سوالات آزمون ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی + منابع آزمون

دانلود منابع و نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی

دوره آزمون ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی به مدت 16 ساعت به شیوه کشوری برای کلیه فرهنگیان برگزار می گردد . تاریخ ثبت نام از دهم اردیبهشت نود هفت تا پانزدهم اردیبهشت نود و هفت از طریق سامانه ال تی ام اس انجام می گردد زمان آزمون ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی شانزدهم اردیبهشت نود و هشت از ساعت هشت صبح تا ساعت هشت شب همان روز می باشدجهت دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی به سایت دبیران آنلاین مراجعه نمائید . .

 

download-mihanhamkar-com

دریافت

سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی

لینک دوره و ثبت نام

http://ltms.medu.ir

چند نمونه از سوالات آزمون ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی

نظریه معروف دکارت راجع به انسان چیست ؟

 موجودی است متفکر

 موجودی است جاندار

 موجودی است عاقل

 موجودی است عالم

سوالات آزمون ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی

غرایز اجتماعی جاندران  ...  و انسان  ...  است .

 جبری ، به صورت یک سلسله تقاضا

 غیرجبری ، به صورت یک سلسله تقاضا

 غیرجبری ، جبری

 به صورت یک سلسله تقاضا، جبری

 

درکدام آیین به واسطه برخی تحریفات اندیشه تضاد علم وایمان آمده است ؟

 یهودیت

 مسیحیت

 اشاعره

 معتزله

 

کدام تقسیم بندی جزءمجموعه تعلیمات اسلامی محسوب می شود؟

 اصول دین ، اصول عقاید ، اخلاقیات

 اصول دین ، احکام ، اخلاقیات

 اصول دین ، فروع دین ، اخلاقیات

 اصول عقاید ، احکام ، اخلاقیات

 

کدام گزینه سطح خواسته هاومطلوب های حیوانی نیست؟

 آشامیدن وخوردن

 شخصی وفردی است

 منطقه ای است

 اخلاقی

 

نیروی تدبیر آنجاکه ازگرایش های انسانی وایمانی جدامی شود ودرخدمت اهداف مادی وحیوانی قرارمی گیرد چه نامیده می شود؟

 نکری وتیزبینی

 نکری وشیطنت

 تیزبینی وشیطنت

 نکری وحسابگر

 

نیروی مقاومت درانسان جزء کدام  آثارایمان مذهبی می باشد؟

 بهجت وانبساط

 اطمینان به شرایط محیط

 روابط اجتماعی

 کاهش ناراحتی ها

 

درکدام تعلیمات اسلامی کاری که برعهده انسان است ازنوع تحقیقی وعلمی است ؟

 اصول عقاید

 فلسفه دین

 اخلاقیات

 احکام

 

کدام ایدئولوژی به "فطرت" تعبیر می شود ؟

 ایدئولوژی گروهی

 ایدئولوژی قشرخاص

 ایدئولوژی عام وانسانی

 ایدئولوژی طبقه خاص

 

آنچه مایه سعادت انسان می گردد چیست ؟

 تلاش و اطمینان به شرایط محیط

 تلاش وامیدواری

 امیدواری واطمینان به شرایط محیط

 خوشبینی وامیدواری

کدام اصحاب درجنگ صفین باامام علی (ع) شرکت داشتند؟

قاسطین

ناکثین

خوارج

مارقین

۲             ازبزرکترین امتیازات شیعه برسایرمذاهب چیست ؟

دارای عشق وشیفتگی است

پایه وزیربنای آن برمحبت است

پایه وزیربنای آن برجاذبه است

تشخیص حقیقت وتعقیب آن است

۳             درروایت عایشه ازقول پدرش ابوبکر،کدام عمل راپیغمبر خداعبادت دانسته اند؟

نگاه به چهره امام علی (ع)

گوش دادن به سخنان امام علی (ع)

یادعلی

دوستی اهل بیت

۴             به تعبیرقرآن " عاطفه " چیست ؟

نوعی احساسات است

عشق ورحمت است

عشق ومودت است

مودت ورحمت است

۵             کدام گروه می خواستند زمامداری علی (ع) رادرهم فرو ریزند؟

قاسطین

ناکثین

مارقین

عصیانگران وناکثین

۶             مکتب اخباریگری که یک مکتب فقهی شیعه است باکدام مکتب دراهل سنت بسیارنزدیک است ؟

ظاهریون

حنبلی ها

وهابیون

شافعی ها

۷             ازدیدگاه شهید مطهری سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی دردوره خلفا ، بیشتر توجهات به سوی   ... معطوف شد؟

۸             به قول خلیل جبران خلیل امام علی (ع) چگونه شخصیتی است؟

دارای قدرت مندترین جاذبه هاست

تاعمق وژرفای دل هاوباطن هاپیش رفته است

نقش آن برصفحه دل هاموجوداست

درعصر پیش از عصرخود به دنیا آمده اند

۹             یکی ازشگفتی هاوبرجستگی ها وفوق العادگی های تاریخ زندگی امام علی(ع)کدام گزینه است ؟

 

۱۰          شعرای فارسی زبان چه چیزرا"اکسیر"نامیده اند؟

محبت

عاطفه

عشق

دوستی

۱۱          این سخن خطاب به یاران پیامبر ازکیست ؟ "عذری نزدخدانخواهیدداشت اگر به پیغمبرشماآسیبی برسدوشماجان دربدن داشته باشد".

امام علی (ع) -غزوة الرجیع

سعدبن ربیع -جنگ احد

زیدبن دثنه -غزوة الرجیع

سعدبن ربیع -غزوة الرجیع

۱۲          پیامبر(ص) عبارت زیر رادرخصوص چه مطلبی فرمودند:"آن کس که دیدنش شمارابه یادخدابیندازدوگفتارش بردانشتان بیفزایدورفتارش شمارابه یادآخرت وقیامت بیندازد"

بهترین همنشینان

بهترین امت

بهترین یاران ودوستان

بهترین عالمان

۱۳          کدام افراد پایدارند تاروزگارپایداراست؟

گردآورندگان داراییها

کسانی که جاذبه ودافعه دارند

علمای ربانی

کسانی که نقش های آن هابردل هاموجودنیست

۱۴          آنچه برای همیشه امام علی (ع) رادرخشنده وتابان قرارداده وبه وی جذبه الهی داده است چیست؟

شجاعت ودلیری

عطوفت ومهربانی

عدالت وآزادگی

ایمان واخلاص

سوالات ضمن خدمت کالای ایرانی

۱۵          علت اساسی جذب ودفع رابایددرچه چیزجستجوکرد؟

سنخیت ومشابهت

ضدیت ومشابهت

تضاد درونی

سنخیت وتضاد

۱۶          ازدیدگاه شهیدمطهری درس های بسیار آموزنده تاریخ تشیع خصوصاٌجهان اسلام چیست؟

داستان خوارج

جنگ جمل

جمگ صفین

داستان حکمیت

۱۷          ازبین دعوت هایی که درمیان بشرپدیدآمده دعوت های سه بعدی مخصوص کیست؟

مراجع

پیامبران

علمای ربانی

دانشمندان

۱۸          کدام فرقه معتزله رااصحاب بدعت می شمرند؟

اشاعره

شیعه

حنبلی ها

حنفی ها

۱۹          به تعبیرقرآن کدام گزینه "دسّ" نامیده می شود ؟

تفرق وکودنی

غش ها

خلطها

عیار

۲۰          اهل عرفان وسیروسلوک به جای پویش راه عقل واستدلال چه راهی راپیشنهاد می کنند؟

عشق وارادت

محبت وارادت

عشق ومحبت

مودت ورحمت

 

 

 

 

 

 

128 سوال واقعی ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی

 

ﺟــﻮاب

 

ﺳــﻮال

ﺷﻤﺎره

اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي  ****

 

 

ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدي

 

رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي

از ﻣﻨﻈﺮ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺪام

ﻣﻮرد ﻣﻘﺪم اﺳﺖ؟

 

1

ﻓﺮاواﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدي

 

 

ﺗﻌﺼﺐ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ✳    ✳

 

 

ﮐﺎ ﻗﯿ ﻣﺤﺼت ﺗﻮﯿ دا

اﻓا ﺗﻮﯿ ﻣﺤت اﯾاﻧﯽ

از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي از ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﺎر ﻫﺎي

ﻣﺎ در اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﯽ اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد ؟

2

اﺻﻼح ﻓﺮا ﺗﻮﯿ ﻣﺤت

 

 

ﺟﻨﮓ ﻧﻈﺎﻣﯽ

 

 

ﺟﻨﮓ رﺳﺎﻧﻪ اي

 

ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدي  ****

 

از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﺟﻨﮓ واﻗﻌﯽ دﺷﻤﻨﺎن

ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮐﺪام اﺳﺖ ؟

 

3

ﺟﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ

 

 

ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﻣﺒﺎح اﺳﺖ

ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ

 

از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻي ﺧﺎرﺟﯽ

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺎﻻي داﺧﻠﯽ ﺷﻮد،

ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟

 

 

4

ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.

ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ.

ﻣﺒﺎح اﺳﺖ.

ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ. ✳   ✳

 

از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻي ﺧﺎرﺟﯽ

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺎﻻي داﺧﻠﯽ ﺷﻮد،

ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟

 

 

5

 

 

 

 

اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ- ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ

 

 

ﮐﺎر، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﺑﺘﮑﺎر اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ. ﺑﻬه -ﯿي از دا ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸرﻫ در ﺗﻮﯿ اﺳ

 

از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي »ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ« ﮐﺎﻻي

اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﯿﺴﺖ؟

 

6

ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎ ﮔﺰاري ﺧﺎر در ﺗﻮﯿ داﺧﻠ

 

 

اﺳﺖ.

 

 

ﺟﻨﮓ ﻧﻈﺎﻣﯽ

 

 

ﺟﻨﮓ رﺳﺎﻧﻪ اي

 

 

 

ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدي  ****

از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﺟﻨﮓ واﻗﻌﯽ دﺷﻤﻨﺎن ﻋﻠﯿﻪ

ﮐﺸﻮورﻣﺎن ﮐﺪام اﺳﺖ؟

 

7

ﺟﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ

 

 

ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ و زﺑﺪه

 

 

اﯾﻤﺎن

ﻓﺮﻫﻨﮓ

از ﻧﻈ ﻣﻘم ﻣﻌ رﻫﺮي ه ﺳﻼح ﻣﺎ در ﻣﻘ

ﺳﻼح اﺗﻤﯽ دﺷﻤﻨﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟

8

ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

 

 

ﺛﻮاب

 

 

ﺟﻬﺎد ***

 

از ﻧﻈ ﻣﻘم ﻣﻌ رﻫﺒﺮي: ﻫﺮ ﮐﺴ ﺑﺘا ﺑﻪ ﻧﻔ

 

اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف

ﮐﺸر ﺗﻼش ﮐﻨ، ... ﮐﺮده اﺳ .

9

ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ

 

 

ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ

از ﻧﻈﺮﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي "ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ

 

 

ﺟﺎﯾﺰﻧﯿﺴﺖ

ﺗﻮﯿي رژﯾ ﺻﻬﯿﯿﺘﯽ"، ﭼﻪ ﺣﮑ دارد؟

10

 

 

 

 

ﺣﺮام اﺳﺖ ****

 

ﻣﺒﺎح اﺳﺖ

 

 

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

 

 

ﻧﻈﺎﻣﯽ

 

اﻗﺘﺼﺎدي

اﺻﻄﻼح "آﺗﺶ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر" ﺑﺮاي ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪ اي

ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ؟

 

11

ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر **

 

 

اﻗﺪام ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﮑﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ***

 

 

اﻗﺪام ﺑﺮاي ﺣﻤ از ﺗﻮﯿات ﺧﺎص داﺧﻠ

اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﻦ اﺳﻼم از ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ

 

 

"ﺿﺮورت ﺑﺴﯿﺞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﯾﺖ

12

اﻗﺪام ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻗﺘﺼﺎد

از ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ" را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

 

اﻗﺪام ﺑﺮاي ﻗﻄ روا ﺧﺎر در اﻗد

 

 

ﺗﺒﻠﯿﻎ زﺑﺎﻧﯽ

 

 

ﺑﺮ ﺣﺬر داﺷﺘﻦ اﻓﺮاد از ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻي ﺧﺎرﺟﯽ

ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ

اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ ؟

13

ﮐﺎﻫﺶ واردات

 

 

ﺗﺒﻠﯿﻎ زﺑﺎﻧﯽ

 

 

ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻦ اﻓﺮاد از ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻي ﺧﺎرﺟﯽ

ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ

 

اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

14

ﮐﺎﻫﺶ واردات

 

 

اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع(

 

 

اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره(

اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ از ﮐﯿﺴﺖ؟

 

اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق)ع(

ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯿﺪارم از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺨﺎﻃﺮ

15

اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع(

اﺣﺴﺎﻧﺘﺎن ﻣﻨﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ؟

 

 

 

 

 

ﺣﻤ دو آﻣﮑﺎ از ﺗﻮﯿ داﺧﻠ

اﯾ "در ﺳﺎل 2016 ﺣﺪود 80 درﯿ ﻣﻠﯽ

 

ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺗﺠﺎرت آزاد

ﺣﻤ دو آﻣﮑﺎ از ﺗﻮﯿات ﺧﺎر

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ وﺳﻬﻢ ﺗﺠﺎرت

ﺧﺎر در ﺗﻮﯿ ﻣﻠﯽ ﺣﺪود 20 % ﺑﻮد"، ﺑﻪ ﭼﻪ

16

ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺗﺠﺎرت ﺑﺴﺘﻪ و اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ

ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ؟

 

ﺿﺮورت ﺑﻘﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ

َ ا ََ ُ    ْﻦ  ُﻗﻮة  و  وُ" آﯾ ﺷﺮ "  و أَ  وا ُْ   ﻮنَ ِ   و اﻟ ّ  و ْ  ِرﺑﺎط ا  َﺨﯿِ

ﮐﺪام اﺻﻞ اﺳﻼﻣﯽ اﺷﺎره دارد؟

 

ﻋﺰت-ﻣﻨﺪي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ

ﻗﻮت و اﻗﺘﺪار اﻗﺘﺼﺎدي ✳   ✳

17

اﺻﻞ ﻋﺪم ﺳﻠﻄﻪ

 

ﺿﺮورت ﺑﻘﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ

َ       ا َ  َﻄﻌُ  ْ  ُﻗﻮة  و     وُ" آﯾ ﺷﺮ "  و أَوا  ِﻞ ﺗُ  ْﺮﻫﻮن ِ  و اﻟّ و ْﻦ ِرﺑﺎط اﻟْﺨَﯿ

ﮐﺪام اﺻﻞ اﺳﻼﻣﯽ اﺷﺎره دارد؟

 

ﻋﺰت-ﻣﻨﺪي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ

ﻗﻮت و اﻗﺘﺪار اﻗﺘﺼﺎدي ✳   ✳

18

اﺻﻞ ﻋﺪم ﺳﻠﻄﻪ

 

دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدي       ***

 

 

دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻي

ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻗﺘﺼﺎدي

 

ﺧﺎرﺟﯽ

زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ و اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﯾﮏ

ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ

19

دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻي داﺧﻠﯽ

اﺳﺘﺤﮑﺎم داﺧﻠﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ؟

 

دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ

 

 

دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدي       ***

 

 

 

ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻗﺘﺼﺎدي

 

دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻي

زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ و اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﯾﮏ

 

ﺧﺎرﺟﯽ

ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ

20

دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻي داﺧﻠﯽ

اﺳﺘﺤﮑﺎم داﺧﻠﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟

 

دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ

 

 

دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ

ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﻈﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ

 

دﯾﺪﮔﺎه ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺮاﯾﯽ

ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ

21

دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻي داﺧﻠﯽ

ﺷﻮد؟

 

 

 

 

 

دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدي

 

 

1388

1358

1390

1397

 

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ،ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ از ﭼﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان

ﺷﺪ؟

 

 

22

دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ

ﺑﺮ اﺳس ﮐﺪام دﯾﺎه، ﻫﺮ اﻗد ﺑﺎز و

 

دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻي ﺧﺎرﺟﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻي داﺧﻠﯽ

دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدي✳  ✳

ﺗﺠﺎرت آزاد رﺷﺪ و اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف

ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ؟

23

اﻓﺰاﯾﺶ واردات ﮐﺎﻻي ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎي داﺧﻠﯽ

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎﻻي ﺧﺎرﺟﯽ

اﺣﺴﺎس ﻧﺎدرﺳﺖ اﻓﺘﺨﺎرﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻي ﺧﺎرﺟﯽ

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮﺳﺴﻪ وان دﯾﻮاﯾﺲ در ﺳﺎل 2015، ﻋﻠﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﮐﺎﻻي ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان

ﭼﯿﺴﺖ؟

 

 

24

اﻓﺰاﯾﺶ واردات ﮐﺎﻻي ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎي داﺧﻠﯽ

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎﻻي ﺧﺎرﺟﯽ     ✳  ✳

اﺣﺴﺎس ﻧﺎدرﺳﺖ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻي ﺧﺎرﺟﯽ

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮﺳﺴﻪ وان دﯾﻮاﯾﺲ در ﺳﺎل 2015، ﻋﻠﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﮐﺎﻻي ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان

ﭼﯿﺴﺖ؟

 

 

25

50 در

80 در

93 در

73 در

 

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ وان دﯾ ﭼﻨ در ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺎﻻي

ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﺮاﯾﺶ دارﻧﺪ؟

 

 

26

ﻣﺠﺎز

ﻣﻤﻨﻮع✳  ✳

آزاد اﺧﺘﯿﺎري

 

ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ،

ﻣﺼف ﮐﺎﻻي ﺗﻮﯿ رژ ﺻﻬﯿﻧﯿﺘﯽ ......

اﺳﺖ.

 

 

27

 

 

 

 

ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻي ﺧﺎرﺟﯽ

 

 

رﺿﺎﯾﺖ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد

اﯾد رﻗﺎ ﺑﯿﻦ ﺗﻮﯿﻨﻨن داﺧﻠ

ﺑﺮاي اﻋاض ﺑﻪ ﺗﻮﯿ ﮐﻨﺪه ﺿﻌﯿ داﺧﻠ ﮐﺪام

اﻗﺪام ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟

28

ﻫﯿﭻ ﮐﺪام

 

 

آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ -رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ - ﺣﮑﻮﻣﺖ و

 

 

ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزي و رﻓﺘﺎرﺳﺎزي را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﮐﺠﺎ

ﺷﺮوع ﮐﺮد؟

 

دوﻟﺖ

 

رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺪارس  - ﺧﺎﻧﻮاده

ﺧﺎﻧﻮاده - ﻣﺪارس  - رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ

29

ﺣﮑﻮﻣﺖ و دوﻟﺖ - رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ - آﺣﺎد

 

ﺟﺎﻣﻌﻪ

 

اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ****

 

 

واردات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ

 

ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻗﺘﺼﺎد آزاد

 

ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﻪ اﻫﺪاﻓﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ

اﺳﺖ ؟

 

30

ﺧﺮوج ارز از ﮐﺸﻮر

 

 

اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ****

 

 

واردات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ

 

ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻗﺘﺼﺎد آزاد

 

ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﻪ اﻫﺪاﻓﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ

اﺳﺖ؟

 

31

ﺧﺮوج ارز از ﮐﺸﻮر

 

 

ﻗﺎﭼﺎق

 

 

رﻏﺒﺖ ﻣﺮدم

ﻋﺪم ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻻي داﺧﻠﯽ

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ اﺷﺘﻐﺎل در ﺣﻮزه ﭘﻮﺷﺎك ﭼﯿﺴﺖ؟

32

ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ

 

 

 

 

 

 

ﺣﺮام اﺳﺖ   ****

 

 

ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺘﻮاي ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي "ﭘﺪﯾﺪه ﻗﺎﭼﺎق و

 

 

ﻗﺎﭼﺎق ﻓﺮوﺷﯽ" ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺮﻋﯽ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ

33

ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ اﺷﮑﺎل دارد.

دارد؟

 

ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺣﺘﯿﺎط ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺷﮑﺎل دارد.

 

 

1ﻣﯿﻠﯿﻮن

 

 

1,5ﻣﯿﻠﯿﻮن 2ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺑﻪ ازاي 25 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل ﻗﺎﭼﺎق و واردات ﮐﺎﻻي ﺧﺎرﺟﯽ، ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ در ﮐﺸﻮر

از دﺳﺖ ﻣﯽ رود؟

 

34

2,5ﻣﯿﻠﯿﻮن***

 

 

اﺻﻼح اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف

 

 

ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرت آزاد

ﺗﮑﯿ ﺑﺮ اﻣت و ﺗﻮﯿ دا

ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ

اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﯿﺴﺖ؟

35

ﺗﻌﺎﻣ ﺳﺎزه

 

 

اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ✳   ✳

اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﯽ

 

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﯿﻼري ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش

ﭘﯿدات ﺧﻮد در ﻣﺬاات اﺟر ﻧﻤ.

 

 

36

اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﯿﻼت دوﻟﺘﯽ

 

 

ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿ ﻣﺤﺼت ﺗﻮﯿي اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺮﻏﻮب

ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻي ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ***

 

ﺑﻬﯾﻦ راه ﺑﺮاي ﺗﻘ رﻗ ﺑﯿ ﺗﻮﯿ

ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

 

37

ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ

 

 

 

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺮاي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻي

 

اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻨﺮﻫﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ

اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

38

ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ

 

 

 

 

 

 

ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ و رﻣﺎن ﻫﺎي ﻗﻮي در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ

 

 

اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﯿﻼت دوﻟﺘﯽ

 

 

ﺧﺮ ﺗﻀﻤﯿ ﻣﺤﺼت ﺗﻮﯿي

 

اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺮﻏﻮب

 

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ

ﺗﻮﯿﻨﻨن دا ﭼﯿ؟

 

39

ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻي ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ****

 

 

ﺣﻤ از ﮐﺎﻻي ﺗﻮﯿ دا ﮐﺎ ﯾﺎﻓ.

 

 

 

ﺣﻤ از ﮐﺎﻻي ﺗﻮﯿ دا اﻓا ﯾﺎﻓ. ***

 

 

 

ﺣﻤ از ﮐﺎﻻي ﺗﻮﯿ دا از دﺳر ﮐﺎر دو

ﺧﺎرج ﺷﺪ.

ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮي در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﮕﺮاﻧﻪ

آﻣﮑﺎ از ﺗﻮﯿ دا اﺗﻔق اﻓد؟

 

40

ﺗﻐﯿﯿﺮي در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪ.

 

 

زﯾﺎد - زﯾﺎد - ﮐﻢ

 

 

ﮐﻢ - زﯾﺎد - زﯾﺎد ***

ﭘﻮﺷﺎك ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎﻻي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ - اﻗﺘﺼﺎدي،

 

 

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ    ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ .... و ارزش

41

ﮐﻢ - زﯾﺎد -ﮐﻢ

اﻓﺰوده ... اﺳﺖ.

 

زﯾﺎد - زﯾﺎد - زﯾﺎد

 

 

ﻗﯿﻤﺖ

 

 

ﺣﻤﺎﯾﺖ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ واردات

ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎي داﺧﻠﯽ

ﭼﯿﺴﺖ؟

4

ﺻﺎدرات

 

 

 

 

 

 

ﻋﺪاﻟﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻌﺎﻣ ﺳﺎزه

اﻟﻒ و ب

 

 

ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﯿﺴﺖ؟

 

 

43

وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻزم ﺗﻮﯿات ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي

ﻣﻨﻊ واردات ﮐﺎﻻ

 

 

ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

 

 

44

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ

واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج *** ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻮﺗﻮن و ﺗﻨﺒﺎﮐﻮي داﺧﻠﯽ ﭘﺲ از ﻗﯿﺎم ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ

ﺳﺎﺧﺖ راه آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن

 

اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﯽ

 

 

 

ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﻤﺎي اﺻﻔﻬﺎن

در ﺳﺎل 1316 ﺑﺎ ﭼﻪ ﻫﺪﻓﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ؟

 

 

 

45

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ

واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج **** ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻮﺗﻮن و ﺗﻨﺒﺎﮐﻮي داﺧﻠﯽ ﭘﺲ از ﻗﯿﺎم ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ

ﺳﺎﺧﺖ راه آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن

 

اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﯽ

 

 

 

ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﻤﺎي اﺻﻔﻬﺎن

در ﺳﺎل 1316 ﺑﺎ ﭼﻪ ﻫﺪﻓﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ؟

 

 

 

46

ﺗﻮﯿ ﮐﺎﻻي ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿ دا و ﺣﻤ

ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه داﺧﻠﯽ از آن✳ ✳ ﺗﻮﯿ ﮐﺎﻻي ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿ دا و ﻗﯿ ﭘﺎﯿﻦ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ورود ﮐﺎﻻي ﻗﺎﭼﺎق و ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﮐﺎﻻﻫﺎي داﺧﻠﯽ

 

 

ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ در اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﯽ

ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭼﯿﺴﺖ؟

 

 

47

 

 

 

 

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ورود ﮐﺎﻻي ﻗﺎﭼﺎق و ورود ﮐﺎﻻي ﺑﺎ

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ

 

 

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ - آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي

ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدي - آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ : ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎز ﺑﻮدن در ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ روي ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر

اﺳﺖ، اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ     آن ﻣﯽ

ﺷﻮد .

 

 

 

48

ﺳﯿﺎﺳﯽ_ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻠﻤﯽ_اﻗﺘﺼﺎدي

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻔﺲ و اﻣﻮر ﻋﺒﺎدي

ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

 

 

ﺟﻬﺎد ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ اﻣﺮي اﺳﺖ؟

 

 

49

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎي داﺧﻠﯽ

 

اﺣﺴﺎس ﻧﺎدرﺳﺖ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻي ﺧﺎرﺟﯽ

در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻي ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ

اﻟﻒ و ب ***

 

 

 

 

ﭼﺮا ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ در داﺧﻞ

ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ؟

 

 

 

 

 

50

ارزان ﺑﻮدن وﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻي ﮐﺎﻻي ﻗﺎﭼﺎق در ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ

 

ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﮐﺎﻻي ﻗﺎﭼﺎق و ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق

ﮔﻤﺮﮐﯽ

 

 

ﭼﺮا ﺿﺮر ﮐﺎﻻي ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺮاي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ از ﺿﺮر

ﮐﺎﻻﻫﺎي وارداﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ؟

 

 

51

 

 

 

 

ﻓﻘان ﺧﺪﻣﺎت از ﻓﺮوش،م ﭘﺮدا ﺣﻘﻮق

 

 

ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﮐﺴﺎدي ﻓﻀﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

ﺗﻮﯿن دا ****

ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﺎﻻي ﻗﺎﭼﺎق و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻي

ﻣﺤﺼﻮل

اﻓا ﺗﻮﯿ ﻣﺤل ﺑﺎ ﮐﯿﯿ اﯾا

 

 

اﻓا ﺗﻮﯿ ﻣﺤل ﺑﺎ ﮐﯿﯿ اﯾا

 

 

 

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻌﺼﺐ ﺑﻪ ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داد؟

52

اﺻﻼح ﻓﺮآ ﺗﻮﯿ ﻣﺤت

 

 

اﺳﺘﻔده از ﻣﻮاد اوﯿ دا در ﺗﻮﯿ

 

 

 

.

ﺣﻤﺎﯾﺖ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ

 

 

ﻇﺮﯿ ﺗﻮﯿات دا ﺑﻪ اﻧازه رﻗي ﺧﺎر

 

 

 

 

.

 

رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ****

 

وارد رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ رﻗﺒﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ

 

ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﻤﺖ ﺗﺠﺎرت آزاد رو آورد؟

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ....

 

53

دا ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻮﯿ داﺧﻠ را ﮐﺴ ﮐﻨﯿ.

 

 

ﻓﺮار ﻣﻐﺰﻫﺎ

 

 

آﻣﻮزش ﺿﻌﯿﻒ ﻧﯿﺮوﻫﺎ

 

ﺿﻌﻒ ارﺗﺒﺎط ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎه

 

ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ از ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺑﯽ ﺷﻤﺎر

ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد؟

 

54

واردات ﺑﯽ روﯾﻪ

 

 

 

 

 

 

ﭘﻞ ﮐﺮو، ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮ اﻗدي  ***

 

 

آدام اﺳﻤﯿﺖ

 

ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﺪه »ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺗﺠﺎري« را

 

55

ﻫﺎو ﺟﻮن ﭼﺎﻧﮓ، اﻗﺘﺼﺎددان ﮐﺮهاي

ﻣﻄﺮح ﮐﺮد؟

 

ﻓﺮدرﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ

 

 

رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ

 

 

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ

ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺮدم ﺑﻨﯿﺎد

 

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﮐﯿﺴﺖ؟

56

ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ***

 

 

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻣﯿﻠﯽ، ﻣﻬﺎرﺗﯽ   ***

 

 

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ذاﺗﯽ، ﻣﻬﺎرﺗﯽ

 

ذاﺗﯽ، ﻣﯿﻠﯽ، ﻣﻬﺎرﺗﯽ

 

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺪام ﯾﮏ

از اﺑﻌﺎد زﯾﺮ اﺳﺖ؟

 

57

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻣﯿﻠﯽ، ذاﺗﯽ

 

 

ﮐﺎﻻي داراي ﻫﻮﯾﺖ ﺧﺎرﺟﯽ

 

 

ﮐﺎﻻي ﻗﺎﭼﺎق

ﮐﺎﻻي ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﺧﺮﯾﺪاري ﮐﺪام ﯾﮏ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺮاي اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر

ﺿﺮر ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد؟

58

ﮐﺎﻻي داﺧﻠﯽ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ

 

 

اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺰتﻣﻨﺪي

اﻣﻨﯿﺖ ***

 

در آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ و ﺿﺮب اﷲ ﻣﺜﻼ ﻗﺮﯾﻪ ﮐﺎﻧﺖ اﻣﻨﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ ﯾﺎﺗﯿﻬﺎ رزﻗﻬﺎ رﻏﺪا ﻣﻦ ﮐﻞ ﻣﮑﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن رزق و روزي ﻓﺮاوان را ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﮐﺪام

ﮔﺰ ﻣﯽ دا ؟

 

 

 

59

ارﺗﻘ ﮐﯿﻔﯿ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺗﻮﯿﻨﻨﺪه اﺳﺖ.   ***

 

 

 

ارﺗﻘﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﺎﻋﻪ ﻧﯿﺴﺖ.

در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﻪ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ

ﮐﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؟

60

 

 

 

 

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ.

 

ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ

 

 

ﻓﺰا ﺗﻮﯿ ﮐﺎﻻي داﺧﻠ

 

 

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ دﯾﻨﯽ✳ ✳ اﯾد رﻗ در ﺗﻮﯿﻨﻨن دا

در ﭼﻪ ﺻﻮرت ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺮاﯾﯽ از ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ

ﭘﺎﯾﺪار ﺗﺮ و ﻣﻌﻘﻮل ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

 

61

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب

 

 

اﻓا ﺗﻮﯿ ﮐﺎﻻي دا

 

 

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ دﯾﻨﯽ✳  ✳

اﯾد رﻗ در ﺗﻮﯿﻨﻨن دا

در ﭼﻪ ﺻﻮرت ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺮاﯾﯽ از ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ

ﭘﺎﯾﺪار ﺗﺮ و ﻣﻌﻘﻮل ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

 

62

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب

 

 

ﺻﻨ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿ ﮐﯿﻔﯿ ﮐﻮ ﻫﺴﺘﻨ.

 

 

ﺻﻨ ﮐﻪ از دا روز ﺑﻬه ﻣﯽ ﺑﺮ.

ﺻﻨ ﮐﻪ ﻣﺤﻮل ارزان ارا ﻣﯽ ﮐﻨﻨ.

در ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ

اﺳﺖ؟

63

ﺻﻨ ﮐﻪ از ﻣﻮاد اوﯿ دا ﺑﻬه ﻣﯽ ﺑﺮ.

 

 

ﺟﺮج ﺑﻮش ﺑﺎراك اوﺑﺎﻣﺎ ﺟﯿﻤﯽ ﮐﺎرﺗﺮ

 

در زﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﮐﺪام ﻓﺮد, دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺴﺘﻪ از اﯾﺮان ﺑﺮاي

ﺗﻘ ﺗﻮﯿ دا ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨ ﮐﺮد؟

 

 

64

ﺟﺎﻧﻒ ﮐﻨﺪي

 

 

ﯾﺎزدﻫﻢ

 

 

ﺑﯿﺴﺘﻢ

در ﺳﺎل ,2011 اﯾﺮان ﭼﻪ رﺗﺒﻪ اي در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو در

 

 

ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ

ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد؟

65

ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ

 

 

دﻫﻢ

در ﺳﺎل ,2016 اﯾﺮان ﭼﻪ رﺗﺒﻪ اي در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو در

 

 

ﺑﯿﺴﺘﻢ

ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد؟

66

 

 

 

 

ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ

 

ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ

 

 

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ داﺧﻠﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ

 

 

 

در ﻃﺮح ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ " ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻨﺪي ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ"

ﮐﺪام ﻣﻮرد دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد؟

 

ﺗﻮﯿ

 

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ

 

ﺗﻮﯿ

67

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان داﺧﻠﯽ ﺑﻮدن ﮐﺎﻻي ﻋﺮﺿﻪ

 

✳  ✳ﺷﺪه

 

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻي داﺧﻠﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم

 

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻃﺮف ﻗﺮارداد

 

 

اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺴﺠﺪ

ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ

در ﻃﺮح ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ " ﺻﻨﺪوق اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺴﺎﺟﺪ"

ﺳﭙﺮده ﺻﻨﺪوق از ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

68

در آﻣﺪﻫﺎي ﻣﺴﺠﺪ

 

 

ﺧﺎﻧﻮاده

 

 

رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ

آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ******

در ح ﺣﻤﯾﺘﯽ "ﻤﯿﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ" ﻧﻘ ﮐﺪام

ﻣﻮرد ﭘﺮ رﻧﮓ ﺗﺮ اﺳﺖ؟

 

69

ﺗﻮﯿ ﮐﻨﻨن دا

 

 

ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺎﻻي ﺧﺎرﺟﯽ

 

 

ﺗﻼش ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ واردات ﮐﺎﻻ

ﺑﺮاﯿﺘﻦ اﻧ و اﺣت دﯾﻨﯽ

در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان، ﻋﻠﻤﺎ و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻋﻤﻮﻣﺎ از

ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ از ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ؟

70

ﺗﺎﯿﺪ ﺑﺮ اﺳده از ﻣﻮاد ادﯿ دا در ﺗﻮﯿ

 

 

 

ﺑﺎ اﺷﺎره ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺧﺎص

 

در ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ و رواﯾﺖ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ )ع( ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ

؟

 

 

71

 

 

 

 

ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻي ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ

 

 

ﻣﺼﺮف ﮐﻨن ﺗﻮﯿات داﺧﻠ

ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻي ﻟﻮﮐﺲ

ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻي ﺧﺎرﺟﯽ ****

در ﮐﺸﻮر ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را "ﺧﺎﺋﻦ ﺑﻪ

وﻃﻦ" ﺧﻄب ﻣﯽ ﮐﻨﻨ.

 

72

ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ

 

 

ﺳﻠﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ از ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم

در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ "ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ از ﮐﺎﻻي

 

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ¬ﮔﺮي از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ

✳  ✳

اﯾا ﺣﻤ ﻧﻤ ﮐﻨﻨ". وﻇﯿﻔ آﺣﺎد ﺟﺎﻣ

ﭼﯿﺴﺖ؟

73

ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻي ﺧﺎرﺟﯽ

 

 

ﺧﺮﯾﺪاري ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ، ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف

 

 

ﮐﻨﻨن، ﺑﺮردا دﯾﮕﺮان از ﺧﺮي

 

 

ﺧﺎرﺟﯽ

 

 

ﺧﺮﯾﺪاري ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ،وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻزم،ﺣﻤﺎﯾﺖ از

 

 

ﺗﻮﯿﻨﻨن داﺧﻠ

 

ﺧﺮاري ﮐﺎﻻي اﯾا، از ﻣﺼﺮف ﮐﻨن،

سوالات ضمن خدمت درﺣﻤﺎﯾﺖ ازﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺳﻪ ﮔﺎم

ﺿﺮوري اﺳﺖ؟

 

74

ﺣﻤ از ﺗﻮﯿﻨﻨن

 

 

ﺧﺮﯾﺪاري ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ،ﺗﺒﻠﯿﻎ زﺑﺎﻧﯽ و

 

 

ﺑﺮﺣﺬرداﺷﺘﻦ دﯾﮕﺮان از ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻي

 

 

ﺧﺎرﺟﯽ ****

 

 

ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺎﻻي ﺧﺎرﺟﯽ

 

 

ﺗﻼش ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ واردات ﮐﺎﻻ

ﺑﺮاﯿﺘﻦ اﻧ و اﺣت دﯾﻨﯽ

درﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان، ﻋﻠﻤﺎ و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻋﻤﻮﻣﺎ از

ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ از ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ؟

75

ﺗﺎﯿﺪ ﺑﺮ اﺳده از ﻣﻮاد ادﯿ دا در ﺗﻮﯿ

 

 

 

ﻣﺮاودات ﺗﺠﺎري ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

دﺷﻤﻨﺎن در ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺪام ﻣﺆﻟﻔﻪ را ﻣﻮرد

ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار داده اﻧﺪ؟

 

76

 

 

 

 

ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ** آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدي

 

 

ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ

 

 

ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﺘﺨﺼﺺ

ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت      ✳  ✳

دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت داﺧﻠﯽ

ﭼﯿﺴﺖ؟

77

ﮐﻤد دا ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻮﯿ

 

 

ﺿﻌ در دا ﺗﻮﯿ

 

 

ﺿﻌ در ﺑﻮﻣ ﺳﺎزي ﻓﺮآ ﺗﻮﯿ

واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن آن ﺑﻪ ﺧﺎرج ✳  ✳

دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزي ﮐﺸﻮر

ﮐﺪام اﺳﺖ؟

78

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ

 

 

ﺑﺎز ﺑﻮدن اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺻﺎدراﺗﯽ

 

 

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن اﻗﺘﺼﺎد و ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎز ﺑﻮدن اﻗﺘﺼﺎد و ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺻﺎدراﺗﯽ

دو ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺎب آوري در اﻗﺘﺼﺎد

ﭼﯿﺴﺖ؟

 

79

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺻﺎدراﺗﯽ

 

 

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺮدم اﯾﺮان

 

 

ﺣﻤ از ﺗﻮﯿﻨﻨن ﺧﺎر

رﯾﭽﺎرد ﻧﻔﯿﻮ، ﻣﺴﺌﻮل ﺗﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ

 

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ذﺧﺎﯾﺮ ارزي      ✳   ✳

اﯾﺮان در ﮐﺘﺎب ﻫﻨﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ، ﻋﻠﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﺸﺪن

واردات ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻟﻮﮐﺲ را ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﺑﯿﺎن ﻣﯽ

80

ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

ﮐﻨﺪ؟

 

 

 

 

 

ﺗﻮﯿ ﮐﺎﻻي اﺳ ﮐﺎ ﻣﯽ-ﯾﺎ

 

 

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮان دروﻧﯽ» اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﯽ« ﺗﻀﻌﯿﻒ

ﺷﻮد ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ؟

 

واردات ﮐﺎﻻي ﺧﺎر ﮐﺎ ﻣﯽ ﯾﺎ

 

ﺗﻮﯿن دا ورﺴﺖ ﻣﯽ

81

ﺷﻮ    ✳

 

ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻي داﺧﻠ اﻓا ﻣﯽ ﯾﺎ.

 

از زﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

 

 

از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم

 

از ﻗﺮن21

 

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ دو دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺠﺎرت آزاد و ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ

اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد؟

 

82

ﻫﯿﭻ ﮐﺪام

 

 

ﺣﻮزه ﻋﻠﯿﻤﻪ، ﻣﺪارس، اﺋﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪ

 

 

ﺣﻮزه ﻋﻠﯿﻤﻪ، ﺑﺴﯿﺞ، ﻣﺪارس

ﺑﺴﯿﺞ، ﻣﺪارس، اﺋﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪ

ﺳﻪ رﮐﻦ اﺻﻠﯽ ﻃﺮح ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ" ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺮدﻣﯽ

اﻗد ﻣﻘوﺘﯽ" ﮐﺪام اﻧ؟

83

ﺣﻮزه ﻋﻠﯿﻤﻪ، ﺑﺴﯿﺞ، اﺋﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪ ✳  ✳

 

 

دو، ﻣﺼف ﮐﻨه، ﺗﻮﯿﻨﻨﺪه

 

 

ﻧﻈم ﺑﺎ، ﻣﺼف ﮐﻨﺪه، ﺗﻮﯿﻨﻨه

دو، ﻧﻈم ﺑﺎ، ﺗﻮﯿﻨﻨﺪه

ﺳﻪ ﺿﻠﻊ اﺻﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻي داﺧﻠﯽ ﮐﺪام

اﺳﺖ؟

84

دو، ﻣﺼف ﮐﻨه، ﻧﻈم ﺑﺎ

 

 

ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ

 

 

ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮﺑﯽ

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ***

ﺳﯿﺎﺳﺖ "ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻي داﺧﻠﯽ" در ﮐﺪام

ﮔﺮوه از ﮐﺸﻮرﻫﺎ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد؟

 

85

ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮده در

ﺣﻤﺎﯾﺖ

 

ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭼﻪ

ﻣﻮاردي اﺳﺖ؟

 

86

 

 

 

 

ﺗﺠﺎرت آزاد

ﮔﺰﯾﻨﻪ 1و2

 

 

 

وزارت اﻗﺘﺼﺎد

ﻃﺒﻖ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﮐﺪام وزارﺗﺨﺎﻧﻪ

آﻣﺮﯾﮑﺎ، اﺗﺎق ﺟﻨﮓ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ ؟

87

وزارت ﺟﻨﮓ

 

 

وزارت ﺧﺎرﺟﻪ

وزارت اﻗﺘﺼﺎد     ✳  ✳

ﻃﺒﻖ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﮐﺪام وزارﺗﺨﺎﻧﻪ

آﻣﺮﯾﮑﺎ، اﺗﺎق ﺟﻨﮓ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ؟

88

وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ

 

 

ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻣﺮدم ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺪودي از ﻣﺮدم

 

 

ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺪودي از ﻣﺮدم ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه

ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻃﺮﻓﺪاران ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎزي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮐﺜﺮ

 

ﻣﺮدم✳  ✳

اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺟﻬﺎن، ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﻀﺮات ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﺳﺎزي و ﺗﺠﺎرت آزاد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم

89

ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻣﺮدم - ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻣﺮدم

ﻣﯽ رﺳﺪ؟

 

ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺪودي از ﻣﺮدم - ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺪودي از ﻣﺮدم

 

 

ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺣﺠﺎج ﺑﻪ ﻋﺪم ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻮﻏﺎت در ﺳﻔﺮ

 

 

ﺣﺞ

 

 

ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻮﻏﺎت در ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن

 

اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻮﻏﺎت در ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎي

ﻃﺮح ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ " ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺳﻮﻏﺎت ﺣﺞ" ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺟﺮا ﻣﯽ

ﺷﻮد؟

 

90

✳   ✳          داﺧﻞ

 

 

ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺣﺠﺎج ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻮﻏﺎت ﺑﺎ ارز دوﻟﺘﯽ

 

 

اﻗﺘﺼﺎد رﯾﺎﺻﺘﯽ

 

 

اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار آزاد✳ ✳ اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺤﺼﺎر ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ

ﻃﺮﻓﺪاران ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﭼﻪ

اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ ؟

 

91

اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داري

 

 

 

 

 

 

آدام اﺳﻤﯿﺖ

 

 

ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدي

ﻃﺮﻓﺪاران ﮐﺪام ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺳﺘﺪﻻل "ود روا

 

 

ﺗﺠﺎري ، ﻣﺎﻧﻊ از آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ

92

اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ***

اﺳ. " را ﻣﻄح ﻣﯽ ﮐﻨﻨ.

 

ﺗﺠﺎرت آزاد

 

 

ﮐﺪ 13 رﻗﻤﯽ آن ﺑﺎ 626 ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد

ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺪام اﺳﺖ ؟

93

ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﺎﻻي ﺧﺎرﺟﯽ

 

 

ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﻢ ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮاﻧﯽ

 

 

ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ واردات

ﻋﻠﺖ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟

94

ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

 

 

ﺗﻌﺎﻣﻞ

 

 

ﺗﺤﺮﯾﻢ

 

ﺟﻬﺎد

 

ﻋﻠﻤﺎي ﺷﯿﻌﻪ در ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان

ﻣﺒﺎرزه ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ؟

 

95

ﺗﺒﻠﯿﻎ

 

 

ﻣﺪارس

 

 

رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ

ﺧﺎﻧﻪ

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ از

ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻏﺎز ﮔﺮدد؟

95

ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت

 

 

 

 

 

 

أَ َ       اﻟْﺂ  َةِ أَ  و وْ َﺎنَ  ه

 

 

أَﺿَ ُّﻞ ِﺒﯿﻼ

 

 

        ْﮑﺎﻓﺮﯾﻦَ  َﻰ اﻟْﻤﻨﯿ  َﻦ ﺳﯿ َﻟ ْﻦ َﻞ اﻟ ّﻠ

 

 

ﯿ   ْ أَ    ٍﺮ إِ َّﻟﺎ  ْ   َﺷﺎء أَ  ْن ﯾ َّ  َ ُ  ْﻞ ﻣ أَ   ُُ َ

إَِﻰ ر ِّ   ِﯿ

ﻗﺎﻋﺪه ﻧﻔﯽ ﺳﺒﯿﻞ از ﮐﺪام آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط

ﻣﯽ ﮔﺮدد

97

و  ه إَِﻰ َّ أُوَﺌ اﻟَّﯾﻦَ       َﺸ  ُﺮونَ ﻋَﻰ

 

 

ًَ وأَ  َﺿﻞُّ ﺳِﯿﻼ ٌَّ

 

 

اﮐﺒﺮ اﺑﺪال

 

 

ﻓﺮدرﯾﮏ

ﭼﺎﻧﮓ

ﮐﺘﺎب ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران ﻧﺎﺑﻪ ﮐﺎر اﺛﺮ ﮐﯿﺴﺖ؟

98

ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺠﻔﯽ

 

 

ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺗﻮﯿ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﮐﺎﻻ در دا

 

 

ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ

 

 

اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ

ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﻪ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﺮاﻧﯽ

 

ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ

ﺑﻮدن ﮐﺎﻻ ﻣﻨط ﺑﺮ اﻧﺠم ﺗﻤم ﻣﺮا ﺗﻮﯿ در

99

اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮﻧﺘﺎژي را ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ

دا اﺳ ﺻﺤﯿ ﻧﻤ ؟

 

اﻧم ﺗﻤم ﻣﺮا ﺗﻮﯿ ﮐﺎﻻ ﺿﺮوري اﺳ .

 

 

✳  ✳

 

 

ﺗﺠﺮﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﻮدرو ﺳﺎزان

 

 

داﺧﻠﯽ

 

 

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ

ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ

ﮐﺪام ﻣﻮرد از دﻻﯾﻞ ﺿﺮورت "ﺣﻤﺎﯾﺖ از

ﺧﻮدروﺳﺎزان داﺧﻠﯽ" ﻧﯿﺴﺖ؟

 

100

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزان داﺧﻠﯽ ****

 

 

اﻓا ﮐﯿﻔﯿ ﺗﻮﯿات ﺧﻮدروزان دا

 

 

 

 

 

 

ﺣﻤ از ﺗﻮﯿ دا   ✳

 

 

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ورود ﮐﺎﻻي ﺧﺎرﺟﯽ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﮐﯽ

ﮐﺪام ﻣﻮرد از ﺷﺮوط ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﻬﺎر ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎري

و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺖ ؟

101

آزاد ﮐﺮدن ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

 

 

اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﮐﺎﻻي ﺧﺎرﺟﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

 

ﻣﻮاد اوﯿ داﺧﻠ ﺑﺮاي ﺗﻮﯿ ﮐﺎ ﻣﯽ ﯾﺎ

اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ

ﮐﺪام ﻣﻮرد از ﻋﻮاﻗﺐ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺗﻮان دروﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد

داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ؟

102

ﮐﯿﻔﯿ ﺗﻮﯿات دا ﮐﺎ ﻣﯿ

 

 

آدام اﺳﻤﯿﺖ دﯾﻮﯾﺪ رﯾﮑﺎردو

 

ﮐﺪام ﯾﮏ از اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺎن و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان در اﯾﻦ

ﺣﻮزه ﻃﺮﻓﺪار ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

 

 

103

ﻓﺮدرﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ

 

 

ﻓﺮﻧﺎﻧﺪو ﺳﺎﻧﺘﻮس

 

 

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي

 

 

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﻧﯿﺎ و ﺗﺠﺎرت آزاد

ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﭼﻪ

 

 

اﻗﺪاﻣﯽ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد؟

104

اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ در اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻻي ﺧﺎرﺟﯽ

 

 

ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻟﻒ و ج

 

 

434

 

 

**** 626

424

636

ﮐﺪ 13 رﻗﻤﯽ ﮐﺎﻻي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﭼﻪ ﻋﺪدي آﻏﺎز

ﻣﯽ ﺷﻮد؟

 

105

ﺣﻤ از ﺗﻮﯿ دا    ✳

 

 

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ورود ﮐﺎﻻي ﺧﺎرﺟﯽ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﮐﯽ

ﮐﺪام ﻣﻮرد از ﺷﺮوط ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﻬﺎر ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎري

و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺖ.

106

آزادﮐﺮدن ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

 

 

 

 

 

 

اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﮐﺎﻻي ﺧﺎرﺟﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد    .

 

 

ﻣﻮاد اوﯿ داﺧﻠ ﺑﺮاي ﺗﻮﯿ ﮐﺎ ﻣﯽ ﯾﺎ. **

 

اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ                          .

 

ﮐﺪام ﻣﻮرد از ﻋﻮاﻗﺐ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺗﻮان دروﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد

داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ آﯾﺪ؟

 

107

ﮐﯿﻔﯿ ﺗﻮﯿﺪات دا ﮐﺎ ﻣﯿﯿ.

 

 

ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ آن داﺧﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺮوي

 

 

ﮐﺎر اﯾﺮا را ﻓﺮآ ﮐﻨ.

 

 

ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ آن وارداﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ داراي ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن

 

 

ﺗﺠري اﯾﺮا ﺑﺎ. ﻓﺮآﯾﻨ ﺗﻮﯿ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد وﻟ

داراي ﻧﺎم و ﻧﺸن ﺗﺠري اﯾاﻧﯽ ﺑﺎ.

ﮐﺪام ﻣﻮرد از وﯾﮋﮔﯽ¬ﻫﺎي ﮐﺎﻻي ﻣﻮﻧﺘﺎژ داﺧﻠﯽ

اﺳﺖ؟

 

108

زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر اﯾﺮاﻧﯽ را ﻓﺮآﻫﻢ ﮐﻨﺪ و

 

 

ﺑﺨ از ارزش اﻓوده ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﻮﯿ ﮐﻨﻨﺪه دا

 

 

ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد. ✳  ✳

 

 

ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ آن داﺧﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺮوي

 

 

ﮐﺎر اﯾﺮا را ﺮآ ﮐﻨ.

 

 

ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ آن وارداﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ داراي ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن

 

 

ﺗﺠري اﯾﺮا ﺑﺎ. ﻓﺮآﯾﻨ ﺗﻮﯿ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد وﻟ

داراي ﻧﺎم و ﻧﺸن ﺗﺠري اﯾاﻧﯽ ﺑﺎ.

ﮐﺪام ﻣﻮرد از وﯾﮋﮔﯽ-ﻫﺎي ﮐﺎﻻي ﻣﻮﻧﺘﺎژ داﺧﻠﯽ

اﺳﺖ؟

 

109

زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر اﯾﺮاﻧﯽ را ﻓﺮآﻫﻢ ﮐﻨﺪ و

 

 

ﺑﺨ از ارزش اﻓوده ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﻮﯿ ﮐﻨﻨﺪه دا

 

 

ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد. ✳  ✳

 

 

ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺛﺮوت

 

 

 

اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺪودي از

اﻓﺮاد✳  ✳

ﮐﺪام ﯾﮏ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي "ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﺳﺎزي و ﺗﺠﺎرت آزاد" اﺳﺖ؟

 

110

 

 

 

 

ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ

ﺷﺪه اﯾﺠﺎد رﺿﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺑﯿﻦ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ

 

 

ﺣﻤ ﺻﺮف از ﺗﻮﯿ داﺧﻠ

 

 

ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻي داﺧﻠﯽ

ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ از ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ اوﺿﺎع ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن

 

 

اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻻي داﺧﻠﯽ   ****

اﻗدي ﺧﻮد ﺑﻌ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬ را ﺳﺎﻣﻫﯽ

ﮐﺮد؟

111

ﻣﻨﻊ واردات ﮐﺎﻻي ﺧﺎرﺟﯽ

 

 

ﺧﺮﯾﺪ آن

 

 

ﺣﺲ وﻇﯿﻔﻪ ﮔﺮاﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن

ﺣﻔﻆ اﻗﺘﺪار و اﺳﺘﻘﻼل و ﻋﺰت ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻣﺮاد ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي از ﺗﻌﺼﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻻي

اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

112

ﺧﻮد را در ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدي دﯾﺪن

 

 

اﺻﻼح اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف

 

 

ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ آن

ﭘﺸﺘﯿﺒﻧﯽ آﺣﺎد ﺟﺎﻣ از ﺗﻮﯿ داﺧﻠ

ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

113

ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

 

 

ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺑﺎور و ﻣﯿﻞ و اﺣﺴﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻻي

 

 

داﺧﻠﯽ

ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻌﺼﺐ در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻي داﺧﻠﯽ

 

اﺻﻼح اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف

ﭼﯿﺴﺖ؟

114

ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺎﻻي ﺧﺎرﺟﯽ

 

 

ﻫﯿﭻ ﮐﺪام

 

 

اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ

 

 

اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد

ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻي داﺧﻠﯽ

ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻي داﺧﻠﯽ

ﭼﯿﺴﺖ؟

115

ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﮐﺎﻻي ﺧﺎرﺟﯽ

 

 

 

 

 

 

ﺧﻮد اﺷﺘﻐﺎﻟﯽ

 

 

ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 50 درﺻﺪ آن ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﺑﺎﺷﺪ

 

 

ﮐﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸر ﺗﻮﯿ ﺷﻮد

 

ﻣﻨﻈﻮر از ﮐﺎﻻي ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﭼﯿﺴﺖ؟

 

116

ﮐﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎ ﺗﻮﯿ دا ﺑﺎ

 

 

ﻫﯿﭻ ﮐﺪام

 

 

ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻨﻊ واردات ﮐﺎﻻي ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻي داﺧﻠﯽ

ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرت ﮐﺎﻻي داﺧﻠﯽ

ﻣﻮﺿﻊ ﻋﻠﻤﺎ دﯾﻨﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ "ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ" در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﮕﻮﻧﻪ

ﺑﻮده اﺳﺖ؟

 

 

117

واردات

 

 

ﻗﺎﭼﺎق

ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ

ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده ﮐﺪام اﺳﺖ؟

118

ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻟﻒ و ب

 

 

ارزان ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت

 

 

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺼﻮﻻت

وارداﺗﯽ ﺑﻮدن ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ از "ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮﻧﺘﺎژ" در

داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﺪام ﻣﻮرد اﺳﺖ؟

119

اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮاﻧﯽ✳  ✳

 

 

ﮐﺎ ﻣﺎﯿت، اﻓا ﺗﻮﯿ، رﺷ اﻗدي

 

 

ﺗﺠﺎرت آزاد ﺟﻬﺎﻧﯽ راه ﺑﺮون رﻓﺖ از ﻣﺸﮑﻼت

 

 

داﺧﻠﯽ

وﺿﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺮوزي ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﻌﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺗﺮاﻣﭗ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺮوزي وي ﺷﺪ، ﭼﻪ ﺑﻮد؟

120

ﮐﺎﻻي آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺨﺮ و ﮐﺎرﮔﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺘﺨﺪام

 

 

ﮐﻦ.

 

 

 

 

 

 

ﻣﺒﺎح اﺳﺖ

 

 

ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ****

ﺛﻮاب ﻧﺪارد

 

ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﺟﻊ در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻي داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ

ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

 

121

واﺟﺐ اﺳﺖ

 

 

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد

 

 

اﯾﺠﺎد ﻣﯿﻞ در ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﯾﺖ

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن

 

ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻي ﺑﻮﻣﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

122

ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

 

 

ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻨﻊ واردات ﮐﺎﻻي ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻي داﺧﻠﯽ

ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرت ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ

 

وﺿﻊ ﻋﻠﻤﺎ دﯾﻨﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﮕﻮﻧﻪ

ﺑﻮده اﺳﺖ؟

 

 

123

ﺗﻀﻌﯿ ﺑﻨﯿ داﺧﻠ ﺗﻮﯿ     ****

 

 

ﺗﻀﻌﯿ رﻗي ﺳﺎ اﻗدي

 

 

ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻣﻌﺪﻧﯽ

ﻫﺪفﮔﯿﺮي اﺻﻠﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﯿﺴﺖ؟

124

ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺗﻮان ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوري

 

 

اﯾﺜﺎر و از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ

 

 

ﺟﻬﺎد اﻗﺘﺼﺎدي✳  ✳

رﺳﺎﻟﺖ دﯾﻨﯽ

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاي ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻي

اﯾﺮاﻧﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ ؟

 

125

ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

 

 

اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻي ﺑﻮﻣﯽ

 

 

اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ واردات

ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم و ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﻣﻬﺎر ﻧﺮخ ﺑﺎﻻي ﺑﯿﮑﺎري

ﭼﯿﺴﺖ؟ذ

 

126

وام ﺧﻮد اﺷﺘﻐﺎﻟﯽ

 

 

 

 

 

 

ﺗﺤﺼﯿﻞ و آﻣﻮزش

 

 

ﺧﻮدرو

 

 

ﭘﻮﺷﺎك

ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ

ﯾﮑ از ﻧﻤدﻫي اﺻ ﺗﻮﯿ ﻣﻠﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي

ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ ؟

127

ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ

 

 

 

 

128

 

 

 

 

 

 

30 Apr 2019