سوالات ضمن خدمت آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه

دوره ضمن خدمت آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه


كد دوره نمونه سوالات ضمن خدمت آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه 91700174
مدت دوره ۱۰ ساعت به همراه آپدیت روزانه نمونه سوالات به علاوه قرار گرفتن سوالات واقعی آزمون یک ساعت بعد از شروع دوره در سایت

280 سوال آزمون اول ایمنی و امنیت در مدرسه

 

ﺟــﻮاب

 

ﺳــﻮال

ﺷﻤﺎره

درﺳﺖ

2/3از ﺣﺠﻢ اﻧﺒﺎر از ﮐﺎﻻ ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

1

ﻧﺎدرﺳﺖ

20درﺻﺪ از آﺗﺶ ﺳﻮزي ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮق اﺳﺖ .

 

2

درﺳﺖ

 

اﺟﺎق ﮔﺎزي ﮐﻪ در آﺑﺪارﺧﺎﻧﻪ ي ﻣﺪرﺳﻪ ﻗﺮار دارد ، ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯿﺮ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻬﺮه ي دﺳﺘﮕﯿﺮه ي آن ﻫﺮز ﻧﺒﺎﺷﺪ و

ﺣﺘﻤﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

 

3

درﺳﺖ

اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ وﺟﻮد دارد.

 

4

ﻧﺎدرﺳﺖ

ارﺗﻔﺎع ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ اﯾﻤﻨﯽ ﻫﯿﭻ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

 

5

110ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ

ارﺗﻔﺎع ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد از زﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ              ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﺎﺷﺪ .

 

 

6

درﺳﺖ

ارﺗﻔﺎع ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد از زﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ 110 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

7

ﻧﺎدرﺳﺖ

ارﺗﻔﺎع ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد از زﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ 160 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

8

96- 89

ارﺗﻔﺎع ﻧﺮده ﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ       ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

9

ﻧﺎاﯾﻤﻨﯽ

ارزﯾﺎﺑﯽ           ﻣﺪرﺳﻪ ، ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در اﯾﻤﻨﯽ

ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ.

 

 

10

درﺳﺖ

از اﺧﺬ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻣﺘﻌﺪد از ﭘﺮﯾﺰﻫﺎي ﺑﺮق ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﻢ.

 

11

ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ

 

از ﺟﺎﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد؟

 

12

ﻧﺎدرﺳﺖ

 

از ﭼﺴﺐ ﺑﺮق ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺳﯿﻢ ﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

 

13

درﺳﺖ

از ﭼﺴﺐ ﺑﺮق ﺑﺮاي اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

 

14

 

 

 

 

درﺳﺖ

از ﺧﻄﺮات ﭘﻨﮑﻪ ﻫﺎي ﺳﻘﻔﯽ ، ﺳﻘﻮط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

15

درﺳﺖ

از ﻣﺴ ﻣﻬ ﺣﺮ1 - اﻣﮑﺎن دﺳﺮﺳ ﺧﻮدروﻫي اﻣﺪادي2 - دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺮدﺑﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ3 -ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ وارد

ﺷﺪن ﺧﻮدرو آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻬﻤﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

 

 

 

16

ﻧﺎدرﺳﺖ

از ﯾﮏ ﭘﺮﯾﺰ ﺑﺮق اﯾﻤﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

 

17

ﻧﺎدرﺳﺖ

از ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﮔﺎز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ اﺷﻌﺎب ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

 

18

ﻧﺎدرﺳﺖ

 

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري ﺧﺎرج از ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺮوج

ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

19

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻔﺎي ﺣﺮﯾﻖ ﺧﻮدﮐﺎر در ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت

 

اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠــﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

 

20

درﺳﺖ

 

اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠــﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻔﺎي ﺣﺮﯾﻖ ﺧﻮدﮐﺎر در ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت

اﺳﺖ.

 

 

21

درﺳﺖ

اﺳﻠــ ﺳﯿ اﻃﺎي ﺣﺮ ﺧﻮدر در ﺳﺎ اﺟت

اﺳﺖ.

 

22

ﻧﺎدرﺳﺖ

اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠــﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﮑﺎن ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ.

 

23

ﻧﺎدرﺳﺖ

 

اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠــﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي

اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺰرگ اﺳﺖ.

 

 

24

ﻧﺎدرﺳﺖ

 

اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠــﺮ  دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮاي ﻣﮑﺎن ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ

اﺳﺖ.

 

 

25

درﺳﺖ

آﮐﺎردﺋﻮﻧﯽ ﺑﺮاي ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

26

110ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ

 

اﮔﺮ ﺑﺎﻟﮑﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ارﺗﻔﺎع ﻧﺮده و ﺣﻔﺎظ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﺷﺪ؟

 

 

27

ﻧﺼﺐ ﻓﻦ

 

اﮔﺮ ﭘﻠﮑﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )در ﭘﻠﻪ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ(ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮي اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮوز آﺗﺶ ﺳﻮزي، دود ﺑﻪ اﯾﻦ

ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ؟

 

 

 

28

درﺳﺖ

اﮔﺮ ﭘﻠﮑﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )در ﭘﻠﻪ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ(ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻦ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮوز آﺗﺶ ﺳﻮزي، دود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮاﯾﺖ

ﻧﮑﻨﺪ.

 

 

 

29

در ﮔﻮﺷﻪ اي ﺧﺎرج از ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮدد

 

اﮔﺮ در ﮐﻼس درس از ﺑﺨﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ

آن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ              ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

30

 

 

 

 

ﻧﺎدرﺳﺖ

 

اﮔﺮ در ﮐﻼس درس از ﺑﺨﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ

آن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ درب ﮐﻼس ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

31

ﻧﺎدرﺳﺖ

 

اﮔﺮ در ﮐﻼس درس از ﺑﺨﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ

آن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﮔﻮﺷﻪ اي ﮐﻪ ﺑﻪ درب ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

32

درﺳﺖ

اﮔﺮ در ﮐﻼس درس از ﺑﺨﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ

آن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﮔﻮﺷﻪ اي ﺧﺎرج از ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮدد ﺑﺎﺷﺪ.

 

33

درﺳﺖ

 

اﮔﺮ دﯾﻮاري داراي ﺷﮑﺎف و اﻧﺤﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ي ﺧﻄﺮ و

ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ دﯾﻮار اﺳﺖ.

 

 

34

درﺳﺖ

اﮔﺮ دﯾﻮاري داراي ﺷﮑﺎف و اﻧﺤﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ي ﺧﻄﺮ و

ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ دﯾﻮار اﺳﺖ.

 

35

ﻧﺎدرﺳﺖ

 

اﮔﺮ دﯾﻮاري داراي ﺷﮑﺎف و اﻧﺤﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ي ﻗﺪﻣﺖ و

ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻮدن دﯾﻮار اﺳﺖ.

 

 

36

ﺑﻪ ﻣﺮز ﺧﻄﺮ و رﯾﺨﺘﻦ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ.

 

اﮔﺮ دﯾﻮاري داراي ﺷﮑﺎف و اﻧﺤﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ي آن اﺳﺖ

................ ﮐﻪ

 

 

37

ﺗﻬﻮﯾﻪ ي ﻣﻨﺎﺳﺐ

اﮔﺮ ﮐﻼس درس در ﻃﺒﻘﻪ ي زﯾﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ ، ﺑﺎﯾﺪ داراي .............

ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

38

درﺳﺖ

اﮔﺮ ﮐﻼس درس در ﻃﺒﻘﻪ ي زﯾﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ ، ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺗﻬﻮﯾﻪ ي

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.

 

39

ﻧﺎدرﺳﺖ

 

اﮔﺮ ﮐﻼس درس در ﻃﺒﻘﻪ ي زﯾﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ ، ﺑﺎﯾﺪ داراي ﻋﺎﯾﻖ

رﻃﻮﺑﺖ و ﺻﺪا ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

40

ﻧﺎدرﺳﺖ

 

اﮔﺮ ﮐﻼس درس در ﻃﺒﻘﻪ ي زﯾﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ ، ﺑﺎﯾﺪ درب ﮐﻼس ﺑﺪون

دﺳﺘﮕﯿﺮه و ﻗﻔﻞ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

41

درﺳﺖ

اﮔﺮ ﻣﻬﺮه ي دﺳﺘﮕﯿﺮه ي اﺟﺎق ﮔﺎز ﻫﺮز ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻄﺮ ﺳﺎز اﺳﺖ.

 

42

درﺳﺖ

 

اﮔﺮ وﺳﯿﻠﻪ اي ﮔﺎز ﺳﻮز دﭼﺎر ﺣﺮﯾﻖ ﺷﻮد، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮاي اﻃﻔﺎء

ﺣﺮﯾﻖ ، ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز اﺳﺖ.

 

 

43

ﻧﺎدرﺳﺖ

 

اﮔﺮ وﺳﯿﻠﻪ اي ﮔﺎز ﺳﻮز دﭼﺎر ﺣﺮﯾﻖ ﺷﻮد، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮاي اﻃﻔﺎء

ﺣﺮﯾﻖ ، اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺳﺮد اﺳﺖ .

 

 

44

ﻧﺎدرﺳﺖ

 

اﮔﺮ وﺳﯿﻠﻪ اي ﮔﺎز ﺳﻮز دﭼﺎر ﺣﺮﯾﻖ ﺷﻮد، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮاي اﻃﻔﺎء

ﺣﺮﯾﻖ ، اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎز دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ اﺳﺖ  .

 

 

45

 

 

 

 

ﺗﻤﺎم داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﻄﺮ از آن ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ.

 

اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ي درب ﮐﻼس ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ؟

 

46

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﺑﺎﻻي 60 درﺻﺪ از آﺗﺶ ﺳﻮزي ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻄﺮات ﺑﺮق اﺳﺖ

 

47

درﺳﺖ

ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮﻗﯽ و ﮔﺎزﺳﻮز آﺑﺪارﺧﺎﻧﻪ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ در

ﻣﺪر  ، اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

48

دودﮐﺶ ﻓﻠﺰي

ﺑﺨﺎري ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ داراي    و ﺑﺪون دودﮐﺶ آﮐﺎردﺋﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

49

درﺳﺖ

ﺑﺨﺎري ﻫﺎ داراي دودﮐﺶ ﻓﻠﺰي و ﺑﺪون آﮐﺎردﺋﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

50

ﻧﺎدرﺳﺖ

 

ﺑﺮاي اﯾﻤﻦ ﺑﻮدن ﮐﻼس درس ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻫﯿﭻ وﺳﯿﻠﻪ ي

ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد.

 

 

51

ﻧﺎدرﺳﺖ

 

ﺑﺮاي ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﮐﻼس درس ﻣﯽ ﺗﻮان از ﭘﻨﮑﻪ ﻫﺎي ﺳﯿﺎر

اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

 

 

52

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﺑﺮاي ﮐﻼس ﻫﺎي درس ﭘﻨﮑﻪ ﻫﺎي ﺳﻘﻔﯽ اﯾﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

53

1-در اﺛﺮ ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد2 - ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ و از

ﺟﺎي ﺧﻮد ﮐﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد3. - ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ و ﻣﺮگ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺑﻪ ﭼﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻠﻤﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﮐﺎردﺋﻮﻧﯽ ﺑﺮاي ﺑﺨﺎري ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.

 

54

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزي و ﺧﺮوج ﮔﺎز

 

ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺼﺐ

ﺷﻮد؟

 

 

55

ﯾﮏ

 

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﯿﺮ ﮔﺎز ﭼﻨﺪ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﺎز ﺳﻮز ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

 

 

56

درﺳﺖ

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﯿﺮ ﮔﺎز ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﺎز ﺳﻮز ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.از ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﮔﺎز

ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ اﺷﻌﺎب ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

 

57

ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

ﭘﻠﻪ اي ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺪرﺳﻪ وﺟﻮد دارد را   ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

58

درﺳﺖ

 

ﭘﻠﻪ اي ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺪرﺳﻪ وﺟﻮد دارد را ﭘﻠﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻃﺒﻘﺎت

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

 

59

ﻧﺎدرﺳﺖ

 

ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي ﮐﻼس ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﺣﯿﺎط ﯾﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻫﻤﯿﺘﯽ در اﯾﻤﻨﯽ

ﮐﻼس ﻧﺪارﻧﺪ.

 

 

60

داراي ﺣﻔﺎظ و ﻧﺮده ي ﻣﺤﮑﻢ

 

ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي ﮐﻼس ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﺣﯿﺎط ﯾﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟

 

61

درﺳﺖ

 

ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي ﮐﻼس ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﺣﯿﺎط ﯾﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺣﻔﺎظ و

ﻧﺮده ي ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

62

 

 

 

 

ﻧﺎدرﺳﺖ

 

ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي ﮐﻼس ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﺣﯿﺎط ﯾﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮاي ورود اﻣﺪادﮔﺮان

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﺣﻔﺎظ و ﻧﺮده ي ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

 

63

ﻧﺎدرﺳﺖ

 

ﭘﻨﮑﻪ ﻫﺎي ﺳﻘﻔﯽ ﺟﺰء ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﮐﻼس درس

ﻫﺴﺘﻨﺪ .

 

 

64

درﺳﺖ

ﭘﻨﮑﻪ ﻫﺎي ﺳﻘﻔﯽ و ﺳﯿﺎر ﭼﻮن ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﯿﻄﻨﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻤﮑﻦ

اﺳ ﻣﻮ ﻗﻄ ﻋﻀﻮ و ﭘﺮب اﺟﺎم و ﺳﻘط  ﺧﻄﺮ ﺳﺎز ﺷﻮﻧﺪ ،

ﺑﺮاي ﮐﻼس اﯾﻤﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

 

 

 

65

2/3

 

ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از ﺣﺠﻢ اﻧﺒﺎر، ﮐﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮ ﺷﻮد؟

 

66

درﺳﺖ

ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﺮق ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪﻣﺠﻬﺰﺑﻪ  ﻓﯿﻮز ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺟﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

 

67

 

ﻓﯿﻮز ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه

 

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﯾﻤﻦ در ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺪام ﻣﻮرد را ﻧﺒﺎﯾﺪ دارا

ﺑﺎﺷﺪ؟

 

 

68

درﺳﺖ

 

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﯾﻤﻦ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﯿﻮز ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

69

درﺳﺖ

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﯾﻤﻦ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﯿﻮز ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

70

درﺳﺖ

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 50 درﺻﺪ از آﺗﺶ ﺳﻮزي ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮق

اﺳﺖ.

 

71

درﺳﺖ

 

ﺟﻌﺒﻪ ي ﮐﻤﮏ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ روز ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در

دﺳﺘﺮس ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺪرﺳﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

72

درﺳﺖ

ﺟﻌﺒﻪ ي ﮐﻤﮏ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ روز ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در

دﺳﺘﺮس ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺪرﺳﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

73

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﺟﻬﺖ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ درب ﮐﻼ س ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون دﺳﺘﮕﯿﺮه ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

74

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﺟﻬﺖ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ درب ﮐﻼس ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻔﻞ ﺷﺪن ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

75

ﺑﺪون ﮐﺘﯿﺒﻪ ي ﺷﯿﺸﻪ اي

ﺟﻬﺖ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ درب ﮐﻼس ﻫﺎ، ﺑﺎﯾﺪ          ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

76

زﯾﺮا ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻫﻤﻪ ي داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖ.

 

ﭼﺮا ﺣﯿﺎط ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ ؟

 

77

ﭼﻮن در ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖ.

 

ﭼﺮا ﺣﯿﺎط ﻣﺪرﺳﻬﺒﺎﯾﺪ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﯾﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ ؟

 

78

ﻧﺸﺖ ﮔﺎز و ﺑﻌﺪ اﻣﮑﺎن اﻧﻔﺠﺎر

 

ﭼﺮا در ﻣﺪارس ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺎري ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ؟

 

79

 

 

 

 

ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.

 

ﭼﺮا ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺎه و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه را ﺑﻪ دﯾﻮار ﻣﺤﮑﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ

ﮐﻨﻨﺪ؟

 

 

80

ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

 

ﭼﺮا ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از دودﮐﺶ آﮐﺎردﺋﻮﻧﯽ ﺑﺮاي ﺑﺨﺎري ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ؟

 

81

ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

 

ﭼﺮا ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺑﺨﺎري ﮔﺎزي ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺪون دودﮐﺶ

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.

 

 

82

ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ

 

ﭼﺴﺐ ﻫﺎي ﺑﺮق ﺑﺮاي ﭼﻪ ﮐﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ؟

 

83

درﺳﺖ

ﭼﻮن در ﺳﺎﻋﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﻫﻤﻪ ي داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺣﯿﺎط ﻣﺪرﺳﻪ

ﺟﻤ ﻣﯽ ﺷﻮﻧ، ﭘﺲ ﺑﺎ ﻣﮑﺎ اﯾ ﺑﺎ.

 

84

درﺳﺖ

 

ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻧﯿﻤﮑﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮار،

اﻣﮑﺎن ﺧﺮوج ﺳﺮﯾﻊ ﻣﯿﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

85

درﺳﺖ

 

ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻧﯿﻤﮑﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮار، اﻣﮑﺎن

ﺧﺮوج ﺳﺮﯾﻊ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ.

 

 

86

درﺳﺖ

ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﻔﺴﻪ ﺑﻨﺪي اﻧﺒﺎر از ﺳﻘﻒ 5/0 اﺳﺖ.

 

87

ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ

 

ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﻔﺴﻪ ﺑﻨﺪي اﻧﺒﺎر از ﺳﻘﻒ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟

 

88

درﺳﺖ

 

ﺣﻔﺎظ و ﻧﺮده ﻫﺎي ﭘﻨﺠﺮه ي ﮐﻼس ﺑﺮاي اﻣﺪاد رﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﯿﻦ اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ، ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺪاد

ﮔﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

 

 

89

درﺳﺖ

ﺣﻔﺎظ و ﻧﺮده ﻫﺎي ﭘﻨﺠﺮه ي ﮐﻼس ﺑﺮاي اﻣﺪاد رﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﺑﺎﯾ در ﻋﯿﻦ اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺪاد

ﮔﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

 

 

90

ﺑﺎ ﻣﺤ وﻟ ﻗﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺑﺎ .

 

ﺣﻔﺎظ و ﻧﺮده ي ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي ﮐﻼس از ﻧﻈﺮ ﺣﻔﻆ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ

ﺑﺎﺷﻨﺪ؟

 

 

91

ﻧﺎدرﺳﺖ

 

ﺣﻔﺎظ و ﻧﺮده ي ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي ﮐﻼس از ﻧﻈﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ

ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

 

92

درﺳﺖ

 

ﺣﻔﺎظ و ﻧﺮده ي ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي ﮐﻼس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ

ﻧﺸﺎﻧﺎن در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻄﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ راﺣﺖ از آن ﺟﺎ وارد ﺷﻮﻧﺪ.

 

 

93

درﺳﺖ

ﺣﻔﺎظ و ﻧﺮده ي ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي ﮐﻼس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎن در ﻣﻮ ﺧﻄﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨ را از آن ﺟﺎ وارد ﺷﻮ و دا

آﻣﻮزان از داﺧﻞ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ.

 

 

 

94

 

 

 

 

درﺳﺖ

 

ﺣﻔﺎظ و ﻧﺮده ي ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي ﮐﻼس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ

آﻣﻮزان از داﺧﻞ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ .

 

 

95

اﮔﺮ ﮐﻼﺳﯽ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺖ ، دود وارد ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻧﺸﻮد.

 

ﺣﻮزه ﺑﻨﺪي ﺷﻔﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻮدي و اﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ؟

 

96

درﺳﺖ

 

ﺣﻮزه ﺑﻨﺪي ﺷﻔﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻮدي و اﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﯾﻦ ﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ

ﮐﻼﺳﯽ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺖ ، دود وارد ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻧﺸﻮد.

 

 

97

ﻧﺎدرﺳﺖ

 

ﺣﻮزه ﺑﻨﺪي ﺷﻔﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻮدي و اﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﯾﻦ ﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ

ﮐﻼﺳﯽ دﭼﺎر آﺗﺶ ﺳﻮزي ﺷﺪ ، آﺗﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻬﺎر ﺷﻮد.

 

 

98

ﻧﺎدرﺳﺖ

 

ﺣﻮزه ﺑﻨﺪي ﺷﻔﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻮدي و اﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﯾﻦ ﺳﺖ ﮐﻪ

ﮐﻼﺳﯽ دﭼﺎر آﺗﺶ ﺳﻮزي ﻧﺸﻮد

 

 

99

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﺣﯿﺎط ﻣﺪرﺳﻪ از ﻧﻈﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد.

 

100

ﭼﻮن در ﺳﺎﻋﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﻫﻤﻪ ي داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺣﯿﺎط ﻣﺪرﺳﻪ

ﺟﻤ ﻣﯽ ﺷﻮ.

ﺣﯿﺎط ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن............. :

 

101

درﺳﺖ

 

ﺣﯿﺎط ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻮن ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻫﻤﻪ ي داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖ

ﺟﺰء ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ .

 

 

102

ﻧﺎدرﺳﺖ

 

ﺣﯿﺎط ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻮن ﻣﺤﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان و اوﻟﯿﺎي آن

ﻫﺎﺳﺖ ، ﺟﺰء ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ   .

 

 

103

درﺳﺖ

ﺣﯿﺎط ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺟﺎﯾﮕﺎه

ﻫﻤﻪ ي داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖ  .

 

104

درﺳﺖ

ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي دﺳﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ 1 -ﭘﻮدر2 - ﮔﺎز 6 ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ 3 - ﮔﺎز

ﮐﺮﺑﻨﯿﮏ 4 ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

105

ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

 

ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي دﺳﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

 

106

ﭘﻨﮑﻪ ﻫﺎي ﺳﯿﺎر و ﺳﻘﻔﯽ

 

ﺧﻄﺮ ﻗﻄﻊ اﻋﻀﺎ ﺑﺮاﺛﺮ ﺷﯿﻄﻨﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﭘﺮﺗﺎب اﺟﺴﺎم و

ﺳﻘﻮط، از ﺧﻄﺮات ﮐﺪام ﻣﻮرد در ﮐﻼس درس اﺳﺖ.

 

 

107

درﺳﺖ

در اﺗﺼﺎت ﺳﯿ ﻫﺎ و ﻣﻔ ﺑﻨﺪي ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و داراي رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ و ﺿﺮﯾﺐ 3 ﺑﺎﺷﺪ.

 

108

درﺳﺖ

 

در اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﮐﻢ ﻣﺼﺮف اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺮارت

زﯾﺎدي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و داراي ﺣﻔﺎظ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

 

109

2

در ﺑﺤﺚ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺪارس ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ......

ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري دور از ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

110

 

 

 

 

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎي اﻃﺮاف ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺪرﺳﻪ / ﻣﺴﯿﺮ

ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺪرﺳﻪ

 

در ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺪارس ، ﮐﺪام ﻣﻮرد ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد؟

 

111

ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ

در ﺧﺼﻮص ﺑﺤﺚ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺪارس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از             ﮐﻤﮏ

ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

 

 

112

درﺳﺖ

 

در ﺧﺼﻮص ﺑﺤﺚ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺪارس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ

ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

 

 

113

ﻧﺎدرﺳﺖ

 

در ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ي اﻧﺪك از آن ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ

رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ   .

 

 

114

ﻧﺎدرﺳﺖ

در ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ردﯾﻒ ﻫﺎي ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از 8 ردﯾﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﮔﺮدد.

 

 

115

درﺳﺖ

در ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺪارس از ﻣﻮادي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در

 

 

ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ ، ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ ، در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻫﺎ از ﻣﻮادي

 

 

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت آﺗﺶ ﺳﻮزي ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻤﯽ

 

 

زﯾﺎد ي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺎر اﺷﺘﻌﺎل در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻫﺎ در ﺣﺪ

 

 

اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ.

116

ﻧﺎدرﺳﺖ

در ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻌﺪادي ﻣﯽ ﺗﻮان راﻫﺮو در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.

 

117

اﻧﻮاع ﮐﭙﺴﻮل ﻫﺎ

 

در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻔﺎي ﺧﻮدﮐﺎر اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ ﮐﺪام ﻣﻮرد وﺟﻮد ﻧﺪارد ؟

 

118

درﺳﺖ

 

در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻔﺎي ﺧﻮدﮐﺎر اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ، ﭘﻤﭗ و ﺗﯿﻮپ و

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺸﺎر آب ﺑﻪ ﺻﻮرت دوش وﺟﻮد دارد.

 

 

119

ﻧﺎدرﺳﺖ

 

در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻔﺎي ﺧﻮدﮐﺎر اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ، ﭘﻤﭗ و ﺗﯿﻮپ

وﺟﻮد ﻧﺪارد.

 

 

120

ﻧﺎدرﺳﺖ

 

در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻔﺎي ﺧﻮدﮐﺎر اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺸﺎر آب ﺑﻪ ﺻﻮرت

دوش وﺟﻮد ﻧﺪارد.

 

 

121

درﺳﺖ

در ﺻﻮرت ﻧﺼﺐ ﺑﺨﺎري در ﮐﻼس ﺑﺎﯾﺪ :

 

 

1 -ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ

 

 

2 - رﻋﯾﺖ ﻓﺎ اﯾ ﺑﺎ ﭘﺮده و وﺳ ﻗﺎ اﺷﺘﻌل

 

 

3-ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻓﺮار ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﻣﺎﻧﻊ

 

 

ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﻮﯾﻢ.

122

 

 

 

 

ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

 

در ﺻﻮرت ﻧﺼﺐ ﺑﺨﺎري در ﮐﻼس ﭼﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮي ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﺗﺎ

ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﻮﯾﻢ؟

 

 

123

درﺳﺖ

در ﺻﻮرت وﺟﻮد راه ﭘﻠﻪ ﻫﺎي دورﺑﻨﺪ)ﺑﺎﮐﺲ( ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ

ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

 

 

124

درﺳﺖ

در ﺻﻮرت وﺟﻮد راه ﭘﻠﻪ ﻫﺎي دورﺑﻨﺪ)ﺑﺎﮐﺲ( ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ

ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

 

 

125

ﻧﺎدرﺳﺖ

در ﻓﻀﺎي آﻣﻮزﺷﯽ اﮔﺮ از 100 ﻧﻔﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ دﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

126

درﺳﺖ

در ﻓﻀﺎي آﻣﻮزﺷﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ دﺳﺘﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

 

127

درﺳﺖ

در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪاد راﻫﺮوﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺧﺮوج اﺿاري ، ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ي آﺧﺮﯾﻦ ردﯾﻒ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺗﺎ دﯾﻮار ﺣﺪاﻗﻞ 90 ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘ ﺑﺎ و ﺣﺪا 12 رد ﺻﻨ ﭼﯿه ﺷﻮد

ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد .

 

 

 

 

128

ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ

 

در ﮐﺪام ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري ﻧﺼﺐ ﺷﻮد؟

 

129

ﻧﺎدرﺳﺖ

 

در ﮐﻼس ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺑﺨﺎري ﮔﺎزي ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺪون

دودﮐﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.

 

 

130

درﺳﺖ

در ﮐﻼس ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺑﺨﺎري ﮔﺎزي ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺪون دودﮐﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن 1: -ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ2 - داراي

ﺣﻔﺎظ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ3 - ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺎزﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

 

 

131

ﻧﺎدرﺳﺖ

در ﮐﻼس ﻫﺎي درس وﺟﻮد ﭘﻨﮑﻪ ﻫﺎي ﺳﯿﺎر ﺑﯽ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ .

 

132

ﻧﺎدرﺳﺖ

 

در ﻣﺪارس ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷﮑﻞ ﭘﻠﮑﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻣﺠﺎورت ﯾﮑﺪﮔﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﻠﮑﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ دو

ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

 

133

ﻧﺎدرﺳﺖ

 

در ﻣﺪارس ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ، ﮐﻼس داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و ﮐﻼس

اول در ﻃﺒﻘﻪ اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

134

ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ

 

در ﻣﺪارس ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ، ﮐﻼس داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و ﮐﻼس

اول در ﮐﺪام ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟

 

 

135

درﺳﺖ

 

در ﻣﺪارس ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ، ﮐﻼس داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﺮدﺳﺎل در ﻃﺒﻘﻪ

ﻫﻤﮑﻒ)ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ( اﺳﺖ.

 

 

136

 

 

 

 

ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ)ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ)

 

در ﻣﺪارس ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ، ﮐﻼس داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﺮدﺳﺎل در ﮐﺪام

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟

 

 

137

ﻧﺎدرﺳﺖ

 

در ﻣﺪارس ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ، ﮐﻼس داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻼس دوم در ﻃﺒﻘﻪ

آﺧﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

138

درﺳﺖ

 

در ﻣﺪارس ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ، ﮐﻼس داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻼس دوم در ﻃﺒﻘﻪ

اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

139

ﻃﺒﻘﻪ اول

 

در ﻣﺪارس ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ، ﮐﻼس داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻼس دوم در ﮐﺪام

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟

 

 

140

درﺳﺖ

 

در ﻣﺪارس ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺎري ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﺸﺖ ﮔﺎز و

ﺑﻌﺪ اﻣﮑﺎن اﻧﻔﺠﺎر وﺟﻮد دارد.

 

 

141

درﺳﺖ

 

در ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﻠﮑﺎن ﻫﺎ در ﭘﻠﮑﺎن ﻫﺎ

در دو ﮔﻮﺷﻪ و روﺑﺮوي ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

 

 

142

ﭘﻠﮑﺎن ﻫﺎ در دو ﮔﻮﺷﻪ و روﺑﺮوي ﻫﻢ

 

در ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﻠﮑﺎن ﻫﺎ در ﮐﺠﺎ ﻗﺮار

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ؟

 

 

143

ﻧﺎدرﺳﺖ

 

در ﻣﺴﯿﺮ راﻫﺮوﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﺮوج ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ

10 ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

 

 

144

درﺳﺖ

 

در ﻣﺴﯿﺮ راﻫﺮوﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﺮوج ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ

6 ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

 

 

145

داراي ﺿﺮﯾﺐ 2 و رﻧﮓ زرد

 

در ﻣﻮرد اﺗﺼﺎﻻت ﺳﯿﻢ ﻫﺎ و ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻨﺪي آن ﻫﺎ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ

ﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟

 

 

146

اﺟﺎق ﮔﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺰرگ و ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎي آن ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

 

در ﻣﻮرد اﺟﺎق ﮔﺎزي ﮐﻪ در آﺑﺪارﺧﺎﻧﻪ ي ﻣﺪرﺳﻪ ﻗﺮار دارد ، ﮐﺪام

ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟

 

 

147

ﺑﺎ ﺗﺠﯿات ﺑﺮﻗﯽ و ﮔﺎزﺳز آن ، اﺳﺘﺎارد ﺑﺎ.

 

در ﻣﻮرد اﯾﻤﻨﯽ آﺑﺪار ﺧﺎﻧﻪ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ

درﺳﺖ اﺳﺖ؟

 

 

148

ﺧﻮدداري از اﺧﺬ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻣﺘﻌﺪد از آﻧﻬﺎ

 

در ﻣﻮرد اﯾﻤﻨﯽ ﭘﺮﯾﺰﻫﺎ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ؟

 

149

ﻓﺎﻠﻪ ي ﺑﯿﻦ ﺻﻨ ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 80 ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘ ﺑﺎ

 

در ﻣﻮرد اﯾﻤﻨﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت در ﻣﺪارس ، ﮐﺪام

ﻣﻮرد ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ؟

 

 

150

ﻣﻘﺎوم ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در ﻣﻮرد ﺣﻔﺎظ ﻧﺮده ﻫﺎ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ؟

 

151

 

 

 

 

دﯾﻮار ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

در ﻣﻮرد دﯾﻮارﻫﺎي ﻣﺪرﺳﻪ از ﻧﻈﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ

ﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟

 

 

152

اﯾ ﺳﯿ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮا اﯾ ﻣﺪر را ﺑﺮ ﻫﻢ ﺑﺰ.

 

در ﻣﻮرد ﺳﯿﺴﺘﻢ ارت ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟

 

153

ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮﮐﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت آﺗﺶ ﺳﻮزي ﻣﯽ

ﺗﻮان آن را روﺷﻦ ﻧﻤﻮد.

 

در ﻣﻮرد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ؟

 

154

در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻫﺎ از ﻣﻮاد ﺳﺮﯾﻊ اﻻﺷﺘﻌﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت در ﻣﺪارس ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ

اﺳﺖ ؟

 

 

155

ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

 

در ﻣﻮرد ﮐﻨﺘﻮر ﺑﺮق ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟

 

156

درﺳﺖ

در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 2 ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري دور از ﻫﻢ وﺟﻮد دارد.

 

157

2

 

در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻨﺪ ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري دور از ﻫﻢ وﺟﻮد دارد؟

 

158

ﻧﺎدرﺳﺖ

در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 4 درب ﺧﺮوج دور از ﻫﻢ

وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

159

ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺎوم ـ ﺑﺰرگ

در و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي ﮐﻼس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎي       و

. ﺑﺎﺷﻨﺪ ..............

 

 

160

درﺳﺖ

در و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي ﮐﻼس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺎوم و

ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

161

ﻗﻄﻊ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز

 

در وﺳﺎﯾﻞ ﮔﺎز ﺳﻮز ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮاي اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ ﮐﺪام اﺳﺖ ؟

 

162

درﺳﺖ

 

درب ﮐﻼس اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه اي دارد ﭼﻮن ﺗﻤﺎم داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺮار

اﺳﺖ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﻄﺮ از آن ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ.

 

 

 

 

163

ﻧﺎدرﺳﺖ

 

درب ﮐﻼس اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه اي دارد ﭼﻮن داﻧﺶ آﻣﻮزان در روز

ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ در آن ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 

 

164

درﺳﺖ

درب ﮐﻼس ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﮐﺘﯿﺒﻪ ي ﺷﯿﺸﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ .

 

165

درﺳﺖ

درب ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﺧﺮوج ﻣﺪارس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﻗﻔﻞ و ﮐﻠﻮن ﺑﺎﺷﺪ.

 

166

درﺳﺖ

درب ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﺧﺮوج ﻣﺪارس ﺑﺪون ﻗﻔﻞ و ﮐﻠﻮن اﺳﺖ.

 

167

درﺳﺖ

درب ﻫﺎي ﺧﺮوج ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮون ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

 

168

 

 

 

 

درﺳﺖ

درب ﻫﺎي ﺧﺮوج ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮون ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

 

169

ﻧﺎدرﺳﺖ

درب ﻫﺎي ﮐﻼس ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻬﺖ ﺧﺮوج ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

170

درﺳﺖ

درب ﻫﺎي ﮐﻼس ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺟﻬﺖ ﺧﺮوج ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

171

درﺳﺖ

دﺳﺘﮕﺎه اﻋﻼم ﺧﻄﺮ ﻧﺸﺖ ﮔﺎز ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.

 

172

ﻧﺎدرﺳﺖ

دﺳﺘﮕﺎه اﻋﻼم ﺧﻄﺮ ﻧﺸﺖ ﮔﺎز ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.

 

173

ﺑﺮاي ﺗﻬﻮﯾﻪ

 

دودﮐﺶ آﮐﺎردﺋﻮﻧﯽ ﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮدي دارد؟

 

174

درﺳﺖ

 

دﯾﻮار ﻫﺎي ﻣﺪرﺳﻪ از ﻧﻈﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ داراي ﻃﺮح ﻫﺎي

زﯾﺒﺎ  و ﭘﯿﺎم ﻫﺎي آﻣﻮزﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

 

175

درﺳﺖ

دﯾﻮار ﻫﺎي ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .

 

176

درﺳﺖ

دﯾﻮار ﻫﺎي ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﻮارﻫﺎي ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﺷﮑﺎف و ﻗﻮس و

اﻧﺤﻨﺎء و درز ﺑﻮده و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻮي ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

 

177

درﺳﺖ

 

دﯾﻮارﻫﺎي ﻣﺪرﺳﻪ از ﻧﻈﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون اﻧﺤﻨﺎ و

ﻗﻮس و درز ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

178

ﻧﺎدرﺳﺖ

 

دﯾﻮارﻫﺎي ﻣﺪرﺳﻪ از ﻧﻈﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻠﻨﺪ

ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

 

179

 

درﺳﺖ

 

دﯾﻮارﻫﺎي ﻣﺪرﺳﻪ از ﻧﻈﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ

ﺟﻮي ﻣﻘﺎوم و ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

 

 

180

دﯾﻮارﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

دﯾﻮارﻫﺎي ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ؟

 

181

3ﺑﺨﺶ

 

راه ﺧﺮوج اﯾﻤﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ؟

 

182

90ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ

 

ردﯾﻒ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺗﺎ دﯾﻮار ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ

ﺑﺎﺷﺪ ...................

 

 

183

ﻧﺎدرﺳﺖ

 

ردﯾﻒ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺗﺎ دﯾﻮار ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ

120 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ

 

 

184

درﺳﺖ

رد اﻧ ﺻﻨ ﻫﺎي ﺳﺎ اﺟت دﯾﻮار ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ

90ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ

 

185

90ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ

 

ردﯾﻒ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺗﺎ دﯾﻮار ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ

ﭼﻨﺪﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ؟

 

 

186

 

 

 

 

درﺳﺖ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ارت از ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

 

187

درﺳﺖ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ارت ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺪرﺳﻪ

ﺑﺎﺷﺪ و از ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

188

درﺳﺖ

 

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ ، ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺸﺎر آب ، آﺗﺶ را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ

ﮐﻨﺪ.

 

 

189

درﺳﺖ

 

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.

 

 

190

درﺳﺖ

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ از ﺣﺪي ﺑﺎﻻﺗﺮ

 

 

ﺑﺮود ، ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺸﺎر آب آﺗﺶ را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

191

اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ

 

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻔﺎي ﺣﺮﯾﻖ ﺧﻮدﮐﺎر در ﺳﺎﻟﻦ

اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت               ﻧﺎم دارد .

 

 

192

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﮐﺎر و داراي داﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

 

193

رو ﮐﺎر و داراي داﮐﺖ

 

ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ؟

 

194

درﺳﺖ

ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﯾﺪ روﮐﺎر و داراي داﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

 

195

درﺳﺖ

ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﯾﺪ روﮐﺎر و داراي داﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

 

196

درﺳﺖ

 

ﺷﻠﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺎري وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ

ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺖ ﮔﺎز ﻧﺸﻮد.

 

 

197

درﺳﺖ

ﺷﻮﻓﺎژ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ.

 

198

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﺷﯿﺮ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز ﺑﺮاي اﺟﺎق ﮔﺎز آﺑﺪارﺧﺎﻧﻪ  ﺿﺮوري ﻧﯿﺴﺖ.

 

199

ﻧﺎدرﺳﺖ

 

ﺻﺎﻋﻘﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت آن ﻫﺎ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،

ﺧﻄﺮي ﻧﺪارد.

 

 

200

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﺻﺎﻋﻘﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﮐﻪ در ارﺗﻔﺎع ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد

 

 

ﻃﺒﻘﺎت آﻧﻬﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺳﻘﻒ آﻧﻬﺎ از ﺟﻨﺲ ﺷﯿﺮواﻧﯽ و ﻓﻠﺰ

 

 

اﺳﺖ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﺘﻦ روي آن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ

 

 

اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺮ اﺳﺖ .

201

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت آن ﮐﻢ اﺳﺖ.

 

ﺻﺎﻋﻘﻪ ﺑﺮاي ﮐﺪام ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺧﻄﺮ زا ﻧﯿﺴﺖ؟

 

202

 

 

 

 

ﻧﺎدرﺳﺖ

 

ﺻﺎﻋﻘﻪ ﺑﺮاي  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻘﻒ ﺷﯿﺮواﻧﯽ دارﻧﺪ ، ﺧﻄﺮي

ﻧﺪارد.

 

 

203

ﻣﺒﺤﺚ 3 ﻣﻘﺮرات داﺧﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﯾﺮاﯾﺶ ﺳﺎل 95

 

ﻃﺒﻖ ﮐﺪام ﻣﺒﺤﺚ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺮرات داﺧﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، در ﻓﻀﺎي

آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ دﺳﺘﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ؟

 

 

204

درﺳﺖ

ﻃﺒﻖ ﻣﺒﺤﺚ 3 ﻣﻘﺮرات داﺧﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﯾﺮاﯾﺶ 95آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺮرات داﺧﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، در ﻓﻀﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ دﺳﺘﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ در آن ﻓﻀﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻤﺘﺮ از 100

ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

 

 

 

205

درﺳﺖ

ﻃﻮل راﻫﺮو در ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از 6 ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

 

206

درﺳﺖ

ﻃﻮل ﺷﻠ ﺑﺎﯾ از 120ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

 

207

120ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ

 

ﻃﻮل ﺷﻠﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ؟

 

208

درﺳﺖ

ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﺮوج ﺣﺪاﮐﺜﺮ 6 ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

 

209

6ﻣﺘﺮ

 

ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﺮوج ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟

 

210

ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ

 

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻻﻣﭗ ﺗﺎ اﺟﻨﺎس داﺧﻞ ﻗﻔﺴﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟

 

211

درﺳﺖ

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻻﻣﭗ ﺗﺎ اﺟﻨﺎس داﺧﻞ ﻗﻔﺴﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

 

212

110ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ

 

ﻓﺎﺻﻠﻪ ي ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎ در ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ

.ﺑﺎﺷﺪ ................

 

 

213

درﺳﺖ

ﻓﺎﺻﻠﻪ ي ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎ در ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 110

ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

214

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﻓﺎﺻﻠﻪ ي ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎ در ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 100

ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

215

ﻫﺮ 23 ﻣﺘﺮ از ﻫﻢ

 

ﮐﭙﺴﻮل ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ؟

 

216

درﺳﺖ

ﮐﭙل ﻫﺎ ﺑﺎ در ﻓﺎ ﻫﺮ 23 ﻣﺘ از ﻫﻢ ﻧﺼ ﺷﻮ.

 

217

ﻧﺎدرﺳﺖ

 

ﮐﭙﺴﻮل ﻫﺎي آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در دﺳﺘﺮس ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺴﺌﻮل

ﻣﺪرﺳﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

218

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﮐﺘﯿﺒﻪ ﻫﺎي ﺷﯿﺸﻪ اي روي درب ﮐﻼس ﺧﻄﺮي در ﺑﺮ ﻧﺪارﻧﺪ .

 

219

 

 

 

 

درﺳﺖ

 

ﮐﺘﯿﺒﻪ ﻫﺎي ﺷﯿﺸﻪ اي روي درب ﮐﻼس ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻄﺮﺳﺎز اﺳﺖ ﭼﻮن

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺛﺮ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺴﺘﻦ و ﯾﺎ زﻟﺰﻟﻪ  ﻓﺮو ﺑﺮﯾﺰد.

 

 

220

ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻄﺮ ﺳﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺴﺘﻦ ﯾﺎ

زﻟﺰﻟﻪ ﻓﺮو ﺑﺮﯾﺰد.

 

ﮐﺘﯿﺒﻪ ي ﺷﯿﺸﻪ اي روي درب ﮐﻼس ﭼﻪ ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﺪ ؟

 

 

221

ﭘﺎﯾﻪ اول و دوم

ﮐﺪام ﭘﺎﯾﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﺒﻘﻪ اول ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

222

ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ

 

ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ از ﺟﺎﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ آن ﺑﺎﻻ

ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ؟

 

 

223

ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

 

ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﺣﺮﯾﻖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد؟

 

224

ﻧﻘﺎط ﭘﺮﺗﮕﺎﻫﯽ و راه ﭘﻠﻪ ﻫﺎ

 

ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﺮده ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ؟

 

225

ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ

 

ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري ﺧﺎرج از ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺮوج اﺳﺖ؟

 

226

ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري

 

ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ داراي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري اﺳﺖ؟

 

227

ﺷﻮﻓﺎژ

 

ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ؟

 

228

ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ

 

ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﮑﺎن ﻫﺎي زﯾﺮ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ در آن وﺟﻮد دارد؟

 

229

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﮐﻼس درس ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان در ﻃﺒﻘﻪ ي زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

 

230

درﺳﺖ

ﮐﻼس ﻫﺎس درس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﭘﻨﮑﻪ ﻫﺎي ﺳﻘﻔﯽ و ﺳﯿﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ .

 

231

درﺳﺖ

ﮐﻼس ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ اول و دوم اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﻃﺒﻘﻪ ي اول

ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

232

ﻃﺒﻘﻪ اي اول

 

ﮐﻼس ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ اول و دوم اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﮐﺠﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﻨﺪ؟

 

 

233

درﺳﺖ

ﮐﻠﻤﻪ F ﮐﻪ روي ﺟﻌﺒﻪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ Fire اﺳﺖ.

 

234

Fireﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي آﺗﺶ

ﮐﻠﻤﻪ F ﮐﻪ روي ﺟﻌﺒﻪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

 

235

درﺳﺖ

ﮐﻨﺘﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﻗﺎب ﯾﺎ ﺟﻌﺒﻪ ي ﻣﺤﺎﻓﻆ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، و در

ﺟﺎﯾﯽ دور از دﺳﺘﺮس اﻃﻔﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

236

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﮐﻨﺘﻮر ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﮕﺎن ﺣﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

 

237

ﻗﻔﻞ

 

ﮐﻨﺘﻮر ﺑﺮق ﮐﺪام ﻣﻮرد را ﻧﺒﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ؟

 

238

 

 

 

 

درﺳﺖ

ﻣﺤ دﺳ و ﻧﻤ / ﺣﯿﺎط ﻣﺪر / آﺑار / ﮐﺘﺎ /

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ / ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ/ /ازﻣﺎﯾﺸﮕﺎه / راﻫﺮوﻫﺎ و ﮐﻼس ﻫﺎ و     از ﻧﻈﺮ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ

ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﻧﺪ.

 

 

 

 

239

ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎي آﺗﺶ ﻧﺸﺎن

ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ           ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آب ﺷﻬﺮﺑﺎﺷﺪ.

 

240

درﺳﺖ

ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎي آﺗﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آب ﺷﻬﺮ اﺳﺖ.

 

241

درﺳﺖ

 

ﻣﺪرﺳﻪ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري داراي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري

اﺳﺖ.

 

 

242

2

 

ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭼﻨﺪ راه ﻓﺮار دور از ﻫﻢ دارﻧﺪ؟

 

243

درﺳﺖ

ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دو راه ﻓﺮار دوراز ﻫﻢ دارﻧﺪ.

 

244

درﺳﺖ

ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري ﺑﺎﺷﺪ.

 

245

ﻧﺎدرﺳﺖ

 

ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺪرﺳﻪ، ﭘﻠﮑﺎن، اﻧﺘﻬﺎي

ﭘﻠﻪ، ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ، درب ﺧﺮوج و ﺳﭙﺲ ﺣﯿﺎط ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

246

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺮوج ﺑﺎﯾﺪ داراي در ﻫﺎي ﮐﺸﻮﯾﯽ ﯾﺎ رﯾﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

247

درﺳﺖ

ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎي ﻻزم ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

248

درﺳﺖ

ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎي ﻻزم ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ.

 

249

دو ﺧﺮوج دو ﭘﻠﮑﺎن دورﺑﻨﺪ )دور ﺗﺎ دور ﺑﺴﺘﻪ( و از ﻫﻢ دور

 

ﻣﻨﻈﻮر از دو ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري در ﻃﺒﻘﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

 

250

درﺳﺖ

 

ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﻇﺮوف در

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

 

251

درﺳﺖ

 

ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ اﯾﻤﻨﯽ در درب ﮐﻼس ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ

ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ درب، ﻓﯿﺰﯾﮏ درب و دﺳﺘﮕﯿﺮه ي درب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

252

درﺳﺖ

ﻣﻮارد ﻣﻬ اﯾ در درب ﮐﻼس ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿ

ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ درب، ﻓﯿﺰﯾﮏ درب و دﺳﺘﮕﯿﺮه ي درب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

253

ﺟﻬﺖ درب / ﻓﯿﺰﯾﮏ درب / دﺳﺘﮕﯿﺮه ي درب

 

ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ اﯾﻤﻨﯽ درب ﮐﻼس ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد، ﮐﺪام

اﺳﺖ؟

 

 

254

 

ﻧﺎدرﺳﺖ

 

ﻣﻮارد ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻤﻨﯽ درب ﮐﻼس ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮﻧﺪ ، اﻧﺪازه ي

درب و رﻧﮓ درب اﺳﺖ.

 

 

255

 

 

 

 

درﺳﺖ

 

ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ از ﺟﺎﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ آن ﺑﺎﻻ

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

256

درﺳﺖ

 

ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻄﺮ زﯾﺎدي ﮐﻪ دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎع ﺧﻮدش ﻗﺮار ﻧﺪﻫﺪ.

 

 

257

درﺳﺖ

ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ، در ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري ﺧﺎرج از ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺮوج اﺳﺖ.

 

258

50

ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ              درﺻﺪ از آﺗﺶ ﺳﻮزي ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮق اﺳﺖ.

 

 

259

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﯾﮏ ﭘﺮﯾﺰ ﺑﺮق اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .

 

260

ﮐﻤﺘﺮ از 4

 

ﻣﯿﺰان ارﺗﻔﺎع ﻗﻔﺴﻪ ﺑﻨﺪي اﻧﺒﺎر ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

 

261

درﺳﺖ

ﻣﯿﺰان ارﺗﻔﺎع ﻗﻔﺴﻪ ﺑﻨﺪي اﻧﺒﺎر ﮐﻤﺘﺮ از 4 اﺳﺖ.

 

262

ﺟﻌﺒﻪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ

 

ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎي آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

 

263

درﺳﺖ

ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎي آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ، ﺟﻌﺒﻪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

 

264

درﺳﺖ

ﻧﺮده داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ داراي ارﺗﻔﺎع اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

265

درﺳﺖ

ﻧﻘﺎط ﭘﺮﺗﮕﺎﻫﯽ و راه ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺮده ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺠﻬﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

266

دﺳﺘﺮس ﺧﺮوج و ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺮوج

 

ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮي دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻼس ﺗﺎ درب ﮐﻼس را ﭼﻪ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ؟

 

267

ﺟﻌﺒﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ روز ﺷﺪه

 

وﺳﯿﻠﻪ اي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﺮس ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺪرﺳﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﺪ ، ﮐﺪام اﺳﺖ؟

 

 

268

ﻧﺎدرﺳﺖ

 

وﺳﯿﻠﻪ ي ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﮐﻼس درس ، ﺑﺨﺎري ﺑﺮﻗﯽ اﺳﺖ

.

 

 

269

ﻧﺎدرﺳﺖ

 

وﺳﯿﻠﻪ ي ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﮐﻼس درس ، ﺑﺨﺎري

ﮔﺎزي اﺳﺖ.

 

 

270

درﺳﺖ

 

وﺳﯿﻠﻪ ي ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﮐﻼس درس ، ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺣﺮارﺗﯽ

اﺳﺖ.

 

 

271

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺣﺮارﺗﯽ

 

وﺳﯿﻠﻪ ي ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﮐﻼس درس ﮐﺪام اﺳﺖ ؟

 

272

درﺳﺖ

 

ﯾﮏ ﺳﺮي ﻋﻼﻣﺖ ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري اﺳﺖ ﮐﻪ داراي اﺑﻌﺎد اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻮرﺗﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺮوج را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

 

 

273

 

 

 

 

درﺳﺖ

ﯾﮑﯽ از ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﯾﮏ ﮐﻼس ، درب ﮐﻼس

اﺳﺖ.

 

 

274

درﺳﺖ

 

ﯾﮑﯽ از ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﯾﮏ ﮐﻼس از ﻧﻈﺮ ﺣﻔﻆ اﯾﻤﻨﯽ

ﮐﻼس، دﯾﻮارﻫﺎ و ﻣﯿﺰ و ﻧﯿﻤﮑﺖ ﻫﺎي ﮐﻼس اﺳﺖ.

 

 

275

درب ﮐﻼس

 

ﯾﮑﯽ از ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﯾﮏ ﮐﻼس از ﻧﻈﺮ ﺣﻔﻆ اﯾﻤﻨﯽ

ﮐﻼس، ﮐﺪام ﺑﺨﺶ اﺳﺖ؟

 

 

276

درﺳﺖ

 

ﯾﮑﯽ از ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﯾﮏ ﮐﻼس از ﻧﻈﺮ ﺣﻔﻆ اﯾﻤﻨﯽ

ﮐﻼس ، درب ﮐﻼس اﺳﺖ

 

 

277

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺎ اﯾﻤﻨﯽ ﻫﺎي ﻣﺪرﺳﻪ

 

ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺪارس ﮐﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ،

ﮐﺪام ﻣﻮرد اﺳﺖ

 

 

278

درﺳﺖ

 

ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺪارس ﮐﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ،

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺎ اﯾﻤﻨﯽ ﻫﺎي ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

279

درﺳﺖ

ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺪارس ﮐﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ

اﺳﺖ ، ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺎ اﯾﻤﻨﯽ ﻫﺎي ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

280

 

 

 

 
   

 

 

نکته مهم : سوالات واقعی آزمون ضمن خدمت آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه برای کلیه افرادی که از قبل نمونه سوالات را از سایت دبیران آنلاین خریداری کرده باشد به آدرس ایمیلی که موقع خرید در سامانه ثبت کرده اند فرستاده خواهد شد . پس هنگام ثبت ایمیل خود دقت لازم را فرمائید .

زمان آزمون ضمن خدمت ایمنی و امنیت مدرسه

نمونه سوالات ازمون اول ضمن خدمت ایمنی و امنیت مدرسه : ۲ الی ۴ ابان
تکرار ازمون اول: بعداز شرکت در مرتبه اول ازمون تا ۲۴ آبان

نمونه سوالات آزمون دوم ضمن خدمن ایمنی و امنیت مدرسه :۶ الی ۹ آبان
تکرار سوالات آزمون دوم ضمن خدمت ایمنی و امنیت مدرسه : بعد از شرکت در مرتبه اول آزمون تا ۲۴ آبان

نمونه سوالات آزمون سوم ضمن خدمت آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه  : ۱۳ الی ۱۵ آبان
تکرار سوالات آزمون سوم ضمن خدمت آغاز سال تحصیلی : بعد از شرکت در مرتبه اول آزمون تا ۲۴ آبان

نمونه سوالات تمامی جلسات ضمن خدمت آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه: ۱۹ الی ۲۱ آبان
 تکرار آزمون ضمن خدمت ایمنی و امنیت مدرسه: بعداز شرکت در مرتبه اول آزمون تا ۲۴ آبان

آزمون ضمن خدمت ایمنی و امنیت مدرسه

ساعت آزمون دوره ضمن خدمت ایمنی و امنیت مدرسه به اختیار فراگیر می باشد

تنظیمات آزمون ضمن خدمت آغاز سال تحصیلی به گونه ای است که در هر 6 ساعت تنها می توان 2 مرتبه در آزمون شرکت کرد
 کسب نمره بالاتر از ۶۰ در هر مرتبه آزمون ضمن خدمت آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه ( مرتبه اول و تکرار) دارای ۳۰ امتیاز است.
برای کسب امتیاز کامل لازم است حداقل دو مرتبه در آزمون های ضمن خدمت آغاز سال تحصیلی  تکرار شرکت کنید.

سوالات دوره ضمن خدمت آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه

ویژه : تمامی مدیران و معاونین مدرسه

نحوه ثبت نام

1- ثبت نام از 18 مهر ماه تا 23 مهر ماه و در سامانه LTMS می باشد.

تاریخ شروع

2- شروع دوره از ۲۴مهر ماه و از طریق سامانه رایادرس می باشد.

نام دوره

دوره ضمن خدمت آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه

کد رشته مورد نیاز

برای کد رشته شغلی ۱۲۰ فعال گردیده
ولی برای مدیر و معاونین مدارس استثنایی با کد رشته شغلی ۱۰۱ هنوز فعال #نگردیده است
______________________
کانال ضمن خدمت فرهنگیان

برنامه آزمون دوره ضمن خدمت آغاز سال تحصیلی ؛

دانلود سوالات آزمون دوره ضمن خدمت آغاز سال تحصیلی

قابل توجه کلیه مدیران ومعاونین محترم مدارس:

برگزاری دوره ۱۰ ساعته الکترونیکی با عنوان:ضمن خدمت آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی وامنیت مدرسه

ثبت نام از طریق سامانه ال تی ام اس از تاریخ۱۸لغایت۲۳ مهر
شروع آزمون:ششم آبانماه از طریق سامانه اینترنتی  رایادرس

تذکر:صرفا"همکارانی می توانند در این دوره شرکت کنند که ابلاغ مدیریت ویا معاونت داشته وکد رشته شغلی آنان۱۲۰باشد.

دانلود نمونه سوالات آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه

-شرکت در آزمون های تکرار تنها پس از شرکت در آزمون مرتبه اول ضمن خدمت آغاز سال تحصیلی تا پیش از پایان دوره(24 آبان) امکان پذیر است.

- شرکت در آزمون های تکرارضمن خدمت ایمنی و امنیت مدرسه تا پیش از پایان دوره (24 آبان) به تعداد نامحدود قابل انجام است.

- تنظیمات آزمون ضمن خدمت ایمنی و امنیت مدرسه به گونه ای است که در هر 6 ساعت تنها می توان 2 مرتبه در آزمون شرکت کرد.

- بالاترین نمره از میان آزمون های مرحله اول ضمن خدمت آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه و تکرار به عنوان نمره آزمون در نظر گرفته خواهد شد.

- کسب نمره بالاتر از 60 در هر مرتبه آزمون ضمن خدمت آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه (مرتبه اول و تکرار) دارای 30 امتیاز است.

- برای کسب امتیاز کامل لازم است حداقل دومرتبه در آزمون های تکرار ضمن خدمت ایمنی و امنیت مدرسه شرکت کنید.

 

برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال 98-97 براساس طرح تدبیر

برنامه عملیاتی طرح تعالی مدیریت مدارس 98-97

گزارش تخصصی

پرسش مهر

14 Oct 2018