سوالات ضمن خدمت مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی

دانلود سوالات ضمن خدمت مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی

ما در سایت دبیران آنلاین پک کامل نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی را به همراه سوالات واقعی آزمون اول و آزمون دوم و آزمون سوم را آماده ساخته ایم که با دانلود این سوالات ضمن خدمت مدیریت پیشگگیری از وقوع جرم می توانید به راحتی و در کوتاهترین زمان به سوالات جواب درست بدهید . این سوالات در فرمت فایل ورد و قابل جستجو می باشند که با سرچ سریع در محیط سوالات ضمن خدمت مدیریت پیشگیری از وقوع جرم به راحتی سوال مربوطه را همراه جواب صحیح پیدا نمائید . جهت دانلود به سایت دبیران آنلاین مراجعه فرمائید .

 

دانلود محصول
دریافت فایل

سوالات ضمن خدمت پیشگیری از وقوع جرم

لینک دوره و ثبت نام در آزمون

http://ltms.medu.ir/

چند نمونه از سوالات واقعی آزمون اول ضمن خدمت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی

سوالات ضمن خدمت پیشگیری از وقوع جرم

........از ابتدایی ترین نیاز در نظام سلسله مراتبی انگیزه های مازلو میباشد.
نیاز فیزیکی
نیاز به امنیت نیاز اجتماعی هیچکدام

 


فرد کنجکاو فرد وابسته
.........باعث تعامل بهتر فرد با اطرافیان می شود.
فرد مستقل
فردی که چالش ها را تحمل می کند

 

........باعث جدایی کارزار تفکر از واقعیت می شود.
تحقق عمل از طریق تفکر
حجت طلبی افرای تمرکز بر ظاهر هیچکدام


......باعث حفظ زندگی می شود.
نیازهای پایه امنیت تعلق به دیگران


......بر اساس تجربه حاصل میشود.
همه موارد
نظرات مستقل تعارض بین فردی دفاع از نظر


....... ما را به سمت انسجام و یک پارچگی سوق می دهد.
تعادل جویی
رشد داخلی تجربه شیئی تعامالت اجتماعی


جدا شدن نحوه تفکر از محتوای تفکر
اتفاق بزرگی که در سنین نوجوانی رخ می دهد ، کدام است ؟ استدالل منطقی بر اساس موضوعات محسوس تفکر بر اساس ظرفیت
ها تفکر و استدالل بر اساس امور عینی و مجرد


آدم های خالق بیشتر از نتیجه به فرایند گفتگو متمرکز هستند .
درست
نادرست


هوش هیجانی باالیی دارد
آدمی که بتواند در جهت فعالیت هوشی و ذهنی خودش را هدایت کند.......
هوش هیجانی کمی دارد هوش مصنوعی باالیی دارد هوش مصنوعی کمی دارد

ارتباط با دنیای فیزیکی و محیط ارتباطی یک است.

یادگیری تجربه
ارتباط


از ارزش ها وکاربردهای هیجان ها می توان به رقم زدن واکنش های ارزشمند، فرار از موقعیتی پرخطر،
اجتناب از موقعیتی و راه اندازی جنگ با عامل تهدید اشاره نمود.
درست
نادرست


از روش های ناسالم برای تنظیم هیجانات می توان به سرکوب کردن احساسات ، انکار احساسات و نادیده
گرفتن احساسات اشاره نمود.
درست
نادرست


از ظرفیت های ارزشمند شناختی و عاطفی برای انسان ها هوش هیجانی و روش های پرهیز از موقعیت
هیجان می باشد .
درست
نادرست


آزادی فردی و اجتماعی جزء کدام گزینه می باشد؟

خود شکوفایی
نیاز اجتماعی
عزت و اعتبار نیاز به امنیت

 

استدالل فرض قیاسی اشاره دارد به : ..........
چیزی را به عنوان فرض محال قرار دادن که منشأ و خاستگاه
تفکر صورت از تفکر محتوای شدن جدا
استدالل منطقی باشد
کشف روابط بین پدیده ها برقراری ارتباط بین اجزای یک پدیده


استرس را می دانند.

عامل بیرونی
عامل درونی و بیرونی هیچکدام
عامل درونی

سوالات ضمن خدمت پیشگیری از آسیب های اجتماعی

استرس می تواند به دنبال خودش اضطراب زا باشد.
درست
نادرست


استفاده از مواد مخدر ، روشی ناسالم برای کاهش هیجان می باشد.
نادرست
درست


آشکاری حقایق دنیای خارج حاصل است.
عینیت گرایی
ذهنیت گرایی استقالل رأی همه موارد


اصالت و .از ویژگی های محصول تفکر واگرا می باشد.

همه موارد
سیالی بدیع بودن سودمندی


اضطراب و ترس از نگاه معطوف به ناشی می شوند.
گذشته پیشینیان حال


اضطراب یک هیجان است.
مثبت


افراد خودشیفته که مطالبه گر هستند و همه چیز را حق خودشان میدانند قدرشناسی باالیی دارند .
نادرست
درست

سوالات ضمن خدمت پیشگیری از آسیب های اجتماعی


افزایش تمایل فرد به سائق شناختی چه زمانی رخ می دهد؟
شناختی و به هم ریختگی عدم تعادل شناختی
برخورد با مانع در مسیر فعالیت
بی میلی به اکتشاف و یادگیری در صورت بروز مشکل با جامعه و محیط هیچکدام


خود را اصالح نکنیم دچار خطای شناختی خواهیم شد .
اگر دنیا و تجربه های قبلی
درست
نادرست

سوالات ضمن خدمت مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی

اگر صحبت از هوش می کنیم در معنای کلی می توانیم آن را ظرفیت بدانیم.

سازگاری
سازمانی رقابتی خویشتن داری


اگر صحبت از هوش می کنیم در معنای کلی می توانیم آن را ظرفیت سازگاری بدانیم.
درست
نادرست


اگر یادگیرنده های ما تابع شرایط یاد بگیرند یعنی شرطی شوند و واکنش نسبت به محیط داشته باشند و
کنجکاوی نداشته باشند به آن می گوییم یادگیری غیر فعال.
درست
نادرست

 

که چگونه بین لذت و تعالی
آموزش و تعلیم دیدن توسط نهادهای اجتماعی و آموزشی به ما کمک می کند
درست
توازن برقرار کنیم. نادرست


انسان لذت جو انسانی است که به مرور و دائما باید اهداف لذت طلبانه خودشان را ارتقاء بدهد .

درست
نادرست


انسان های قدرشناس نسبت به کارهایی که دیگران برای آن ها انجام داده اند و همچنین نسبت به نعماتی
که خداوند به آن ها داده است احساس قدردانی دارند.
درست
نادرست


انسانی که بتواند از این سلسله مراتب نیاز ها به طرف قله هرم حرکت کند انسانی است که در مسیر رشد و
درست
تعالی قرار گرفته است . نادرست

 

تمایل به دستیابی
باشد

50-50

احتمال شکست و پیروزی
انگیزه پیشرفت به معنای می باشد.
تمایل به کمال گرایی تمایل به برنده شدن


چیزهای واال و هدف باالتر از معیار


انگیزه پیشرفت به معنای تمایل به کمال گرایی می باشد.
نادرست
درست


انگیزه پیشرفت یعنی فرد تمایل به هدف باالتر از معیار دارد و اعمالی را انجام می دهد که احتمال شکست و
درست
پیروزی 50-50 باشد. نادرست

انگیزه جزء کدامیک از عوامل زیر است؟ بیرونی محرک بیونی همه موارد

انواع استرس، استرس شغلی و تحت فشار قرار گرفتن از طرف جمع میباشد.
درست
نادرست


این توضیح کدام شادکامی است: ارزش این نوع شادی در این است که ما می توانیم به واسطه چیزی که می
خواهیم به دست بیاوریم و به دست نیاورده ایم ، خوشحال بشویم.
مصنوعی
واقعی طبیعی غیر واقعی


آدمی که هوش هیجانی کمی دارد
این خصوصیات چه آدمی است؟( عواطف خودش را دقیق نمی داند)

آدمی که هوش هیجانی باالیی دارد آدمی که هوش مصنوعی باالیی دارد آدمی که هوش مصنوعی کمی دارد

این شادکامی بدون دستاوردهای موفقیت آمیز به وجود می آید و می تواند در غیاب این دستاورد ها هم
شادکامی مصنوعی
ارزش زیادی تولید کند. شادکامی طبیعی شادکامی فردی شادکامی ضروری

اینکه فرد نتواند درک درستی از مواضعی به غیر از مواضع خود داشته باشد به این معناست که فرد دچار
خود میان بینی شده است.
درست
نادرست


یعنی انسان ها هستند که می توانند آینده را پیش بینی کنند
آینده محصول ظرفیت شناختی انسان است یعنی چه؟
یعنی انسان ها نمی توانند آینده را پیش بینی کنند بعضی افراد قادر به پیش بینی آینده هستند هیچ کس قادر به پیش بینی آینده نیست

برای ایجاد خوشبختی در ذهن چند نظریه وجود دارد؟

3 نظریه
4 نظریه
1 نظریه 2 نظریه

 

برای رسیدن به رقابت ، خیلی اوقات احساس الزم است.
کهتری
شادکامی خودخواهی اضطراب


بعداز دوران نوزادی هیجان های پایه به تدریج شکل می گیرند.
درست
نادرست


به واسطه کدام عامل خود میان بینی نوجوانی به مرور تقلیل می یابد؟

همه موارد
تفکر انتزاعی تفکر

 

برخورد با مانع در مسیر فعالیت شناختی
بهترین عامل که باعث برهم خوردن عدم تعادل شناختی می شود کدام گزینه است؟ آماده برای جست و جوگری تمایل به کمال گرایی هیچکدام

پاسخ بسیاری از سواالت ما از طریق کدام گزینه حاصل می شود؟
تفکر همگرا
تفکر واگرا کنجکاوی هیچکدام


پاسخ گل آفتاب گردان به جهت نور خورشید یک پاسخ است.

هوشمندانه
گمراه کننده
درست جهت دار

 

پایه قرار دادن فرض محال برای استدالل مربوط به جدایی نحوه ی تفکر از محتوای تفکر در نوجوانی است .
درست
نادرست


پیاده سازی منطق و احوال منطقی در تفکرات بیان کننده .می باشد.

تحقق عمل از طریق تفکر
تمرکز بر ظاهر هیچکدام
حجت طلبی افراطی

 

تحمل ابهام و از ویژگی های افراد خالق می باشد.
دارای دانش سازمان یافته
نداشتن کنجکاوی تمرکز بر ظاهر حجت طلبی


تحول روانشناختی از چند عامل تبعیت می کند ؟
چهار عامل
دو عامل پنج عامل سه عامل


تداخل عملکرد سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک سبب میشود.

ایجاد مشکل
رفع مشکالت هیجانی تحریکات هیجانی
عملکرد بهتر

 

تعالی بسیاری از اوقات جنبه جمعی دارد.
نادرست
درست


تمایل فرد به شناخت و اکتشاف از عالئم سائق شناختی می باشد.
درست
نادرست

خرید اینترنتی از سایت آمازون
تنظیم هیجان یعنی ، خاموشی احساسات قبل از موقعیت بروز هیجان .
نادرست
درست


جمله زیر مربوط به کدام نظریه است: خوشبختی در گرو رسیدن به اهداف لذت بخش و رسیدن به اهدافی
که به زندگی معنا می دهد.
نظریه ترکیبی
نظریه حقیقت گرایی نظریه شی گرایی نظریه لذت گرایی


به دلیل ساخت مطلوب ذهنی بی عیب
چرا نوجوان به وضع موجود اعتراض میکند؟ به دلیل زیاده خواهی به دلیل تحمل سختی ها هیچکدام

چه چیزی باعث قدرشناسی ضعیف می شود؟

خود خواهی
خود شیفتگی هیچکدام
غرور

 

برخورد با مانع در مسیر فعالیت شناختی و به هم ریختگی عدم تعادل شناختی
چه زمانی تمایل فرد به سائق شناختی افزایش می یابد؟
در صورت بروز مشکل با جامعه و محیط بی میلی به اکتشاف و یادگیری
هیچکدام


چه شرایطی برای ایجاد موقعیت های سوال برانگیز الزامی می باشد؟
در محدوده تجربه زندگی و در رابطه با موضوعات درسی باشد
باشد زندگی تجربه محدود از خارج در
استدالل ماورایی و دور از زندگی باشد در رابطه با موضوعات غیر درسی باشد


چه هدفی در سائق شناختی مطرح می باشد؟
همه موارد
یاد گرفتن بیشتر شناخت اکتشاف و فهمیدن


خطای شناختی باعث می شود سازش و سازگاری با محیط اطراف کم شود .
درست
نادرست


خود میان بینی در دوره نوجوانی یک ضرورت رشدی به شمار می رود.
درست
نادرست


خود میان بینی فقط در دوره کودکی روی می دهد.
نادرست
درست


خوشبختی در گرو دریافت یا روبرو شدن با لذت های زندگی و اجتناب از درد است.
درست
نادرست

داشتن تعامل نتیجه کدام گزینه است؟

ارتباط با محیط اطراف و کسب تجربه
واکنش نسبت به محیط هیچکدام
واکنش به محیط اطراف

 

در برون سازی سعی می کنیم که ذهن را با واقعیت منطبق کنیم .
درست
نادرست


در جایگاه والد و مربی باید اصرار به سریع به نتیجه رسیدن داشته باشیم .
نادرست
درست

 

در چه مواقعی سوالات ضمن خدمت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی ما از شادی مصنوعی استفاده میکنیم؟

زمانی که انتخاب نمی کنیم زمانی که سه
زمانی که انتخاب محدود داریم
زمانی که انتخاب زیاد داریم
انتخاب داریم


در خود میان بینی نوجوان به دلیل طلبی از والدین و اطرافیان و باز نگری دالیل آنان می پردازد.
حجت طلبی افراطی


در رابطه با هیجان های دوران نوزادی کدام مورد نادرست است؟


شناخته شده اند
تمایز یافته و
هیجان های عمومی هستند کل بدن نوزاد را شامل می شوند اسم و رسم مشخصی ندارند

تحقق عمل از طریق تفکر
در کدام خودمیان بینی نوجوانان متوجه جدایی کارزار تفکر از واقعیت میشود؟ حجت طلبی افراطی تمرکز بر ظاهر هیچکدام

در مورد جدایی یا انفکاک محتوا از صورت فکر کدام گزینه نادرست است ؟ حل معادالت چند مجهولی ریاضی پایه قرار دادن فرض محال برای استدالل استدالل موضوعات غیر واقعی
این ظرفیت مربوط به دوران کودکی است
منطقی صورت به


هوش هیجانی قابل آموخته شدن می باشد
در مورد هوش هیجانی کدام گزینه صحیح است؟ به راحتی آموخته شدنی نیست قابل ارتقا دادن نیست از سنی
خاص ثابت می ماند


در نوجوانی فرد قادر است پدیده های مختلف را باهم مقایسه کند .
نادرست
درست


ایجاد رابطه تناسب
درک تناسب ها در کودکی اشاره دارد به ................... ایجاد رابطه دو به دو بین موضوعات در رابطه با هم
فقط مقایسه بین پدیده های مختلف
بین یک پدیده با پیده دیگر کشف رابطه و تناسب بین پرنده با پر با انسان و مو

 

دو الگوی نظری تمام نظریه های هوش هیجانی را شامل می شود.
درست
نادرست


دو الگو در نظم دهی هیجان شامل روش گریز مدار ـ انکارمدار میباشد.
نادرست
درست


با احساس خوشحالی بیشتر موفقیت بیشتر
رابطه موفقیت و احساس خوشحالی چگونه است؟ با احساس بیشتر موفقیت ثابت با موفقیت بیشتر احساس ثابت با
موفقیت بیشتر احساس کمتر

رابطه موفقیت و خوشبختی دو طرفه است.
درست
نادرست


رشد داخلی و تجربه شیئی و تعامالت اجتماعی و تعادل جویی چهار عامل اصلی تحول روانشناختی می باشد
درست
نادرست


زمانی می توانیم بگوییم که یادگیری به خوبی صورت گرفته که شرط تعاملی بودن ارتباط با دنیا احراز شده
باشد.
درست
نادرست


سلسله مراتبی انگیزه های مازلو شامل چند سطح می شود ؟

پنج سطح
دو سطح
چهار سطح سه سطح

 

سیستم سمپاتیک باعث ایجاد برانگیختگی و واکنش عمومی و منتشر شدن در کل بدن می شود.
درست
نادرست


شادکامی که متکی بر ظرفیت های ذهنی و فردی است می تواند .باشد.
شادکامی مصنوعی
شادکامی فردی شادکامی ذهنی شادکامی واقعی

شادکامی مصنوعی بدون دستاوردهای موفقیت آمیز به وجود می آید و می تواند در غیاب این دستاورد ها
هم ارزش زیادی تولید کند.
درست
نادرست

 

واقعیت های هیجانی آن ها را نشان دهد.
ظاهر افراد نمی تواند همیشه
درست
نادرست

 

ظرفیت ارزشمند در نظام شناختی انسان در چه سنینی تحقق می یابد ؟
بعد از 11 12 سالگی
بعد از 2 سالگی قبل از 7 سالگی بعد از 6 7 سالگی


ظرفیت های اصلی برای تفکر صوری در کدام گزینه آمده است ؟
نحوه تفکر استدالل فرض قیاسی عملیات ترکیبی درک
نحوه تفکر استدالل فرضی قیاسی عملیات ترکیبی
تناسب ها
عملیات ترکیبی درک تناسب ها


ظرفیت های تفکر صوری شامل نحوه ی تفکر ، استدالل فرض قیاسی ، درک تناسب ها و عملیات ترکیبی
درست
می باشد نادرست

عامل بسیار مهم در ضعف احساس قدرشناسی نسبت به دیگران چیست؟

خودخواهی و خود شیفتگی
غرور
خودخواهی خود شیفتگی

 

عامل بیرونی که ادراک و شناختن فرد را از موقعیت تحت تاثیر قرار میدهد و شرایط درونی و فیزیولوژیک و
روانشناختی فرد را دگرگون میکند نام دارد.
استرس
ترس اضطراب خشم


عامل بیرونی که ادراک و شناختن فرد را از موقعیت تحت تاثیر قرار میدهد و شرایط درونی و فیزیولوژیک و
روانشناختی فرد را دگرگون می کند استرس نام دارد.
درست
نادرست


عمل به تاثیر عوامل درونی یعنی رفتار ما تابع چیست؟
همه موارد
نیرو موضوع هدف


عوامل درونی فعالیت های ما را تحت تاثیر قرار می دهد .

درست
نادرست


فرایند تفکر خالق در تقابل با کدام گزینه است؟

تفکر همگرا
نفکر منطق هیچکدام
تفکر واگرا

 

قدرشناسی در افراد مطالبه گر چقدر است؟
کم زیاد بدون تغییر متوسط

 


در
کدام تعریف برای بازتاب صحیح است؟ یک عمل هوشمندانه نیست در همه موجود زنده کم و بیش وجود ندارد
یک عمل ارثی آموختنی نیست
سطح نخاع شکل نمی گیرد

 

دارای دانش سازمان یافته
کدام گزینه از ویژگی های افراد خالق است؟ نداشتن کنجکاوی تمرکز بر ظاهر حجت طلبی

کدام گزینه براساس تجربه حاصل می شود؟
همه موارد
نظرات مستقل تعارض بین فردی دفاع از نظر


کدام گزینه بستر ایجاد خوشبختی را فراهم می کند؟
همه موارد
روابط سالم با دیگران صمیمیت صداقت

 


هیچکدام
کدام گزینه بیان کننده تفاوت عوامل درونی با محرک های بیرونی است؟
تحت تأثیر قرار ندادن فعالیت ها
در امان ماندن از تأثیر آن عوامل قابل کنترل بودن

 

کدام گزینه بیان کننده ویژگی های محصول تفکر واگراست؟
همه موارد
سیالی بدیع بودن سودمندی


کدام گزینه در مورد مقابل انگیزه پیشرفت صادق نمی باشد؟

 

برانگیختگی را کل
کدام گزینه در مورد سیستم سمپاتیک نادرست است؟ سبب ایجاد واکنش عمومی می شود باعث برانگیختگی می شود
باعث آرمیدگی می شود
بدن منتشر می کند

کدام گزینه مارا به سمت حل مسئله سوق می دهد؟
تعادل جویی
رشد داخلی تجربه شیئی تعامالت اجتماعی


کدام گزینه مربوط به قدرشناسی است؟
همه موارد
سطح احساس سطح عمل سطح رفتار

 


وابسته به نوع موجود زنده شکل می گیرد همه موارد
کدام ویژگی برای غریزه صحیح است ؟ باالتر از نخاع شکل می گیرد


ارثی و نیاموختنی است
کدام ویژگی برای غریزه صحیح است ؟

ارثی و
هم سطح بازتاب است وابسته به نوع موجود زنده شکل نمی گیرد
باالتر از نخاع شکل می گیرد


نیاموختنی است


کدام هوش قابلیت آموزش و پیشگیری از جرم را دارد ؟


هوش هیجانی
هوش شناختی هوش عمومی IQ


کدام یک از دست آوردهای زندگی افراد است که می تواند احساس رضایت و خوشحالی به ارمغان آورد ؟
همه موارد
موفقیت شغلی موفقیت اقتصادی موفقیت تحصیلی


کدام یک از گزینه های زیر عوامل یا ویژگی های ناهوشیار هستند؟
از آن بی خبریم و تمایالت ممنوع شده ما
از آن بی خبریم از آن باخبریم تمایالت ممنوع شده ما


کنجکاوی محصول عدم هماهنگی بین شناخت کنونی فرد با موقعیت جدید می باشد.
درست
نادرست


مصنوعی بودن شادکامی به معنای بی ارزش بودن آن است.
نادرست
درست


مطابقت دریافت های قدیمی با جدید .می باشد.
برون سازی
درون سازی واکنش به محیط تجربه های جدید


مالحظه خود از نگاه دیگران از پیامدهای کدام خود میان بینی میباشد؟

تمرکز بر ظاهر
حجت طلبی افراطی هیچکدام
تحقق عمل از طریق تفکر


سازه شخصیتی
منظور از الگوی توانایی ها در هوش هیجانی کدام گزینه می باشد ؟ سازه شناختی سازه مهارتی سازه صفاتی

موفقیت در زندگی می تواند حال افراد جامعه را خوب کند.
درست
نادرست


موفقیت ما در گرو ما می باشد.

زحمات
خوشبختی اضطراب
لذت

 

مولفه های هیجان ، عناصری هستند که در تمام هیجانات آزاردهنده وجود دارند.
نادرست
درست


نداشتن درک درست از مواضعی غیر از مواضع خود بیان کننده کدام محدودیت صوری و آسیب اجتماعی است؟


خود میان بینی
تفکر عینی تفکر انتزاعی توجه بر ظاهر


نقطه مقابل استقالل رای کدام گزینه است؟

وابستگی
زندگی با آرامش اعتماد به نفس
تعامل بهتر

 

نقطه مقابل نظریه فضیلت گرایی چه نظریه ای قرار گرفته است؟

نظریه لذت گرایی
نظریه ترکیبی
نظریه حقیقت گرایی نظریه شی گرایی

 

نیل به مقاصد بیان کننده کدام گزینه است؟

عزت و اعتبار
خود شکوفایی
نیاز اجتماعی نیاز به امنیت

 

واکنش دیگران به وقتی که یک نفر ابراز قدرشناسی می کند و احساسش را بیان می کند چیست؟
خشنود می شوند دوست دارند مجدد رابطه برقرار کنند افراد جامعه ارتباط عمیق تری باهاش دارند

وقتی از احساس خوشبختی صحبت می شود یعنی چه چیزهایی وجود دارد؟

رضایت از زندگی
رضایت از زندگی و اضطراب
رضایت از زندگی و افسردگی افسردگی و اضطراب

 

وقتی از احساس خوشبختی صحبت می کنیم یعنی چه چیزی وجود ندارد؟

افسردگی و اضطراب
رضایت از زندگی رضایت از زندگی و اضطراب
رضایت از زندگی و افسردگی

 

وقتی حالت اندوه ما متناسب با تجربه ما نیست و فراتر از آن می باشد و زمان طوالنی تری ادامه پیدا می
کند ما دچار هستیم.

افسردگی
خشونت
شادکامی نشاط

 

وقتی سیستم پاراسمپاتیک فعال است الزم است که کل بدن درگیر شود مانند حاالت هیجانی خشم و ترس
نادرست
درست

 

یعنی منبع اضطراب را نمیشناسیم.
وقتی که ما دچار اضطراب می شویم
درست
نادرست

 

احساس پشیمانی بیشتر می شود
وقتی هدف و موضوعات قابل انتخاب زیاد باشد ، بعد از انتخاب ....................
احساس پشیمانی کمتر می شود احساس عصبانیت کمتر می شود احساس راحتی بیشتر می شود

سوالات آزمون دوم ضمن خدمت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی


برد در زمانی که چند گزینه
لذت خواهیم
بیشتر
خیلی
دهیم
یک خانه داریم و نمی توانیم تغییر
وقتی

داریم.این چه نوع شادکامی است؟
شادکامی مصنوعی
شادکامی فردی شادکامی طبیعی شادکامی ضروری


وقتی یک نفر از یکی بخاطر کاری که کرده تشکر می کند ،یعنی در سطح ... قدرشناسی را بجا آورده است.

سطح عمل
سطح رفتار سطح حرکات
سطح احساس

 

هوش عمومی جنبه ی شخصیتی بیشتری دارد .
نادرست
درست


هوش عمومی جنبه ی شناختی بیشتری دارد .
درست
نادرست


هوش هیجانی به عنوان یک سازه ی شناختی در کنار IQ و هوش عمومی مطرح می شود .
درست
نادرست


هیجان مثبت هیجانی است که می خواهیم دوباره تکرار بشود و تکرار آن باعث خشنودی می شود.
درست
نادرست


هیجان ها مجموعه ای از حالت های برانگیختگی هستند.
درست
نادرست


یکی از مهمترین رابطه با دیگران ، ظرفیت است.

همدلی
رقابتی لجاجتی
خویشتن داری

 


⚠️ کپی برداری از فایلهای این گروه تنها با ذکر لینک گروه، مجاز است.
https://t.me/joinchat/BOBeJ0t-nyTnjI_yiA9teg

13 Jun 2019