مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی رشته پزشکی-مهندسی شیمی- زیست شناسی-میکروبیولوژی

کد مقاله : A2113

عنوان انگلیسی مقاله

Detergent Enzymes

عنوان فارسی مقاله

پاور پوینت آنزیم های شوینده

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۴

قیمت : ۸ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 80,000 – خرید

 

———————————————————————

کد مقاله : A2123

عنوان انگلیسی مقاله

Biogenesis of Microbial Polyhydroxyalkanoate
Granules: a Platform Technology for the Production of Tailor-made Bioparticles

عنوان فارسی مقاله

پدیدایی زیستی گرانول های پلی هیدروکسی آلکانوئات میکروبی : تکنولوژی پایه برای تولید ذرات زیستی مورد نظر

 

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۵

قیمت : ۲۰ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 200,000 – خرید

 

———————————————————————

کد مقاله : A2130

عنوان انگلیسی مقاله

Mitochondrial and nuclear DNA damage induced by sulphur mustard in keratinocytes

عنوان فارسی مقاله

آسیب های ناشی از گاز خردل (سولفور موستارد) در DNA میتوکندری و هسته در کراتینوسیت ها

 

سال انتشار مقاله : ۲۰۰۱

قیمت : ۱۵ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 150,000 – خرید

 

———————————————————————

کد مقاله : A2133

عنوان انگلیسی مقاله

Molecular toxicology of sulfur mustard-induced cutaneous inflammation and blistering

عنوان فارسی مقاله

سم شناسی مولکولی التهابات پوستی و تاول های ناشی از گاز خردل

 

سال انتشار مقاله : ۲۰۰۹

قیمت : ۱۵ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 150,000 – خرید

 

 

———————————————————————

کد مقاله : A2138

عنوان انگلیسی مقاله

Aculeatin, a coumarin derived from Toddalia asiatica (L.) Lam., enhances differentiation and lipolysis of 3T3-L1 adipocytes

عنوان فارسی مقاله

Aculeatin، کومارین مشتق از Toddialia asitica (L.) Lam.، و بهبود تفکیک و لیپولیز آدیپوسیت های ۳T3-L1

 

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۴

قیمت : ۸ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 80,000 – خرید

 

———————————————————————

کد مقاله : A2139

عنوان انگلیسی مقاله

Evaluation of the effect of plant sterols on the intestinal processing of cholesterol using an in vitro lipolysis model

عنوان فارسی مقاله

بررسی تاثیر استرول های گیاهی بر پردازش کلسترول در روده ها با استفاده از مدل لیپولیز مقاله

 

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۲

قیمت : ۵ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 50,000 – خرید

 

———————————————————————

کد مقاله : A2140

عنوان انگلیسی مقاله

Anti-obesity effect of Morus bombycis root extract: Anti-lipase activity and lipolytic effect

عنوان فارسی مقاله

خاصیت ضدچاقی عصاره ریشه گیاه Morus bombycis : فعالیت ضد لیپاز و تاثیر لیپولیتیک

 

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۲

قیمت : ۵ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 50,000 – خرید

 

———————————————————————

کد مقاله : A2141

عنوان انگلیسی مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی رشته پزشکی-مهندسی شیمی- زیست شناسی-میکروبیولوژی

Cyclopia maculata (honeybush tea) stimulates lipolysis in 3T3-L1 adipocytes

عنوان فارسی مقاله

Cyclopia macutala (honeybush tea)؛ محرک لیپولیز در آدیپوسیت های ۳T3-L1

 

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۳

قیمت : ۵ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 50,000 – خرید

 

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی رشته پزشکی-مهندسی شیمی- زیست شناسی-میکروبیولوژی

———————————

کد مقاله : A2142

عنوان انگلیسی مقاله

Differential long-term effects of tannic acid on adenyl cyclase activity and lipolysis in rat adipocytes

عنوان فارسی مقاله

بررسی افتراقی تاثیر طولانی مدت اسید تانیک بر فعالیت آدنیل سیکلاز و لیپولیز در آدیپوسیت های موشی

 

سال انتشار مقاله : ۲۰۰۱

قیمت : ۶ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 60,000 – خرید

 

———————————————————————

کد مقاله : A2143

عنوان انگلیسی مقاله

۱۸b-Glycyrrhetinic acid inhibits adipogenic differentiation and stimulates lipolysis

عنوان فارسی مقاله

بررسی نقش اسید گلیسیریزیک ۱۸β بر مهار تمایز آدیپوژنیک و تحریک لیپولیز

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۲

قیمت : ۷ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 70,000 – خرید

 

———————————————————————

کد مقاله : A2155

عنوان انگلیسی مقاله

Interferon Response in Hepatitis C Virus (HCV) Infection: Lessons from Cell Culture Systems of HCV Infection

عنوان فارسی مقاله

آسیب های ناشی از گاز خردل (سولفور موستارد) در DNA میتوکندری و هسته در کراتینوسیت ها

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۵

قیمت : ۱۵ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 150,000 – خرید

 

———————————————————————

کد مقاله : A2156

عنوان انگلیسی مقاله

Interferon-free regimens for the treatment of hepatitis C virus in liver transplant candidates or recipients

عنوان فارسی مقاله

رژیم فاقد اینترفرون جهت درمان ویروس هپاتیت سی در متقاضیان پیوند کبد

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۵

قیمت : ۱۵ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 150,000 – خرید

 

———————————————————————

کد مقاله : A2157

عنوان انگلیسی مقاله

Cloning and expression of a cDNA coding for the anticoagulant hirudin from the bloodsucking leech, Hirudo medicinalis

عنوان فارسی مقاله

همسانه سازی و بیان cDNA کدگذار برای ساخت هیدرودین ضد انعقاد خون از زالوی Hirudo medicinalis

 

سال انتشار مقاله : ۲۰۰۰

قیمت : ۵ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 50,000 –  سبدخرید
10 Apr 2019