وکیل مهریه : هزینه وکیل برای اجرای مهریه و گرفتن مهریه

از یک وکیل مهریه کمک بگیرید

وکیل مهریه می‌تواند با توجه به اینکه قوانین و راهکارهای آن را به‌خوبی می‌داند و نسبت به آن اشراف دارد
در تسریع روند دادگاه بسیار مؤثر باشد و با سرعت بیشتری برای دریافت مهریه زن اقدام کند

وکالت مهریه چگونه انجام می‌شود، قوانین مهریه چیست، مهریه زن بر چه اساس محاسبه می‌شود

سنت زیبا و مهربانانه ازدواج اگرچه همیشه زیبا و پسندیده است ولی قواعد و قوانینی که در راستای احقاق
حقوق طرفین این سنت زیبا صورت می‌گیرد ازجمله مهریه از آن دست مواردی است که باید دو طرف در
مورد آن اطلاع یافته و شرایط را به‌طور کامل بدانند، این دانستن‌ها کمک می‌کند تا در کنار قواعد قلبی و
عاطفی با عقل و بینش بهتر نسبت به ازدواج و اختلافات احتمالی پس‌ازآن به این جمع از اجتماع اضافه
شوند.

وکیل مهریه

قوانین مهریه

همان‌گونه که می‌دانید مهریه مالی است که به دنبال عقد ازدواج بین یک زن و مرد به‌عنوان یک حق برای
زوجه منظور می‌گردد، در اکثر مواقع مهریه به‌عنوان یک وجه‌الضمان عاطفی در نظر گرفته‌شده و معمولاً تا
زمان عدم اختلاف بین زوجین به اجرا گذارده نمی‌شود ولیکن حقی است که به‌محض ایراد خطبه بر ضمه
مرد خواهد بود و می‌تواند چه از طریق اداره ثبت و چه از طریق مراجع قانونی پیگیری و مطالبه گردد و زوجه
می‌تواند بنا به هر دلیل ازجمله اختلافات و غیره با درخواست وکالت مهریه از وکلای زبده کار را با روال
سریع‌تری به انجام برساند.

اگر زوجه به هر علتی و بر اساس قوانین مهریه بخواهد آن را به تصرف گرفته و صاحب شود باید این نکات را
بداند؛

بر اساس قوانین جدید مهریه که در سالهای اخیر صورت گرفته مهریه زن می‌تواند به اشکال زیر دریافت شود.

مهریه معادل و یا زیر 110 سکه:

در این مورد، قانون زوج را برای پرداخت این تعداد سکه توانمند فرض کرده و بایستی عیناً به زوجه پرداخت
شود و در صورت عدم پرداخت به‌موجب ماده 2 قوانین مدنی با وی برخورد گردیده و به‌عنوان محکوم مالی
به حبس محکوم می‌گردد و این حبس تا زمان تأدیه مهریه زن (پرداخت آن) و یا پذیرفته شدن تقاضای
اعسار از سوی زوج و یا جلب رضایت زوجه ادامه می‌یابد.

عدد مهریه بالاتر از 110 سکه:

اگر عدد مهریه زن بالاتر از این مقدار بوده و به اجرا گذاشته شود، آنگاه تأدیه و یا همان پرداخت مهریه با در
نظر گرفتن قوانین مهریه منوط بر توان مالی مرد خواهد بود و درواقع قانون ملاک را بر توانایی پرداخت آن
گذارده است و به‌عبارت‌دیگر زوجه باید ثابت کند که زوج توان پرداخت آن تعداد سکه را دارد.

مراحلی که زوجه باید برای مطالبه مهریه طی کند چیست

اولین مرحله اقدام

زوجه می‌تواند در مرحله اول با ارسال اظهارنامه درخواست خود را به زوج اطلاع دهد و پس‌ازآن از طری
اجرای ثبت و در مرحله دیگر می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده مهریه خود را مطالبه نماید.

بلغ زیر 110 سکه

و همان‌گونه که در بالا گفته شد مبلغ زیر 110 سکه و یا معادل آن عیناً بایست پرداخت و در موارد بالاتر اگر
زوجه (زن) بتواند اثبات کند که زوج دارای اموال (به‌جز مستثنیات دین) بوده و توانایی پرداخت مهریه را دارد
آنگاه دادگاه بایست زوج را مکلف به پرداخت مهریه نماید.

نحوه تقسط و اجرای حکم زندان

ولی اگر زوج در این مدت دادخواست اعسار تنظیم نموده باشد و اعسار از سمت وی پذیرفته شده باشد، دادگاه
اقدام به تقسیط مهریه کرده و اقساط تا پرداخت کامل مهریه به زوجه ادامه خواهد یافت و اگر زوج دادخواست
نداده و یا پذیرفته‌نشده باشد بر اساس قانون به زندان محکوم و حکم زندان وی اجرا می‌گردد.

هزینه‌های وکالت مهریه بر عهده کیست

به عهده گرفتن وکالت مهریه از طرف وکیل مهریه و طی مراحل قانونی آن به خواست زوجه صورت می‌پذیرد
ولیکن درباره حق‌الوکاله و همچنین هزینه‌های دادرسی در صورت درخواست زوجه پرداخت به عهده زوج
بوده و پس از محکومیت زوجه می‌تواند علاوه بر مهریه درخواست هزینه‌های پیش‌آمده را نیز بنماید و
درهرصورت وجود یک وکیل مهریه نه‌تنها روال کار را آسان‌تر نموده بلکه در موارد زیادی ازجمله عدم اعلام
صحیح اموال از طرف زوج می‌تواند در تمام موارد قانونی ورود و آن را حل‌وفصل نماید.

پروپوزال آماده دکتری

  •  
31 Dec 2017