايد علاوه برمدرك دوره تحصيلي پايين تر اسناد دال بر برگزيده شدن خود را حسب مورد به دانشگاه يا سازمان سنجش ارائه نمايند.

تبصره 2-سازمان سنجش دستوالعمل اجرايي نحوه پذيرش دانشجو موضوع بند الف اين ماده راظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه تهيه مي كند وبه نحوه مقتضي به اطلاع داوطلبان مي رساند.

تبصره 3- هرداوطلب به ازاي هربار برگزيده شده در جشنواره ها ومسابقات علمي مندرج دراين ماده فقط يكبار مي تواند از امتياز مربوط براي ادامه تحصيل دردوره بعدي استفاده كند لذا برگزيده شدن درزمان دانش آموزي صرفا براي ادامه تحصيل دردوره كارشناسي معتبر مي باشد.

ماده 2-برگزيدگان المپياد علمي دانشجويي كشور (رتبه هابي اول تا سوم )مي توانند پس ازاتمام كارشناسيب ارشد با كسب پذيرش دانشگاه دردوره دكتري ادامه تحصيل دهند.

ماده 3- اعطاي پذيرش به داوطلبانمشمول اين آيين نامه در اختيار دانشگاه است وبراساس دستور العملي انجام مي شود كه به تصويب شوراي دانشگاه مي رسد .دانشگاه شرايط وچگونگي بررسي درخواست متقاضيان وبرنامه زمان بندي آن را به نحو مقتضي به اطلاع مي رساند.

ماده 4- دانشگاه پذيرنده تا پايان مهر هر سال گزارش مربوط به پذيرفته شدگان موضع بند “ب“ماده 1 وماده 2 رابراي اطلاع به معاونت آموزشي وزارت مربوط ارسال مي كند.

ماده 5- اين آيين نامه مشتمل بر5 ماده و4تبصره پس از تصويب در جلسه مورخ  1/5/81شوراي هدايت استعدادهاي درخشان به تاييد وزير علوم ،تحقيقات وفناوري رسيد وتاريخ ابلاغ براي كليه داوطلبان واحد شرايط قابل اجرا است.

نحوه تقدير از طرح هاي برگزيده :

1. تقدير از برگزيدگان در مراسم جشن ستارگان در مركز استان وتقدير از طرح هاي برگزيده توسط رئيس سازمان آموزش وپرورش استان .

2. تقدير توسط وزارت آموزش وپرورش از برگزيدگان رتبه هاي اول ودوم كشوري واستاني همزمان با شركت در اردوي كشوري .

3. برگزاري مراسم نهايي جشنواره خوارزمي وتقدير از طرح هاي برگزيده اول ودوم كشوري كه توسط وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري تشكيل مي گردد واهداءجوايز به برگزيدگان توسط مقام محترم رياست جمهوري با نماينده ايشان ووزير محترم آموزش وتسهيلات ورود به مراكز آموزش عالي (در رشته مرتبط با طرح )بهرمند خواهند شد.

براي داوري طرح جابر معيار هاي زير مورد توجه قرار گرفته است:

1. ارزش علمي ،پژوهشي وفني طرح با ضريب 5.

2. خلاقيت ونوآوري ،تجربه وتحليل ونتيجه گيري باضريب 7.

3.كاربردوحل مساله با ضريب 5.

4. گزارش علمي ومستند سازي با ضريب 3.

تعريف عملياتي ضوابط داوري:

1. ارزش علمي ،پژوهشي وفني طرح

به اين معني كه طرح مباني نظري مي باشد ودر ساخت وانجام آن ،طراح يا طراحان از روش ها وقوانين علمي استفتاده كرده اند وطرح ارائه در مقايسه با طرح هاي مشابه با توجه به مباني نظري واستفاده از روش ها وقوانين علمي ،داراي ارزش بالاتر مي باشد .اين ارزش از ديدگاه داوران ممكن است ناظر بر كاربرد طرح،هزينه و بازده ،مزيت طرح نسبت به طرح هاي مشابه ويا سهولت استفاده از ان باشد.

2. خلاقيت ونوآوري ،تجزيه وتحليل ونتيجه گيري

خلاقيت ،عبارت از توليد فكر جديد ونوآوري در ساخت ابزار ويا ارائه نظريه ويا خلق اثري بديع در هنر وادبيات است ،به اين معني كه طرح ارائه شده ممكن است براساس تفكر ديگران ،تغييراتي در آن ،ساخته وبا ارائه شده ويا ممكن است طرح تفكر طراح يا طراحان شكل گرفته باشد كه در اين صورت خلاقيت ونوآوري را تواما دارا خواهد بود.

تجزيه وتحليل ونتيجه گيري بدين معني است كه فرد بتوناد اجزاء وعناصر يك مساله يا پديده را مورد بررسي قرار داده وسپس ارتباط بين اجزاءوعناصر را تحليل نمايد ودر نهايت به يك فرضيه ويا نظريه ويا نظريه برسد وراهكارهايي را ارئه نمايد.

3. كابرد وحل مساله

كاربرد وحل مساله بدين معني است كه طراح يا طراحان به مساله اي برخورد كرده اندوبراي حل آن مساله ،راه حل ويا راه حل هايي كاربردي پيشنهاد نموده اند ،كه قابل ساختن ويا عمل كردن است وتجويز آن ،راه حل منطقي مساله مورد نظر طراح يا طراحان مي باشد. در آثار ادبير وهنري ،ارزش وكاربرد اثر در ادبيات وهنر ملاك ارزيابي خواهد بود.

4.گزارش ومستند سازي

طراح يا طراحان بايستي كليه مراحل عمليات طرح ازشروع تا پايان را براساس چهارچوب يك نوشتاري علمي ،با رعايت “مقدمه ،پيشينه تحقيق ،طرح مساله ،تعريف وتشريح كامل اجزاءساخته شده ،شيوه عمل آن وقوانين علمي به كاررفته در ان ودر طرح هاي پژوهش علاوه برموارد فوق ،امكان مطالعه ،عامل ومكان ،تهيه وتنظيم فرضيه ،طبقه بندي اطلاعات ،تجزيه وتحليل اطلاعات ،وتعيين اعتبار فرضيه ،نتيجه گيري ودر صورت امكان ،ارائه نظريه “وهمراه با مدرك وطرح مورد نظر نياز مي باشد .   

 

انجمن علمي جوان

کلاس وکارگاه رباتیک
پژوهشسرای دانش آموزی پویندگان اقدام به برگزاری کلاس وکارگاه ساخت رباتهای پرتابگر-تعقیب خط-دریبل زن -پردازش تصویر وسایر رباتهای دست ساز نموده است روزهای تشکیل کلاس رباتیک شنبه ،يكشنبه ،چهارشنبه وپنج شنبه  
روبات سه بعدی - چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه 1385
روبات سه بعدی چگونه عمل می کند؟   بيشتر...
تاریخچه روبات
تاریخچه روبات   بيشتر...
سايت كيتهاي الكترونيكي
آشنايي با سايت كيتهاي الكترونيكي،نرم افزار مهندسي، پروژه هاي ميكروكنترولر، هواپيما هاي كنترل ازراه دورWWW.MASHHADKIT.COM WWW.IRANELECTRONIC.IR   بيشتر...
سايت آموزشي مربوط با رباتيك
آشنايي با سايت آموزش EPLAN - PANEL - ICMASTER - دموشيلد   بيشتر...
 
 
متن/وب

محتويات

واحد رباتيك

راه اندازي اين واحد با تمام امكانات مورد نياز دانش آموزان ،به سوي درخشندگي وتوانمندي آغوش گشاده است ودانش آموزان مشتاق توانمد خوش ذوق آنگونه كار مي كنند كه گويي در مقدس ترين مكان زيباترين عبادت در تجليست .اين نوشكفتگان شهرمان همچنان كه در پشت ميزهاي چوبي كلاسشان بهترين اند.اينجا نيز مستعدترين ،وبا پشتكار وصف ناشدني وپر از توكل ،پرده غبار گرفته از چهره ي محروم جوانان اين سرزمين باز كنند.با حمايت هاي مالي ومشاوره هاي فني ووسايل وتجهيزات مورد نياز ازسوي پژوهشسراپذيراي دانش آموزان مي باشد .

در حال حاضر 6طرح علمي رباتيك دردست اجرا مي باشد كه نوانايي شركت در مسابقات وجشنواره ي استان را دارند دوتيم پسران ودو تيم دختران كه از تابستان گذشته فعاليت تئوري خود را آغاز واقدام به ساخت نموده اند كه با موفقيت به پيش مي رود به دليل استقبال فراوان دانش آموزان ازاين مركز ،با وجود فضا وامكانات مناسب اقدام به برگزاري كلاس هاي آموزش ساخت وراه اندازي رباتيك نموده است .

كلاس هايآموزش وساخت رباتيك با همكاري اساتيد الكترونيك دانشگاه آزاد وپيام نور شهرستان در روز هاي چهارشنبه ويژه پسران روز هاي پنج شنبه ويژه دختران برگزار مي گردد.

*راه اندازي تيم ربوكاپ با حضور دانش آموزان مستعد پايه اول عمومي به منظور انجام آموزشهاي لازم بوده كه اعضاءتيم پس از شركت در آزمون ارسالي آموزش وپرورش استان وكسب امتياز لازم به عضويت تيم روبوكاپ در مي آيند زمان برگزاري آزمون به مدارس اعلام مي گردد وآموزش آن از امسال آغاز مي گردد.

ادمه رباتيك :اميد است با تمام توانمنديها واستعداد هاي بيدار شهرمان گوي رقابت را از شهرهاي همجواربرباييم وروزي مثل فردا در سطح كشور در چنين مسابقات وجشنواره هايي اراده ي اين جوانان را به رخ بكشيم .همچون سال هاي تلاش وجهاد وايثار ومقاومت.   

سئوال:آخرين مهلت ارسال طرح هاي جشنواره خوارزمي چه موقع مي باشد؟

جواب:دانش آموزان مي توانند طرح هاي خود را تا20خردادماه به دفاتر آموزشگاه يا به رابط آموزشگاه خودتحويل دهند

************************          

سئوال: شرايط ومدارك عضويت در پژوهشسرا چيست؟

همه دانش آموزان علاقه مند به پژوهش كه از طرف مدرسه معرفي گردند مي توانند ثبت نام نمايند

جواب:عكس4*3دوقطعه --  فتوكوپي شناسنامه --  فرم تكميل شده عضويت -- مبلغ 500تومان

***************************

مدارك وشرايط عضويت در انجمن علمي جوان چيست؟

جواب : داشتن معدل بالاي 17  --  دو قطعه عكس4*3  -- فتوكوپي شناسنامه -- معرفي نامه  از آموزشگاه محل تحصيل --  مبلغ 2500تومان

***************************

سئوال :گروه هاي ثبت نامي انجمن علمي  به چند دسته تقسيم  مي شوند؟

 جواب : شش گروه   --   گروه1)فيزيك ونجوم  --  گروه2)رياضي ورايانه  --  گروه3)شيمي  --  گروه4)زيست شناسي وزمين شناسي   --  گروه5)علوم اجتماعي وتربيتي  -- گروه6)ادبيات وهنر

 


در هر سال تحصيلي جديد انجمن علمي جوان شروع به فعاليت مي نمايد كه در ابتدا با ارسال بخشنامه هاي به مدارس جهت اطلاع مديران ودانش آموزان ،شريط ثبت نام ذكر مي گردد.
 

مدارك مورد نياز جهت ثبت نام دو قطعه عكس 3*4(دوقطعه ) 

* فتوكپي شناسنامه  

*معرفي نامه از آموزشگاه محل تحصيل (دانش آموزبايد داراي معدل 17 به بالا بوده يا به تشخيص مدير مدرسه رتبه هاي اول تا سوم) 

تشكيل كلاسها : 

كلاسها با هماهنگي اساتيد ودبيران ودانش آموزان برنامه ريزي مي شودكه در سال تحصيلي جاري با توجه به وسعت منطقه وبه منظور علاقه مندان در روز جمعه به منظور جلوگيري از تداخل با ابرنامه درسي دانش آموزان برگزار مي گردد.

دانش آموزان مي توانندبا توجه به علاقه ورشته تحصيلي در6رشته اي گروه بندي شده ثبت نام نمايند1-گروه فيزيك ونجوم2- شيمي 3-رياضي رايانه 4-زيست شناسي وزمين شناسي 5-علوم اجتماعي وتربيتي 6-ادبيات وهنر

اهداف :1.ارائه مطالب علمي جديد ونومتناسب با رشته ها           2.بحث وتبادل نظر از مباحث علمي وتهيه گزارش علمي            3.ارائه مطالب آزمايشگاهي (رشته هاي شيمي ،فيزيك و...)وانجام آزمايشات مرتبط       4.استفاده از سايت علمي وپژوهشي وتهيه گزارش علمي در رشته هاي موجود           5.جمع آوري مطالب مطرح شده علمي ،پژوهشي زير نظر اساتيد جهت ارائه به مسايقات علمي داخل وخارج كشور (آكادمي علمي لهستان ،جشنواره جوان خوارزمي ،جشنواره علمي ابوريحان و...)

دانش آموزان مي توانند از امكانات موجود پژوهشسرا »آزمايشگاه ههاي (فيزيك -شيمي -زيست شناسي)،كارگاه هاي (الكترونيك،كامپيوتر ،برق )،سايت اينترنت ،كتابخانه ،مشاوره تخصصي و...«در جهت انجام تحقيقات وپژوهشهاي علمي خود استفاده نمايند. 

****************

زمان برگزاري كلاسهاي انجمن علمي طرح جابر:

علوم اجتماعي  جمعه ساعت  11-9

زيست شناسي دوشنبه  ساعت  5-3

شيمي  جمعه ها  11-

 

 نام:  gg
   
تاريخ سوال:  04/03/1386
سوال:  زمان در بعد چهارم قرار دارد یعنی چه؟
     
تاريخ پاسخ:  26/04/1386 
پاسخ :  نقطه ای و فقط نقطه ای از محیط اطرافت را در نظر بگیر مثلا روی دیواری در طبقه همکف. در این لحظه این فقط نقطه ای روی دیواری در طبقه همکف است. اما مثلا 100 سال پیش در سطح خاک بوده و 1000 سال پیش روی تنه درختی بوده و چند میلیون سال پیش نقطه ای زیر دریا و یا هر چیز ممکن دیگر. هر واقعه ای با مکان و زمان آن مشخص می شود که خود مکان سه مؤلفه دارد. پس برای اینکه وقایع (هر آنچه ممکن است اتفاق بیافتد مثل وقایع فیزیکی) بدون اینکه با یکدیگر اشتباه شوند, دقیقا مشخص شوند چهار مؤلفه لازم دارند که چهارمین آن, زمان است. هرچیز که برای مشخص شدن n مؤلفه بخواهد, nبعدی است و در فیزیک, زمان مؤلفه چهارم یا بعد چهارم است.
   
   
 نام:  الهام
   
تاريخ سوال:  14/03/1386
سوال:  سلام...اگه میشه جوابمو زودتر بدین چون آخر این هفته امتحان دارم..می خواستم بدونم چرادر سونوگرافی ازامواج فراصوت استفاده می کنندو از فروصوت استفاده نمی کنند؟
     
تاريخ پاسخ:  26/04/1386 
پاسخ :  سلام عبور امواج مختلف از مواد مختلف متفاوت است. در مورد عبور از بافت های بدن امواج فروصوت از بدن عبور نمی کنند تا در ایجاد تصویر به ما کمک کنند ولی امواج فرا صوت (که نفوذ بالایی دارند) عبور می کنند. مشابه آن برای امواج الکترو مفناطیسی نور از بدن عبور نمی کند ولی امواج x و گاما و امواج رادیویی عبور می کنند.
   
   
 نام:  as
   
تاريخ سوال:  23/02/1386
سوال:  دوقطاردریک ریل ودریک جهت درحال حرکت هستند.سرعت قطارجلویی برابر20متربرثانیه است وقطار پشتی سرعتی معادل30متربرثانیه داردزمانی که فاصله انتهای قطارجلویی باابتدای قطارعقبی300مترمی شودراننده قطار عقبی قطارجلورامی بیند،حداقل شدت ترمزچه قدرباشدتادوقطارباهم برخورد نکنند.
     
تاريخ پاسخ:  26/04/1386 
پاسخ :  لطفا یک بار بعد از توضیحات من مساله را حل کن تا خوب آنرا درک نمایی. حداقل شتاب (نه شدت!) ترمز باید 6/1 متر بر مجذور ثانیه باشد (در معادلات 6/1- وارد می شود) روش حل چنین است که (قطار جلویی 1 و قطار جلویی 2) معادله حرکت قطار 2 را به محض ترمز گرفتن راننده آن می نویسی: x=1/2at^2+30t+0 و معادله قطار 1: x=20t+300 شرط تصادم مساوی شدن این دو عبارت است. حاصل تساوی دو عبارت یک معادله درجه 2 بر حسب t است. الف)اگر دو ریشه به دست آوردی (در این مورد دو ریل موازی فرض کن که هر کدام برای یک قطار است یا تصویر دو قطار را در نظر بگیر که بتوانند از هم عبور کنند) یعنی 2 به 1 برخورد می کند, از 1 رد میشود و از پی آن 1 به 2 برخورد میکند و می گذرد و قطار 2 می ایستد. پس معادله نباید دو جواب داشته باشد چون ناممکن است. ب)اگر یک جواب داشته باشد یعنی درست وقتی قطار 2 می ایستد به طور لحظه ای با 1برخورد می کند و 1 به راهش ادامه می دهد. پ)اگر جواب نداشته باشد یعنی 2 می ایستد بی اینکه به 1 برخورد کند و 1 هم به مسیرش ادامه می دهد. پس باید دلتای معادله درجه 2 کوچکتر از یا مساوی صفر باشد که یا ریشه مضاعف داشته باشیم یا جواب نداشته باشیم. ریشه داشتن یعنی برخورد چراکه به معنی یکی شدن مکان آنهاست.
   
   
 نام:  یاسمن
   
تاريخ سوال:  17/03/1386
سوال:  با سلام.لطفا درمورد تار نوری توضیح دهید
     
تاريخ پاسخ:  26/04/1386 
پاسخ :  سلام بر شما. اگر منظورتان ترجمه optical fiber باشد, در واقع سیمی است نوین که با انتقال سیگنال های نور به جای سیگنال های الکتریکی, خیلی سریع میان فواصل دور اطلاعات را منتقل می کند و تقریبا در همه جا قابل است حتی در محیط های قابل انفجار که عبور جریان الکتریکی خطرناک است. حجم اطلاعاتی که در تار نوری قابل انتقال است در مقایسه با کابل بسیار زیاد است و به مقدار 14 میلیون گیگا بایت در ثانیه می رسد. اتلاف و اختلال در آن قابل چشمپوشی است چرا که دیگر تداخل های الکتریکی که میان کابل های مجاور رخ می داد وجود ندارند. در ضمن در هر تار می توان کانال های اطلاعاتی متفاوت (عبور بسته های اطلاعاتی) را همزمان انتقال داد به صورتی که نور مربوط به هر کدام از این کانال ها طول موج متفاوتی داشته باشد( با استفاده از مدوله کردن امواج نور). تار نوری معمولا از جنس شیشه یا پلاستیک ساخته می شود و (مانند کابل های معمولی) قابلیت قرار گرفتن در مسیر خمیده و دسته شدن بدون ایجاد خللی در عملکردش دارد. ساختار آن بر پایه انعکاس کلی به درون تار است و وقتی این تارها باریک تر می شوند عملکرد آنها به صورت موجبر الکترومغناطیسی در می آید که خود بحث مفصلی است. بسته به طول موج های نور عبوری از آن و کاربرد های مختلف انواع متنوعی از آن طراحی شده است.
   
   
 نام:  یاسمن
   
تاريخ سوال:  01/04/1386
سوال:  ایا اینکه برای محاسبه ی میزان کار باید نیرو و جابجایی را در cosa ضرب کرد و مثلا نمی شود ذر sina یاtga ضرب کرد دلیلی دارید متشکرم.
     
تاريخ پاسخ:  26/04/1386 
پاسخ :  دلیل آن اینست که در یک جابجایی, کار نیرویی غیر صفر است که در امتداد جابجایی باشد. وقتی در cosa ضرب میکنیم, مؤلفه ای از نیرو را در نظر میگیریم که در امتداد جابجایی است. چرا که نیرو را می توانیم به دو مؤلفه عمود بر و موازی با راستای جابجایی تجزیه کنیم و کار اولی صفر خواهد بود.
   
   
 نام:  0098
   
تاريخ سوال:  30/03/1386
سوال:  آیا علت قوسی بودن رنگین کمان کروی بودن کره زمین نیست؟
     
تاريخ پاسخ:  25/04/1386 
پاسخ :  در این باره اخیری به سوالی پاسخ دادم. زمانی این فرض در نظر من هم بود که بلافاصله با در نظر گرفتن اینکه رنگین کمان در فواره های کوچک و بزرگ قابل مشاهده است، رد می شود.
   
   
 نام:  هومن
   
تاريخ سوال:  27/03/1386
سوال:  باعرض سلام وخسته نباشید... میدانیم هردایره صفحه رابه سه قسمت درون بیرون وروی دایره تقسیم میکند حالnتادایره صفحه راحداکثروحداقل به چندقسمت تقسیم میکند. باتشکرفراوان-هومن مولایی-بندرانزلی
     
تاريخ پاسخ:  25/04/1386 
پاسخ :  سلام وخسته نباشید لطفا سؤال را در قسمت ریاضی مطرح نمایید.
   
   
 نام:  ندا
   
تاريخ سوال:  04/04/1386
سوال:  با سلام خسته نباشید.من دانشجوی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ترم 2هستم ،خواستم بدانم که آیا می توانم در المپیاد زیست شناسی سال 1387شرکت کنم؟لطفاهر چه زودتر جواب مرا بدهید.
     
تاريخ پاسخ:  25/04/1386 
پاسخ :  سلام المپیادی که منظور شماست دانش آموزی است یا دانشجویی؟! در هر صورت به سایت المپیاد زیست شناسی رشد مراجعه نمایید.
   
   
 نام:  نرگس یگانه
   
تاريخ سوال:  08/04/1386
سوال:  سلام: چرا تمام سیارات به دور خورشید می چرخند؟در خورشید نیروی جاذبه ای وجود داره؟اگه داره پس چرا تمام اجرام آسمانی مثل ستارگان سیارات و... رو در خودش فرو نمی بره؟
     
تاريخ پاسخ:  25/04/1386 
پاسخ :  سلام وقتی جسمی را به سر طنابی می بندی در حالیکه سر دیگر طناب را در دست گرفته ای آنرا رها می کنی سرعت می دهی و می چرخانی(مثل وسیله داغ کردن ذغال)، در تمام مدت چرخش، جسم را با طناب به سمت مرکز دایره می کشی و این نیروی کشش طناب است که با وجود سرعت جسم، حرکت چرخشی حول مرکز یا حرکت مرکزی را تآمین می کند. سیارات منظومه شمسی همه در مدارهایی بیضوی به گرد خورشید می چرخند و خورشید در کانون این بیضی ها قرار دارد. عامل این چرخش ها(نیروی تٱمین کننده این چرخش ها) نیروی جاذبه گرانشی است که همواره بین هردو جرم برقرار می شود. نیروی جاذبه گرانشی از حاصلضرب عددی ثابت در جرم هر دو جسم تقسیم بر مجذور فاصله میان آن دو حاصل می شود. دقت کن که سیارات همه نسبت به خورشید سرعت دارند و شرح بیشتر این نوع حرکت پیچیده است و می توانی آنرا در کتاب های مکانیک یا مکانیک کلاسیک بیابی. پس این نوع جاذبه یک جانبه آنهم فقط توسط خورشید ایجاد نمی شود و همه اجرام عالم با توجه به تمام نیروهای گرانشی که به آنها وارد می شود با هم به تعادل زسیده اند./ن
   
   
 نام:  ایدا
   
تاريخ سوال:  08/04/1386
سوال:  سلام .میخواستم بپرسم که چگونه میتوانم در رشته نانو تکنولوژی در دانشگاه درس بخوانم و چه رتبه ای باید بیاورم .
     
تاريخ پاسخ:  25/04/1386 
پاسخ :  سلام نانوتکنولوِژی علمی میان-رشته ای است و ابتدا باید بدانی به چه حوزه ای از آن علاقه مندی. نانوتکنولوژی حوزه های بسیار متنوعی دارد که به علوم پزشکی،زیست شناسی، فیزیک، شیمی و مهندسی های برق، مکانیک، شیمی، مواد و دیگر رشته ها مربوط می شود. در این باره جستجو کن و پیدا کن که به چه حوزه ای از آن علاقه مندی و آنگاه رشته پایه آنرا در دانشگاه انتخاب کن تا بعد از آموختن مقدمات بتوانی به آن بپردازی. مثلا اگر به نانومدار و نانوترانزیستور و مشابه آن علاقه مند شدی، مهندسی برق را انتخاب کن و یا اگر خواص نانو ذرات و مشابه آن توجهت را جلب کرد به دنبال فیزیک یا شیمی یا مهندسی مواد برو و برای نانو ارگانیسم ها هم پزشکی و زیست شناسی. این نکته را بگویم که در مورد علوم میان رشته ای (و حتی سایر علوم) نیازمند فراگیری دانش های دیگری خواهی شد. موفق باشی
6 Sep 2018