سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی + منابع آزمون

دانلود سوالات واقعی آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

باز هم دوره جدید ضمن خدمت و اینبار دوره سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی توسط تیم آموزشی سایت دبیران آنلاین ارائه می گردد . علاقه مندان و همکاران ارجمند جهت دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی می توانند پس از مراجعه به دبیران آنلاین این فایل  سوالات را به همراه پاسخ صحیح آزمون ارزشیابی آموزشی آزمون اول را دریافت نمایند . لازم به ذکر است کلیه همکارانی که سوالات آزمون مرحله اول ضمن خدمت ارزشیابی توصیفی را خریداری کرده باشند می توانند سوالات دوره دوم و سوم ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی را بعد از عضویت در کانال تلگرامی دبیران آنلاین به رایگان دریافت نمایند امید است که بتوانیم گوشه ای از محبت های شما عزیزان را پاسخ دهیم و این اعتماد شما را ارج بنماییم .

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

برای دانلود و دریافت سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی با مراجعه به سایت اصلی و کانال تلگرامی این سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی برای برای آزمون مرحله اول دوره ضمن خدمت که به صورت آنلاین برگزار میگردد دانلود نمایید . امید است که رضایت خاطر شما را جلب نماییم .

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

مجری دوره: سامانه رایادرس


Ltms.medu.ir

چند نمونه از سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

ﺟــﻮاب

 

ﺳــﻮال

ردﯾﻒ

ﻧﯿﺮوي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ -ﻧﯿﺮوي ﻣﻮﺟﻮد در

 

 

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ✅

 

 

ﻧﯿﺮوي ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﯿﺮوان - ﻧﯿﺮوي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ

ﻧﯿﺮوي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ -ﻧﯿﺮوي ﻣﻮﺟﻮد در

اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮔﺮوﻫﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزﺷﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﺟﺰ

ءﮐﺪام ﯾﮏ از ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ؟

1

ﭘﯿﺮوان

 

 

ﻧﯿﺮوي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﻫﯿﺖ -ﻧﯿﺮوي ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﯿﺮوان

 

 

ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ

ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ✅ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ

اﺣﺘﺮام ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﺮاي ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻓﺮدي از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي اﻓﺮاد داراي   از ﻧﻈﺮ دﯾﻮﯾﺲ ﻣﯽ

ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

2

ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﺪﯾﺮان

 

 

ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﯾﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در ﺧﺼﻮص رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺑﺎز

داﺷﺘﻦ از آن

اﺧﻼق و ارزش ﻣﺤﻮري ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺣﻮزه ﻫﺎي

زﯾﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

 

3

ﮔﺰﯾﻨﻪ 1 و ✅2

 

 

ﻣﺤﺘﻮا

 

 

اﻫﺪاف

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ

از ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي درﺳﯽ ﮐﺪام ﯾﮏ

ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ؟

4

ارزﺷﯿﺎﺑﯽ✅

 

 

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ

 

 

ﻣﺤﯿﻂ✅

ﭘﺎداشﻫﺎ

از ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰش ﮐﺪام ﯾﮏ از

اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎي اﻧﮕﯿﺰش اﺳﺖ؟

 

5

ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ

 

 

داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ

داﻧﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ✅

 

از داﻧﺶﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺪﯾﺮان آﻣﻮزش ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ

ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ؟

 

6

 

 

 

 

داﻧﺶ ﺗﺠﺮﺑﯽ

 

 

ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي

 

 

اﺣﺘﺮام و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ✅ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ و اﺳﺘﻘﻼل

 

از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺪام ﻣﻮرد زﯾﺮ ﻣﯽ

ﺑﺎﺷﺪ؟

 

7

اﺛﺮﮔﺬاري

 

 

ﺗﻮان ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶ

 

 

آﻣﻮزان از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﯾﺮ

 

 

ﺗﻮان ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺮاي

 

 

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻓﺮدي

 

 

ﺗﻮان ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶ

آﻣﻮزان از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺨﺼﯿﺖ، وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ،

از ﻧﻈﺮ ﻓﺎﻧﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ

از:

8

ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻫﻤﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺪﯾﺮ

 

 

دارﻧﺪ✅

 

 

ﺗﻮان ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

 

 

و ﻣﺪﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯿﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزان

 

 

✅5

 

 

3

 

6

 

از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﻠﯿﭗ ﮐﻮﻣﺒﺰ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي

آﻣﻮزﺷﯽ از ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

 

9

2

 

 

ﻫﺴﺘﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ

 

 

ﻣﺪﯾﺮان راﻫﺒﺮدي ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ

ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺎﯾﻪ

از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﻨﺘﺮﺑﺮگ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس ﺟﺰء ﮐﺪام ﯾﮏ

از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

10

ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯿﺎﻧﯽ✅

 

 

ﮐﺸﻒ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻫﺮ ﻓﺮد✅

درك ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻓﺮد

از وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺮ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ  اﺳﺖ

11

 

 

دانلود نمونه سوالات آزمون اول دوم و سوم ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮ و اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن

آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت داﻧﺶ آﻣﻮزان

 

 

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد

 

 

ﺑﺎزرﺳﯽ

 

ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل✅

 

اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺼﺤﯿﺤﯽ ﺟﺰء ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ

اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

 

12

ارزﺷﯿﺎﺑﯽ

 

 

ﺗﺒﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﻓﺮد از ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮﺑﺎ ﻣﯿﻞ

 

 

ﺧﻮد

اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: اﮔﺮ در

 

ﺿﺮورت و وﺟﻮب رﻫﺒﺮي

روي زﻣﯿﻦ ﻓﻘﻂ دو ﻧﻔﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﮑﯽ از آن

دو ﭘﯿﺸﻮا اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره

13

ﻗﺪرت ﻧﻔﻮذوﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺮاد ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ وﯾﮋﮔﯽ رﻫﺒﺮي

دارد؟

 

ﮔﺰﯾﻨﻪ1 و ✅2

 

 

آﻣﻮزش ﻗﺒﻞ از ﺧﺪﻣﺖ✅

 

 

آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ

آﻣﻮزش ﺑﺪو ورود

ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﮐﺪام ﻧﻮع

آﻣﻮزش ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟

14

ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد

 

 

✅2

 

 

3

1

ﺑﺮاﯾﺎن ﻓﯿﺪﻟﺮ ﺑﺮاي ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﺪف ﻋﻤﺪه

ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ؟

15

5

 

 

ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ﯾﺎددﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ

 

 

رﻓﺘﺎر در ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﯽ ﭘﺮدازد

 

 

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي آﻣﻮزﺷﯽ ، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

16

و ﭘﺮورش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮاي آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

 

 

رﯾﺰي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

 

 

 

 

 

 

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎي ﮐﻠﯽ

 

 

اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻞ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر

ﮐﻠﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﺳﺎزد✅✅

ﮔﺰﯾﻨﻪ 2 و ✅✅3

ﺗﺨﺼﺺﮔﺮاﯾﯽ

ﺣﺮﻓﻪ ﮔﺮاﯾﯽ✅ ﺧﻮد اﺑﺰاري ﮐﺎرآﻣﺪي

 

ﺑﻪ دﺳﺘﻪ اي از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺷﺨﺼﯽ دروﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻏﻼن را آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ

دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ را  ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .

 

 

17

آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ✅

 

ﺑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﻠﻮي اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت در ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻌﻠﻤﺎن را در

ﮐﻼس درس ﮔﺮﻓﺖ؟

 

 

18

آﻣﻮزﺷﯽ

ﺑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺗﻮان

 

ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺟﻠﻮي اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت در ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻌﻠﻤﺎن را در

ﮐﻼس درس ﮔﺮﻓﺖ؟

19

ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ✅

 

 

ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺻﻼح وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺼﺤﯿﺤﯽ✅

ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد

 

ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﯾﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﯽ را ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﭼﻪ

ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

 

 

20

ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ

 

 

ﮐﯿﻔﯿﺖﻣﺪار

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻫﺒﺮي✅

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺪامﯾﮏ از

ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎي زﯾﺮ اﺳﺖ.

21

ﮐﻼﺳﯿﮏ

 

 

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ

 

 

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ✅

ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ از راه ﻫﺎي ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺪام

روﯾﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ؟

22

ﮔﺰﯾﻨﻪ 1 و 3

 

 

 

 

 

 

ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ

 

 

ﻓﻨﯽ و ﻫﻨﺮي ،اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮاي

 

 

رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ

 

 

ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ

 

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ

اﻫﺪاف آﻣﻮزش

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺪامﯾﮏ از

ﻋﺒﺎرات زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ؟

23

ﮔﺰﯾﻨﻪ 1 و ✅2

 

 

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ و رﺷﺪ و

 

 

ﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻓﺮدي و ﮔﺮوﻫﯽ ارﮐﺎن

 

 

ﻣﺪرﺳﻪ

 

 

ﺗﺨﺼﺺ ﮔﺮاﯾﯽ

 

 

ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

ﻓﻦ ﮔﺮاﯾﯽ

ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪاري از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي

.اﺳﺖ .....

24

ﺣﺮﻓﻪ ﮔﺮاﯾﯽ✅

 

 

ﻣﺤﺪود ﻣﺤﺪود

 

 

ﻣﺤﺪود ﻧﺎﻣﺤﺪود

ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻣﺤﺪود✅

ﺗﻔﺎوت داﻣﻨﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت در رﻫﺒﺮي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

25

ﻣﺤﺪود ﻧﺎﻣﺤﺪود

 

 

ﺣﻘﯿﻘﯽ

 

 

ﻣﺜﺒﺖ✅

ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻼﻗﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺟﺰء

 

ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر

ﮐﺪام ﯾﮏ از آﺛﺎر اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدي و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ

26

آﻧﯽ و زودﮔﺬر

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

 

 

ﺟﻬﺖ اﺧﺘﯿﺎر و ﻗﺪرت در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

 

ﺑﺎﻻ - ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﭘﺎﯾﯿﻦ - ﺑﺎﻻ

رﻫﺒﺮي در و....................... ﺑﻪ       از

28

 

.اﺳﺖ................ ﺑﻪ               از

 

 

 

 

 

ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و

 

 

ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮي ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺮ

ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮ آﻣﻮزﺷﯽ ﺿﺮوري اﺳﺖ؟

 

اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﺪرﯾﺲ

 

ﻧﮕﺮش در ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮاي ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﻣﮑﺎﻧﺎت

آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﺑﻬﺘﺮ

29

رﻋﺎﯾﺖ ارزش و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي

 

ﻫﺮ 3 ﻣﻮرد✅

 

ﺳﻼﻣﺖ روان

ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان✅ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ

ﻫﯿﭽﮑﺪام

 

ﺣﺎﻟﺖ وﯾﮋه اي از روان آدﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ رﺷﺪ و ﮐﻤﺎل ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻓﺮاد در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد را ﭼﻪ

ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ؟

 

 

30

✅6

 

 

5

4

ﺣﯿﻄﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ

ﭼﻨﺪﺳﻄﺢ ﻫﺴﺖ؟

31

3

 

 

✅6

 

 

5

4

3

 

ﺣﯿﻄﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ

ﭼﻨﺪﺳﻄﺢ ﻫﺴﺖ؟

 

32

اداره ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ داﻧﺶ و داﻧﺎﯾﯿﯽ

 

 

ﻣﺸﺎرﮐﺖ داراﯾﯽ ﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻓﮑﺮي در

داﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﻮري در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ از ﮐﺪام

 

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي آن

ﻣﻨﻈﺮ زﯾﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ

33

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

اﺳﺖ ؟

 

ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد✅

 

 

ﻓﻨﯽ

داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺰ ﮐﺪامﯾﮏ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎي

 

رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ادراﮐﯽ✅

ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؟

34

ﻓﺮدي

 

 

 

سوالات آزمون اول ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

 

روﺷﻦ و ﺷﻔﺎف

در اﺻﻮل ارزﺷﯿﺎﺑﯽ درﺳﺖ ﻫﺪف ارزﺷﯿﺎﺑﯽ

 

ﺟﺰﺋﯽ و ﺷﻔﺎف

روﺷﻦ و ﻣﺸﺨﺺ✅

.ﺑﺎﺷﺪ................. و               ﺑﺎﯾﺪ

35

ﺟﺰﺋﯽ و ﻣﺸﺨﺺ

 

 

اﻋﻤﺎل ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻓﺮدي

در اﻋﻤﺎل ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد؟

 

اﻋﻤﺎل ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﻠﻮت اﻧﺠﺎم ﺷﻮد

اﻋﻤﺎل ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد

 

36

ﮔﺰﯾﻨﻪ 2 و ✅3

 

 

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم

 

 

 

در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد اﻧﺴﺎﻧﯽ و

اﻟﻬﯽ آن ﮐﺪامﯾﮏ از ﻋﺒﺎرات زﯾﺮ ﺻﺤﯿﺢ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟

 

ﺑﺮاي ﻣﺮدم و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا

 

در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺪف اﻟﻬﯽ اﺳﺖ و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻫﻤﻪ

 

اﻫﺪاف ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﻟﻬﯽ ﺑﻮدن آن اﺳﺖ

ﻫﯿﭻ ﻧﻬﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮدم و

37

ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﯽﺷﻮد✅

 

اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و

 

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد

 

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

 

 

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎن

 

 

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺟﺎي اﻗﺘﺼﺎدي از اﻣﮑﺎﻧﺎت و

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ ﺟﺎي اﻗﺘﺼﺎدي از اﻣﮑﺎﻧﺎت و

در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺪف ﻣﺤﻮر از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ

ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ؟

 

38

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻧﺮژي ﻣﻨﺎﺑﻊ

 

 

ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد✅.

 

 

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد درﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎي داﻧﺶ

 

 

آﻣﻮزان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻤﺎن

در ﭼﻪ ﺻﻮرت اﻧﮕﯿﺰش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي

 

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رواﻧﯽ ﻓﺮد

ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ

39

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان

ﺑﺎﺷﺪ؟

 

و ﮐﺎرﮐﻨﺎن✅

 

 

 

در ﮐﺪام ﺗﻌﺎرﯾﻒ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ اشود .ستفاده می

 

 

واﮐﻨﺶ ﻏﯿﺮ ﻋﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي

ﻋﺼﺒﯽ و ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ

 

 

2

4

✅3

5

 

در روﯾﮑﺮد آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮي و آﯾﻨﺪه ﻣﺤﻮري ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ از ﭼﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺎ آﯾﻨﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ

اﺳﺖ؟

 

 

40

ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺤﻮر

در ﮐﺪام ﺗﻌﺎرﯾﻒ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ

 

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺤﻮر

ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺟﺎﻣﻊ✅

ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

41

ﮔﺰﯾﻨﻪ 1 و 3

 

 

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

 

 

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎن

 

 

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪﺟﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد

در ﮐﺪام ﺗﻌﺮﯾﻒ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ

 

ﺳﺎزﻣﺎن

ﮐﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﻌﻨﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ

42

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪﺟﺎي اﻗﺘﺼﺎدي از اﻣﮑﺎﻧﺎت و

ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻧﺮژي ﻣﻨﺎﺑﻊ

 

 

ﺑﻪﻃﻮر ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد✅

 

 

اﺳﺘﯿﻨﺎﻓﯽ✅ ﻣﺪاﺧﻠﻪاي

ﺧﻼق

ﮔﺮوﻫﯽ

 

در ﮐﺪام ﻧﻮع از ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ زﯾﺮدﺳﺘﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﯾﺎ

ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد؟

 

 

43

ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ✅

 

 

ﻗﺒﻞ از ﺧﺪﻣﺖ

در ﮐﺪام ﻧﻮع آﻣﻮزش، ﻓﺮد را ﺑﺎ داﻧﺶ و ﻋﻠﻮم

 

 

ﺟﺪﯾﺪ و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻐﻠﯽ اش ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻣﯽ

44

ﺑﺪو ورود

ﺳﺎزد؟

 

ﺑﺪو اﺳﺘﺨﺪام

 

 

 

ﻋﺼﺮ رﻫﺒﺮي ﺑﻪﺟﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

در ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ در ﻋﺼﺮ

ﺣﺎﺿﺮ، ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎي

45

اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي اﻓﺮاد در ﯾﮏ سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آﻣﻮزﺷﯽ عبارتند از ؟

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از روشﻫﺎي ﺗﺪرﯾﺲ ﯾﺎدﮔﯿﺮي

ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ,ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﺑﺎ

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي داﻧﺶ ﻧﮕﺮش ﺷﺨﺼﯿﺖ و رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﺎروري

اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻏﯿﺐ و ﺷﻬﺎدت و ﻧﻬﺎن و ﭘﯿﺪا

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن ﻣﻘﺪار ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺘﻮاي

ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ✅ ﺗﻔﮑﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ

ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤﻮري

ﻣﺮﮐﺐ از اﺟﺰاي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎﻫﻢ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﻤﯽ و

ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ دارﻧﺪ؟

 

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ

در ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارزشیابی آموزشی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻋﺼﺮ

 

ﺗﻔﮑﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ✅

ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ

ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺑﺮﺧﻮردار

اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎي ژرف و ﻋﻤﯿﻖ و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﻧﺎمﺑﺮده

 

46

ﻋﺼﺮ رﻫﺒﺮي ﺑﻪﺟﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﻣﯽﺷﻮد؟

 

ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ

در ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮي ﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﻪ

 

ﻓﺮدي

ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻔﻮﯾﺾ

 

ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ✅

ﻣﯽ ﺷﻮد؟

47

ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ

 

 

 

 

 

ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎو اﻣﮑﺎﻧﺎت

 

 

 

 

در ﮐﺪامﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ

آﻣﻮزشوﭘﺮورش درﺳﺖ اﺷﺎرهﺷﺪه اﺳﺖ؟

 

48

 

 

 

ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد✅

 

 

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺪ

در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ      ،

 

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ✅

ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر

اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي    و ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ,

ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

 

49

ﮔﺰﯾﻨﻪ 1 و 3

ﺣﺮﻓﻪاي و ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟

 

 

 

جهت دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی کلیک کنید .

برای دانلود رایگان سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی به سایت دبیران آنلاین ارجاع داده می شودید.

 

 

 

ﭘﺬﯾﺮش آﻣﻮزشوﭘﺮورش در ﺗﺤﻮل و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ

 

 

اﻧﺴﺎنﻫﺎ✅

 

 

ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎورﻫﺎي دﯾﻨﯽ

اﻋﺘﻤﺎد ﻓﺮد ﻓﻠﺴﻔﻪ و رﺳﺎﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﺎر

در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻤﺎن ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ

ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟

50

ﻣﯽﮐﻨﺪ

 

 

 

 

 

اﺣﺘﺮام و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﯽ و اﺳﺘﻘﻼل✅ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي

اﺛﺮﮔﺬاري

 

درﮐﺪام ﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ اﻣﻮر و

ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﺷﻐﻞ و زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﯽ ﭘﺮدازد؟

 

 

51

 

 

 

        آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﺮدن ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻃﻔﯽ

ﮔﺰﯾﻨﻪ ﯾﮏ و دو✅

رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺪام ﻧﻮع ﻧﮑﺘﻪ در ﺗﻨﺒﯿﻪ از اﻫﻤﯿﺖ

ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﮑﺎت ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟

 

52

ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ

 

 

ﮐﯿﻔﯽ -ﮐﻤﯿﺖ✅

 

 

ﮐﻤﯽ - ﮐﻤﯿﺖ

ﮐﯿﻔﯽ -ﮐﯿﻔﯿﺖ

رﻫﺒﺮي اﻣﺮي      اﺳﺖ و ﺑﻪ............ واﺑﺴﺘﻪ

ﻧﯿﺴﺖ.

54

ﮐﻤﯽ - ﮐﯿﻔﯿﺖ

 

 

ﺧﻠﻖ، ﮐﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ

 

 

ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﺮاي اﻧﻌﮑﺎس داﻧﺶ و ﺑﯿﻨﺶ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﯾﺪار در داﻧﺶ آﻣﻮزان و

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه داراي ﮐﺪام ﯾﮏ از

ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

 

55

ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد✅

 

 

 

ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪامﯾﮏ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎي رﻫﺒﺮي ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ؟

سلامت روانی برای شرکت در آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی از مهمترین اساس برای فرهنگیان می باشد .

 

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ - رواﻧﯽ - ﻋﺎﻃﻔﯽ

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ - ﻋﺎﻃﻔﯽ - رواﻧﯽ✅ ﻋﺎﻃﻔﯽ - ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ -رواﻧﯽ رواﻧﯽ - ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ -ﻋﺎﻃﻔﯽ

 

ﺳﻄﻮح ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ, درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدن, ﻋﺎدي ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﺟﺰ ﮐﺪامﯾﮏ از

ﺣﯿﻄﻪﻫﺎي اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ؟

 

 

56

ﺑﻠﻮﻏﯽ وﻋﻤﻮﻣﯽ رﻫﺒﺮي و ﺑﻠﻮﻏﯽ

ﻋﻤﻮﻣﯽ -ﺑﻠﻮﻏﯽ✅

رﻫﺒﺮي - ﻋﻤﻮﻣﯽ

 

 

 

 

57

ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎ

 

 

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب

ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﻬﺎ✅

ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﺎري

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد ؟

58

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد

 

 

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

 

 

رﻫﺒﺮي

ﭘﯿﺮوان

ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺪاﯾﺶ رﻫﺒﺮي ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

59

ﻧﻔﻮذ✅

 

 

رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ

 

 

اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ✅

ﻋﻠﻢ و داﻧﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﻮزﺷﯽ در راه

 

رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻞ رﻓﺘﺎر ﻫﺎ، ﮐﺎرﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و

60

رﻓﺘﺎر ﺷﻨﺎﺳﯽ

راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﺎم دارد؟

 

ﺗﺮﻏﯿﺐ

 

 

ﺗﻘﺪﯾﺮ

ﺗﺸﻮﯾﻖ✅

ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﮑﺮار رﻓﺘﺎر ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﻫﺪاف

ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ      ﻧﺎم دارد.

61

ﻗﺪرداﻧﯽ

 

 

داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ, ﺳﺘﯿﺰه ﺟﻮﯾﯽ ,اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن

ﺛﺮوت و ﺷﺠﺎﻋﺖ اﻃﺎﻋﺖ از ﻗﻮاﻣﯿﻦ و دﺳﺘﻮرات

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﻗﺪرت ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﮐﺪام

اﺳﺖ؟

62

 

 

 

 

آﮔﺎﻫﯽ، ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻮﯾﯽ, دﻓﺎع از ﺣﻖ ﺷﺠﺎﻋﺖ

 

 

,ﺻﺪاﻗﺖ✅

اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﻨﺎﺑﻊ ,ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز اﻓﺮاد, درﺳﺘﯽ و

راﺳﺘﯽ

رﺳﯿﺪن ﺑﻪ راه ﺣﻞ ﺑﻬﺘﺮ

 

 

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﻓﺮاد در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت

ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ و ﺑﺮوز اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزان

ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي

آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﯿﺴﺖ ؟

63

ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد✅

 

 

ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤﻮري

 

 

ﺳﺎزﻣﺎن رﻗﺎﺑﺘﯽ

 

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ✅

 

ﮐﺪام روﯾﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ روﯾﮑﺮد ﻣﺸﺘﺮي

ﻣﺪاري اﺳﺖ؟

 

64

ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻓﺮدي

 

 

ﻓﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺖ

 

 

ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ از ﻋﻠﻮم ﮐﺎرﺑﺮدي اﺳﺖ در ﻫﻤﻪ

اﻧﻮاع آن ﻓﻦ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﻣﺪﯾﺮ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻦ ﺧﺎص ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﺪ

ﮐﺪام ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﯾﺮ ﻣﺼﺪاﻗﻤﻬﺎرت ﻓﻨﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ؟

 

65

ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد✅

 

 

ﻓﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺖ

 

 

ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ از ﻋﻠﻮم ﮐﺎرﺑﺮدي اﺳﺖ در ﻫﻤﻪ

اﻧﻮاع آن ﻓﻦ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﻣﺪﯾﺮ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻦ ﺧﺎص ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﺪ

ﮐﺪام ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﯾﺮ ﻣﺼﺪاﻗﻤﻬﺎرت ﻓﻨﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ؟

 

66

ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد✅

 

 

ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي آﻣﻮزﺷﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻇﺮاﻓﺖﻫﺎ  و ﻧﮑﺎت ﺣﺴﺎس ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در

ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ

 

ﮐﺪام ﻣﻮرد از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎي زﯾﺮﺟﺰء ﻣﻬﺎرتﻫﺎي

ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟

 

67

 

دوره ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

دوره ضمشرکت در آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی رایگان می باشد و کلیه فرهنگیان محترم مجاز به شرکت در آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی هستن که سوالات این آزمون به رایگان برای شما ارسال می شود .ن خدمت ارزشیابی آموزشی با کد 22334455 در مدت 24 ساعت به صورت آنلاین در سامانه ال تی ام اس برگزار می گردد . لازم به ذکر است

ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي آﻣﻮزش ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ اﺳﺎس داﻧﺶ ﻋﻠﻮم

ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي آن✅ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزان

 

 

ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ,اﻧﮕﯿﺰه ه اي و ﻣﻬﺎرﺗﯽ✅

 

 

اﺧﻼﻗﯽ, ﻫﻨﺮي و ﻓﻨﯽ

ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ , ﺣﺮﻓﻪاي و ﻫﻨﺮي اﺧﻼﻗﯽ, ﻣﻬﺎرﺗﯽ و اﻧﮕﯿﺰهاي

 

ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي رﻫﺒﺮي ازﻧﻈﺮ ﻫﻮي و

ﻣﯿﺴﮑﻞ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ؟

 

68

 

 

 

رﺷﺪ ﺧﻮد رﻫﺒﺮي داﻧﺶ آﻣﻮز

 

 

اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺪاوم

 

 

 

رﺷﺪ ارزش ﻫﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزان

ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽ زﯾﺮ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻮﻓﻖ در

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ ؟

69

آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺣﺮف

 

 

ﻣﺨﺘﻠﻒ✅

 

 

ﻧﻔﻮذ ﺷﺨﺼﯽ

 

 

داﺷﺘﻦ ﻇﺎﻫﺮ آراﺳﺘﻪ✅

 

اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺧﻮد ﭘﻨﺪاري ﻣﺜﺒﺖ

 

ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺒﺐ ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮد در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه

ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟

 

70

ﺑﺼﯿﺮت و ﻗﺪرت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ

 

 

ﻣﺤﺘﻮا اﻫﺪاف روش ﻫﺎ

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ✅

 

ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي درﺳﯽ ﺳﺒﺐ درك ﻣﻮﺿﻮع و ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﯽ

ﺷﻮد؟

 

 

71

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﭼﺮﺧﻪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ روﯾﺪادﻫﺎ

و ﻣﺮاﺣﻞ

ﮐﺪام ﯾﮏ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ ﺟﺰء ﻣﻔﺮوﺿﺎت

ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﻧﯿﺴﺖ؟

72

 

ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﺪﯾﺮان ﺟﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن می باشد

 

سازمان سوالات ضمن خدمت فرهنگیان بخصوص ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي اﻟﮕﻮي ﻣﻬﻢ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ

 

 

ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻً رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎص در ﺳﺎزﻣﺎن

اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ✅

ﻣﺸﺎوران ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺗﯽ✅

 

 

رﺋﯿﺲ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﻮزش

ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺘﺎدي

 

73

اﻣﻮر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ

 

 

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ -ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ -ارﺗﺒﺎط

 

 

ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي زﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت

ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي و ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

 

ﮐﺘﺒﯽ✅

 

رﻫﺒﺮي - ﻗﻀﺎوت -ارﺗﺒﺎط ﺷﻔﺎﻫﯽ

74

ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر -ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮدن -ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ

 

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ - ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮدن -رﻫﺒﺮي

 

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان در وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

 

 

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﺪرت و ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ

 

 

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش و

ﭘﺮورش✅

ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺟﺰء اﻫﺪاف اﺳﺎﺳﯽ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟

75

ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺣﻖ ارﺗﻘﺎء ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ

 

 

ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را دارﻧﺪ

 

 

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮدي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

 

 

ﺗﻘﻮﯾﺖ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮ و زﯾﺮدﺳﺘﺎن اﺣﺴﺎس ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ در ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

ﺧﻮدت

ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺟﺰء اﻫﺪاف ﺑﻬﺴﺎزي و

ﺑﻬﺒﻮد ارزﺷﯿﺎﺑﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

 

76

ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد✅

 

 

اﺳﻠﻮﮐﻮم

 

 

وودﻣﻦ

ﻣﯿﺮﮐﻤﺎﻟﯽ

ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان زﯾﺮ اﻧﮕﯿﺰش را روش

ﻫﺪف ﻣﺪار ﻣﯽ داﻧﻨﺪ؟

78

ﮔﺰﯾﻨﻪ 1 و ✅2

 

 

 

 

 

 

ﺗﻔﮑﺮ درﺑﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎي

 

 

ﻣﺪرﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ

 

 

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

 

 

آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آﯾﻨﺪه ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي

از روش ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻫﻨﺠﺎري و رﻓﺘﺎري✅

 

ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻋﺒﺎرت ﻫﺎي زﯾﺮ ﻣﻔﻬﻮم آﯾﻨﺪه ﺳﺎزي

را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

 

79

ﺑﺪﺳﺖ آوردن داده ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪات دﻗﯿﻖ

 

 

ﻣﺤﯿﻂ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن

 

 

ﺗﺸﺨﯿﺺ

 

 

ﺗﺠﻮﯾﺰ

ﺗﻀﻤﯿﻦ✅

ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ ﺟﺰ راﻫﺒﺮدﻫﺎي

ﮐﻠﻨﯿﮑﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

80

ارزﺷﯿﺎﺑﯽ

 

 

ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ در ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺎﺳﺖﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

 

 

را اﻣﺮي ذاﺗﯽ ﻣﯽداﻧﺪ

 

 

ﻗﺎﺑﻮسﻧﺎﻣﻪ اﺧﻼق ﻧﺎﺻﺮي ﺑﺮ ذاﺗﯽ ﺑﻮدن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﺗﮑﯿﻪ دارد دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ ذاﺗﯽ ﺑﻮدن

ﮐﺪامﯾﮏ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎي زﯾﺮ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﯾﺎ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ

ﺑﻮدن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ اﺷﺎرهﮐﺮده اﺳﺖ؟

 

81

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دارد

 

 

ﮔﺰﯾﻨﻪ 1 و✅3

 

 

ﻓﻨﯽ

 

 

ﻋﻠﻤﯽ

ﻫﻨﺮي✅

ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺟﻨﺒﻪ زﻧﺪه

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺳﺎزد.

82

ﻓﺮدي

 

 

ﻋﺼﺮ رﻫﺒﺮي ﺑﻪﺟﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ, ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ

 

 

,ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤﻮري , ﺗﻔﮑﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ

ﺳﺎزﻣﺎن رﻗﺎﺑﺘﯽ ,ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ,

ﮐﺪامﯾﮏ  از ﻣﻮارد زﯾﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

آﻣﻮزﺷﯽ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ؟

83

آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮي , ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻓﺮدي

 

 

 

 

 

 

اﺧﺘﻼف و ارزش ﻣﺤﻮري, ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان

 

 

ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ, ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت, ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﻧﻮآوري و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي

ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد✅

ﻋﺼﺮ رﻫﺒﺮي ﺑﻪﺟﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ, ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ

 

 

,ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤﻮري , ﺗﻔﮑﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ✅

 

 

ﺳﺎزﻣﺎن رﻗﺎﺑﺘﯽ ,ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ,

 

 

آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮي , ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻓﺮدي

اﺧﺘﻼف و ارزش ﻣﺤﻮري, ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان

ﮐﺪامﯾﮏ  از ﻣﻮارد زﯾﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

آﻣﻮزﺷﯽ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ؟

84

ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ, ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت, ﺗﻐﯿﯿﺮ

 

 

ﻧﻮآوري و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي

 

 

ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

 

 

درج ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و ﺗﺸﻮﯾﻖ

 

 

ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻫﻤﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨﺎن✅

ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺟﺰء اﺻﻮل ﮐﯿﻔﯿﺖ در

ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟

85

ﯾﺎدﮔﯿﺮي از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ

 

 

اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي

 

 

ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزﺷﯽ

 

 

اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ آﻣﻮزش و

                                      ﭘﺮورش✅ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ

ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺟﺰء اﻫﺪاف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

 

86

آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

 

 

ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﻮد و اﺻﻼح ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ

 

 

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺮا و رﻫﺒﺮي ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮔﺮ اﺳﺖ

 

 

ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ در رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ

ﺿﺮورتﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ و اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ

ﮐﺪامﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮﺗﻔﺎوت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻫﺒﺮي

را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ؟

 

87

ﮔﺰﯾﻨﻪ 1 و✅2

 

 

 

سوالات واقعی آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی مرحله اول

 

دانلود نمونه سوالات و سوالات اصلی مرحله اول آزمون ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

ﻫﯿﭻﮐﺪام

 

 

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ, آراي داوﻃﻠﺒﺎن

 

 

ﻗﺎﻧﻮن, ﭘﯿﺮوان

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﯽ اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺪرت او

 

داراﯾﯽ, ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ

.............. اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ

88

ﻗﺎﻧﻮن, ﻣﻨﺎﺑﻊﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﻗﺪرت او         ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺸﮑﻞ -ﺗﺒﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﻣﺴﺌﻠﻪ -ﺟﻤﻊ

 

 

آوري راه ﺣﻞ ﻫﺎ -اﻋﻤﺎل ﺗﺼﻤﯿﻢ

 

 

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺸﮑﻞ - ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪ -اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ

 

 

راه ﺣﻞ ﻫﺎ -اﻋﻤﺎل ﺗﺼﻤﯿﻢ -ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺸﮑﻞ - ﺗﺒﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﻣﺴﺌﻠﻪ -ﺟﻤﻊ

آوري را ه ﺣﻞ ﻫﺎ -اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻫﺎ -

 

ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺪام

ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ؟

 

89

اﻋﻤﺎل ﺗﺼﻤﯿﻢ -ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ✅

 

 

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪ - ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺸﮑﻞ -ﺟﻤﻊ آوري

 

 

راهﺣﻞﻫﺎ - ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ

 

 

دروﻧﯽ - ﺑﯿﺮوﻧﯽ✅ ﺑﯿﺮوﻧﯽ - دروﻧﯽ وﺟﻮدي - دروﻧﯽ

ﺑﯿﺮوﻧﯽ - وﺟﻮدي

 

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﻧﺴﺎن و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺮك ﻫﺎ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﯿﺰش را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ

ﺷﻮد؟

 

 

90

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ

 

 

ﺑﻮدﺟﻪ

ﺟﻤﻌﯿﺖ

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻧﯿﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺪام

اﺳﺖ؟

91

ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد✅

 

 

ﻋﻠﻢ ,ﻫﻨﺮ و ﺗﺨﺼﺺ

ﻣﻬﺎرت در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي

 

ﻋﻠﻢ ، ﻫﻨﺮ و ﻓﻦ✅

ﮐﺴﺐ ﭘﺨﺘﮕﯽ ﻻزم در ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي       و

............. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﮑﺮار و ﺗﻤﺮﯾﻦ

92

ﻋﻠﻢ, ﻓﻦ و ﺗﺨﺼﺺ

ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد؟

 

 

 

 

 

ﻫﻨﺮ, ﺗﺨﺼﺺ و داﻧﺶ

 

 

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ وﺿﻌﯽ

 

 

ﻣﺘﻌﺎدل و رﻓﺘﺎري ﭘﻬﻨﺠﺎر ﺑﺮﺳﺪ

 

 

ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮدن اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي

 

 

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ

 

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺧﺘﻦ داﻧﺶ آﻣﻮز در درك ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ

ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف رﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز ﮐﺪام

اﺳﺖ ؟

 

93

وﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ و ارﺗﺒﺎط ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ✅

 

 

رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ وﺧﻮد آﻣﻮزي در ﻃﻮل

 

 

زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد

 

 

 اوﻟﯿﺎ✅ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺳﺘﺎدي

ﻣﻌﻠﻤﺎن

داﻧﺶ آﻣﻮزان

 

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮﻧﻈﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﭼﻪ

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

 

 

94

ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ

 

 

راﺟﺮز

ﺑﻠﻮم✅

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺮورش

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي              اﺳﺖ.

95

ﻣﺎﮐﺴﻮل

 

 

ﻣﺸﺎﻫﺪات

 

 

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻣﻘﺮرات، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ

ﺗﺤﻠﯿﻞ و اﺳﺘﻨﺒﺎط

ﻧﻈﺎرت ﺑﺎ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ

ﯾﺎﺑﺪ؟

96

ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد✅

 

 

ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ

 

 

ﻧﯿﺎز ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ

ﻧﯿﺎز ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ✅

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻓﺎع ﺟﺰء ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﻧﺴﺎن از

دﯾﺪ آﺑﺮاﻫﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

97

ﻧﯿﺎز اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

 

 

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎ

 

ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

98

 

 

 

 

اﺻﻼح ﯾﺎ ﺑﻬﺒﻮد

ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد✅

 

 

اﻫﺪاف ﻧﻈﺎم و ﻫﺪﻓﺪار ﺑﻮدن ﻣﻌﻠﻤﺎن

 

 

ﻧﮕﺮش وﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮ

 

 

اﻫﺪاف ﻧﻈﺎم و ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزﺷﯽ و ﻫﺪﻓﺪار ﺑﻮدن

ﻣﺪﯾﺮ✅

ﻫﺪﻓﺪار ﺑﻮدن ﻣﺪﯾﺮ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي

زﯾﺮ اﺷﺎره دارد؟

99

ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ و اﻧﮕﯿﺰه داﺷﺘﻦ ﻣﺪﯾﺮ

 

 

 

دانلود نمونه سوالات آزمون اول ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

ﺑﯿﺸﺘﺮ - ﮐﻤﺘﺮ✅

ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ردهﻫﺎي

 

ﮐﻤﺘﺮ -ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﮐﻤﺘﺮ - ﮐﻤﺘﺮ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي

ادراﮐﯽ0000000 و ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﻓﻨﯽ00000 ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ

100

ﺑﯿﺸﺘﺮ -ﻣﺘﻮﺳﻂ

 

 

رﻓﺘﺎر، ﮐﻤﯽ✅

 

 

رﻓﺘﺎر ،ﮐﯿﻔﯽ

ﻫﻨﺮ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ, ﻣﯿﺰان و ﻣﻘﺪار ﻻزم از         را

 

 

ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺟﻨﺒﻪ    داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ

101

رواﺑﻂ ،ﮐﻤﯽ

ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 

رواﺑﻂ، ﮐﯿﻔﯽ

 

 

رﻓﺘﺎر، ﮐﻤﯽ✅ رﻓﺘﺎر ،ﮐﯿﻔﯽ رواﺑﻂ ،ﮐﻤﯽ

رواﺑﻂ، ﮐﯿﻔﯽ

ﻫﻨﺮ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ, ﻣﯿﺰان و ﻣﻘﺪار ﻻزم از         را

ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺟﻨﺒﻪ    داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ

ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 

 

102

ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮ

ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮ✅ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه

ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ

 

وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺳﺎزﻣﺎن

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ، ﻣﺪﯾﺮ آﻣﻮزﺷﯽ ...........

ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﺳﺖ.

 

 

103

ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي -ﮐﻠﯿﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ

اﺳﺘﻤﺮار و ﺗﺪاوم -ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ

ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :

104

 

سوالات ضمن خدمت ارزشیابی آموزشی

 

 

اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ -ﮐﺎراﯾﯽ

ﮔﺰﯾﻨﻪ 1و✅2

 

 

ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ, ﺗﻤﺮﮐﺰ روي ﻣﺸﺘﺮي, ارزﺷﯿﺎﺑﯽ

 

 

ﻣﺪاوم, ﻫﺪفﮔﺬاري✅

 

 

آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮي, ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از روشﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ,

 

 

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺑﻪﺟﺎي ﮐﻨﺘﺮل

 

آﻣﻮزش, ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ, ﺗﻮﺳﻌﻪ

داﻧﺶ و اﺷﺘﺮاك و ﺗﻮزﯾﻊ آن

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي روﯾﮑﺮد ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺪاري در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

آﻣﻮزﺷﯽ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺪام اﺳﺖ؟

 

105

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪاد داﻧﺶ آﻣﻮزان, ﻣﺸﺎرﮐﺖ

 

 

ﻓﺮاﮔﯿﺮ, ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ

 

 

 

 

106

 

 

107

 

 

108

 

 

109

 

16 Dec 2019