سوالات ضمن خدمت رهبری آموزشی به همراه منابع آزمون

دانلود سوالات واقعی ضمن خدمت رهبری آموزشی

سایت دبیران آنلاین سوالات واقعی ضمن خدمت رهبری آموزشی که قبلا در استان قزوین برگزار شده را به همراه محتوای متنی دوره ضمن خدمت رهبری آموزشی را برای شما به هزینه بسیار اندک آماده ساخته است که با مراجعه به سایت دبیران آنلاین می توانید سوالات ضمن خدمت رهبری آموزشی را دریافت نمائید . امید است بتوانیم کمک موثری به همکاران ارزشمند و مدیران محترم انجام دهیم

 

دانلود محصول
دریافت فایل

سوالات ضمن خدمت رهبری آموزشی

لینک دوره و ثبت نامه

http://ltms.medu.ir/

سوالات ضمن خدمت رهبری آموزشی

چند نمونه از سوالات ضمن خدمت رهبری آموزشی در استان همدان

ﺟــﻮاب
ﺳــﻮال ﺷﻤﺎره

ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮي ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ 1
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ آن اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺪام اﺳﺖ ؟ 2

اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﺑﻮدن اﯾﺠﺎد آرﻣﺎﻧﻬﺎ و اﯾﺪه ﻫﺎي ﺑﺰرگ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺷﺎره
ﺑﻪ ﮐﺪام ﺟﻨﺒﻪ رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮﻟﯽ دارد ؟ 3
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﺪﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ ؟ 4
ﻓﻨﯽ ادراﮐﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺑﺎدﯾﮕﺮان ﻫﻤﮑﺎري ﮐﺮده و ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ،داراي داﻧﺶ رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ( اﯾﻦ ﮔﺰاره ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام

5
ﻫﯿﭽﮑﺪام ﻣﻬﺎرت ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺖ؟

ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻮآوري و ﺧﻼﻗﯿﺖ
دارﻧﺪ ﮐﺪام ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ ؟ 6
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺪرت در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ؟ 7
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻓﺮدي ﭼﻪ اﺛﺮ ﻣﻬﻤﯽ دارد؟ 8
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ..................... 9
ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﻘﺘﺪر و ﻓﺮادﺳﺖ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي اﺗﺨﺎذ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷﻮد ازﮐﺪام ﻧﻮع 10
اﺳﺖ؟

 

 


داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ارزﺷﻬﺎ و اﺟﺒﺎرﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﺎص ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن،ﻫﻤﮑﺎران و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻨﻮان

11
ﺣﺮﻓﻪ اي ﮔﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد آﻣﻮزش
ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ از رﻓﺘﺎر ﮐﻼﺳﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮐﺪام
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ از ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎي رﻓﺘﺎر 12
ﻣﻘﺎﺳﻪ ادراك ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮐﻼﻣﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
در ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي اﻋﻀﺎ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﮔﯿﺮي ﻣﺸﺎرﮐﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ 13
ﺗﻮﺳﻂ رﻫﺒﺮ ﺗﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ؟
در ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي اﻋﻀﺎ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﻣﺸﺎرﮐﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ 14
ﺗﻮﺳﻂ رﻫﺒﺮ ﺗﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
داﺷﺘﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ
اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن
ﮔﺰارش دادن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﮔﺮوه دﻟﯿﻞ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮدن ﮔﺮوه ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ در ﮐﺪام
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ 15
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﯾﺒﻮن آزاد
اﻧﺘﺨﺎب آزاد
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ
رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ واﻗﻌﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ را ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮد؟
16

 

 


ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﻣﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺒﻖ ﭼﻬﺎرﭼﻮب
ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد رﺳﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽ رﻫﺒﺮان آﻣﻮزﺷﯽ در ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ذﮐﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ؟
17
ﭼﻬﺎر

ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ ؟ 18

نقشه راه دانشجو معلمان
ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ
رﺳﻤﯽ و ﻃﺒﻖ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﺎرج از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺪون ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر رﻫﺒﺮان آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن را ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ؟
19
رﻫﺒﺮان آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺷﮏ ، ﺗﺰﻟﺰل و دﻟﻬﺮه
اﯾﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام 20
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
رﻫﺒﺮي ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﻫﻤﻪ دﺳﺘﻮرات ﺗﻮ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ داراي ﮐﺪام 21
ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي اﺳﺖ ؟
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻋﺼﺎره و ﭼﮑﯿﺪه ي ﺷﻐﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ 22
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﮐﺎرﮐﺮدن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺟﻬﺖ ﯾﮏ ﻫﺪف
ﻣﺸﺘﺮك ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﺪام ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺮاي ﻫﻤﮑﺎري ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ
؟ 23
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ رﻫﺒﺮي ﻧﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ رﻫﺒﺮي را زﯾﺮدﺳﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻗﺪرت رﻫﺒﺮ از ﻧﻔﻮذ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ او ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ 24
رﻫﺒﺮان از ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺎ و ﻣﺪﯾﺮان از ﺿﻤﯿﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
دادن ﺑﺎزﺧﻮرد ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ از اﻫﺪاف ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺖ؟ 25

 

 ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻨﺒﯿﻪ اﺳﺖ ؟ 26

اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺗﻮر رﻣﺤﺮك اﻓﺮاد
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ 27

رﻫﺒﺮي آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻋﻘﺎﯾﺪ ارزش ﻫﺎ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎﺳﺖ ؟ 28

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻋﻘﺎﯾﺪ ارزش ﻫﺎ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎﺳﺖ ؟ 29
ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺴﺐ داﻧﺶ و ﺑﺼﯿﺮت و ﺗﻐﯿﯿﺮ
رﻫﯿﺮي اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮش و رﻓﺘﺎر ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن 30
ﺳﻄﺢ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ اﻋﻀﺎ
اﺳﺖ ؟

ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﮐﺪام ﯾﮏ از اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي آﻣﻮزﺷﯽ
)ﻣﺪارس(ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟ 31
اﻣﯿﻦ وﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺪام ﯾﮏ از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي رﻫﺒﺮان آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟ 32
ﺧﻼق و ﻣﺒﺘﮑﺮ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﮐﻨﺸﯽ سوالات ضمن خدمت رهبری آموزشی ﮐﺪام ﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري اﺳﺖ
؟ 33

ﺟﺮﯾﻤﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻨﺒﯿﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ؟ 34
ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﮐﺪام ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ رﻫﺒﺮي آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ؟ 35
ﻣﻬﺎرت ﻓﻨﯽ
ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ 36
ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ ؟ 37


ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﻣﺪﯾﺮ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ داراي ﮐﺪام ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ؟ 38
اﻧﺴﺎﻧﯽ

دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت رهبری آموزشی


ﻓﻨﯽ
ادراﮐﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي
ﻣﺪﯾﺮان ﺳﻄﻮح ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺪام ﻣﻬﺎرت را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ؟

39

ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﻬﺎرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺧﻠﻖ ﮐﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ و ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﺮاي اﻧﻌﮑﺎس داﻧﺶ و ﺑﯿﻨﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ
ﭼﻪ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد؟
40

15 Jun 2019