سوالات ضمن خدمت مهارت های زندگی (استان البرز و کرج - ساوجبلاغ - نظر آباد)

ﺳﻮاﻻت دوره :ﻣﻬﺎرت زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز

سوالات دوره و آزمون ضمن خدمت مهارتهای زندگی اقابلیت جستجو و ترتیب الفبا و آخرین ویرایش سوالات که در حدود 122 سوال واقعی آزمون ضمن خدمت مهارتهای زندگی می باشد داخل فایل قرار داده شده است شهرستانهایی که برای این آزمون ضمن خدمت مهارتهای زندگی هستند عبارتند از ساوجبلاغ واحی سه و چهار كرج:سه شنبه1398/03/21و نواحی یك و دو كرج: چهارشنبه1398/03/22
  برای دانلود سوالات ضمن خدمت مهارتهای زندگی ویزه استان البرز به سایت دبیران آنلاین مراجعه نمائید .

 

دانلود محصول
دریافت فایل

سوالات ضمن خدمت مهارت های زندگی

لینک دوره و ثبت نام

http://ltms.medu.ir/

سوالات ضمن خدمت مهارتهای زندگی

چند نمونه از سوالات واقعی آزمون ضمن خدمت مهارت های زندگی

 

ﺟــﻮاب
ﺳــﻮال ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺮم و ﺣﯿﺎء و ﺗﺮك ﮔﻨﺎه ﻣﯿﺸﻮد
ﺗﺎﺛﯿﺮي در اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻧﺪارد ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﻘﺖ ﻫﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد اﺛﺮ ﻋﺮﺿﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( و
اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﮐﺪام اﺳﺖ؟
1
اﻟﻒ و ب
ﻧﺼﺮت ﻫﺎي اﻟﻬﯽ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن راه ﺧﺪا ﺳﻨﺖ ﻗﻄﻌﯽ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻬﯽ در ﺳﯿﺮ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻣﺖ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ ﺻﺒﺮ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدي
ﺻﺒﺮ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در راه ﺧﺪا
از ﻋﺒﺎرت ﻫﺎي » ان ﺗﻨﺼﺮو اﷲ ﯾﻨﺼﺮﮐﻢ « » وﻟﯿﻨﺼﺮن اﷲ ﻣﻦ ﯾﻨﺼﺮه «؛ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اي
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ؟

2
ﻧﺮم ﺧﻮﯾﯽ و ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ در ﮐﻼم ﺧﻮﺷﺮوﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎن
اﻟﻒ و ب از ﻧﻈﺮ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﺣﺪ و ﻣﺮز ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ
ﭼﯿﺴﺖ؟

3
ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ
ﻧﺮم ﺧﻮﯾﯽ و ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ در ﮐﻼم ﺧﻮﺷﺮوﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎن
اﻟﻒ و ب از ﻧﻈﺮ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﺣﺪ و ﻣﺮز ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ
ﭼﯿﺴﺖ؟

4
ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ
ﻧﺮم ﺧﻮﯾﯽ و ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ در ﮐﻼم ﺧﻮﺷﺮوﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎن
اﻟﻒ و ب از ﻧﻈﺮ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﺣﺪ و ﻣﺮز ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ
ﭼﯿﺴﺖ؟

5
ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ
ﺣﯿﺎت از ﻧﻈﺮ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻣﻮﺿﻮع ﯾﻘﯿﻨﯽ و ﺗﺮدﯾﺪ
ﻣﺮگ
ﺧﻮاب ﻧﺎ ﭘﺬﯾﺮ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮدﯾﺪ آﻣﯿﺰ اﺳﺖ و
ﺧﺪا آﻧﺮا ﺧﻠﻖ ﮐﺮده ﮐﺪام اﺳﺖ؟ 6
اﻧﺴﺎنﺑﻪ ﮐﻤﯽ آن

✅ ﺑﻪ زﯾﺎدي آن
ﺑﻪ ﺧﻠﻮص ﻧﯿﺖ از ﻧﻈﺮ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﻼك وﻗﻮام ﻫﺮ
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد؟
7
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﻮدن
آﻣﻮزش اﺣﮑﺎم از ﻧﻈﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
آﻣﻮزش ﻗﺮآن
آﻣﻮزش ﺷﻨﺎ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﺪام
اﺳﺖ؟
8
آﻣﻮزش ﺗﯿﺮاﻧﺪازي
آﻣﻮزش اﺣﮑﺎم از ﻧﻈﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
آﻣﻮزش ﻗﺮآن
آﻣﻮزش ﺷﻨﺎ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﺪام
اﺳﺖ 9
آﻣﻮزش ﺗﯿﺮاﻧﺪازي
آﻣﻮزش اﺣﮑﺎم از ﻧﻈﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
آﻣﻮزش ﻗﺮآن
آﻣﻮزش ﺷﻨﺎ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﺪام
اﺳﺖ؟ 10
آﻣﻮزش ﺗﯿﺮاﻧﺪازي
ﺣﺪود 1000 آﯾﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ)ره( ﭼﻨﺪ آﯾﻪ
ﺣﺪود 1500 آﯾﻪ
ﺣﺪود 2500 آﯾﻪ از آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎد
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟
11
ﺣﺪود 2000 آﯾﻪ
ﻓﻘﻂ وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮوﯾﺪ
ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع(ﺑﺮاي ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻏﻢ و
اﻧﺪوه دﻧﯿﺎﯾﯽ ﭼﻪ راﻫﮑﺎري اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ؟ 12
ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد
اﻧﺠﺎم واﺟﺒﺎت اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت
ﺳﻔﺎرش ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﻗﺮآن ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺰرﮔﻮار و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ 13
زﯾﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ﺗﻘﻮا و ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎري و ﻧﻈﻢ درﮐﺎرﻫﺎ
اﻧﺠﺎم
واﺟﺒﺎت
ﮔﻮﻫﺮ ﻓﻄﺮت اﻟﻬﯽ در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻞ در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻤﺎل و
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد و ﺳﯿﺮ اﻟﯽ اﷲ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از آن 14
ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﮐﺪام اﺳﺖ؟
ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه از ﻓﺮزﻧﺪان
اﻧﺠﺎم واﺟﺒﺎت اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻞ در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻤﺎل و
ﮔﻮﻫﺮ ﻓﻄﺮت اﻟﻬﯽ در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﯿﺮ اﻟﯽ اﷲ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﭘﻠﺪﺧﺘﺮﺑﺮ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﮐﺪام اﺳﺖ؟ 15
ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه از ﻓﺮزﻧﺪان

اﺗﺎﻣﺮون اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺒﺮ و ﺗﻨﺴﻮن اﻧﻔﺴﮑﻢ ﯾﺎ اﯾﻬﺎ اﻟﺬﯾﻦ اﻣﻨﻮا ﻟﻢ ﺗﻘﻮﻟﻮن ﻣﺎ ﻻ ﺗﻔﻌﻠﻮن ﻻ ﺗﮑﻦ ﻣﻤﻦ ﯾﺮﺟﻮ اﻵﺧﺮه ﺑﻐﯿﺮ ﻋﻤﻞ
اﺣﺴﺐ اﻟﻨﺎس ان ﯾﺘﺮﮐﻮا ان ﯾﻘﻮﻟﻮا آﻣﻨﺎ و ﻫﻢ ﻻ ﯾﻔﺘﻨﻮن اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از آﯾﺎت و ﻋﺒﺎرات زﯾﺮ اﺳﺖ؟اي ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورده اﯾﺪ ﭼﺮا ﭼﯿﺰي را ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ آن
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

16
اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع(
اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ از ﮐﺪام اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم )ع( در ﺑﺎره
اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﻣﺮگ اﺳﺖ؟ »ﻣﺮگ ﺟﺰ ﯾﮏ ﭘﻞ و ﻣﻌﺒﺮ 17
اﻣﺎم زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ)ع( ﻧﯿﺴﺖ»
رﺳﻮل اﮐﺮم)ص(
ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع(
اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع(
اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ از ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﮐﺪام ﻣﻌﺼﻮم )ع( اﺳﺖ؟»آن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﻌﺎﺷﺮت ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺮگ ﺷﻤﺎ اﺷﮏ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ و اﮔﺮ
زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻮرزﻧﺪ«

18رﺳﻮل اﮐﺮم)ص(
ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع(
اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ از ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﮐﺪام ﻣﻌﺼﻮم )ع( اﺳﺖ؟»آن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﻌﺎﺷﺮت ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺮگ ﺷﻤﺎ اﺷﮏ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ و اﮔﺮ
زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻮرزﻧﺪ«

19
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ از ﮐﺪام اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم)ع( اﺳﺖ؟اﻣﺎم
اﻣﺎم ﻋﺴﮕﺮي)ع(
اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﻣﺎه درﺧﺸﺎن و ﭼﺮاغ ﭘﺮ ﻓﺮوغ و ﻧﻮر ﺗﺎﺑﺎن و
ﺳﺘﺎره ﻫﺪاﯾﺖ در ﻇﻠﻤﺖ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳﺖ. 20
اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ(
ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ
ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ از ﮐﺪام ﺷﻬﯿﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ؟»ﻣﺎ
ﺷﯿﻔﺘﮕﺎن ﺧﺪﻣﺘﯿﻢ ﻧﻪ ﺗﺸﻨﮕﺎن ﻗﺪرت«

21
ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي
اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ از ﮐﺪام ﻣﻌﺼﻮم )ع( اﺳﺖ؟»ﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎل ﻣﺮدم ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﺸﻮد،اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮑﺎن و ﺑﺪان ﭘﺲ ﻣﺮاﻗﺐ
ﺑﺎﺷﯿﺪ«

22
اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع(
اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ از ﮐﺪام ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ؟ ﻣﺮگ را
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ع( زﯾﺎد ﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﯾﺎد ﻣﺮگ ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﻣﯽ 23
اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع) زداﯾﺪ و ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯽ رﻏﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
رﺳﻮل ﺧﺪا)ص( اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ)س( اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ از ﮐﺪام ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ؟»ﮐﻤﺎل ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪا، ﺑﺎور داﺷﺘﻦ ﺑﻪ او و ﮐﻤﺎل
ﺑﺎورﻣﻨﺪي ﺑﻪ ﺧﺪا ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ او و ﮐﻤﺎل ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ او اﺧﻼص ﺑﺮاي
اوﺳﺖ«

24
رﺳﻮل ﺧﺪا)ص( اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ)س( اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ از ﮐﺪام ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ؟»ﮐﻤﺎل ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪا، ﺑﺎور داﺷﺘﻦ ﺑﻪ او و ﮐﻤﺎل
ﺑﺎورﻣﻨﺪي ﺑﻪ ﺧﺪا ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ او و ﮐﻤﺎل ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ او اﺧﻼص ﺑﺮاي
اوﺳﺖ«

25
اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ)ع( اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ از ﮐﺪام ﻣﻌﺼﻮم)ع( اﺳﺖ؟»اﻣﺎﻣﺖ
اﻣﺎم رﺿﺎ)ع(
اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( ﻣﺎﯾﻪ ﻧﻈﺎم دﯾﻦ،ﻋﺰت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن،ﺧﺸﻢ
ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ و ﻫﻼك ﮐﺎﻓﺮان اﺳﺖ«
26
اﻣﺎم ﻫﺎدي)ع(
اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ)ع(
اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( اﻣﺎم ﻫﺎدي)ع(
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ از ﮐﺪام ﻣﻌﺼﻮم)ع( اﺳﺖ؟»اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺎﯾﻪ ﻧﻈﺎم دﯾﻦ،ﻋﺰت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن،ﺧﺸﻢ
ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ و ﻫﻼك ﮐﺎﻓﺮان اﺳﺖ«

27
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ از ﮐﺪام ﻣﻌﺼﻮم)ع( اﺳﺖ» از
اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺪان ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﺑﺪ
اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع(
اﻣﺎم ﺻﺎق)ع( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮﻫﻨﻪ اﻧﺪ ﻇﺎﻫﺮي زﯾﺒﺎ ﺑﺎ اﺛﺮي
زﺷﺖ و دردﻧﺎك اﺳﺖ. 28
اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع(
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( در رﺳﺎي ﺷﻬﺪاي
ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﮐﺪام ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟»اي درﯾﻐﺎ!از
ﺟﻨﮓ ﺑﺪر
ﺟﻨﮓ ﻧﻬﺮوان ﺑﺮادراﻧﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس آن
ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ« 29
ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ
ﺟﻨﮓ اﺣﺪ
ﺟﻨﮓ ﺑﺪر اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( در رﺳﺎي ﺷﻬﺪاي
ﮐﺪام ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟»اي درﯾﻐﺎ!از 30

ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ ﺑﺮادراﻧﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس آن
ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ«


اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻔﺎرش ﮐﺪام اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم)ع( ﺑﻪ
اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ﺣﺴﻨﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮي)ع(
اﻣﺎم ﻫﺎدي)ع( ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
اي ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ!ﺳﻼم ﻣﺮا ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﺮﺳﺎن 31
اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( و ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﮕﻮ در دﻟﻬﺎي ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺷﯿﻄﺎن
راﻫﯽ ﺑﺎز ﻧﮑﻨﻨﺪ؟
اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( اﻣﺎم ﻋﺴﮕﺮي )ع( اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع(
ﺟﻮاب ﺳﻮال ااﻣﺎم زﻣﺎن ﻫﺴﺖ در ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻔﺎرش ﮐﺪام ﻣﻌﺼﻮم)ع( اﺳﺖ؟ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺎ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﻮاﻇﺒﺖ از ﺷﻤﺎ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﺎد ﺷﻤﺎ را از ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽ
ﺑﺮﯾﻢ

32
اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( اﻣﺎم ﻋﺴﮕﺮي )ع( اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع(
ﺟﻮاب ﺳﻮال اﻣﺎم زﻣﺎن ﻫﺴﺖ در ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻔﺎرش ﮐﺪام ﻣﻌﺼﻮم)ع( اﺳﺖ؟ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺎ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﻮاﻇﺒﺖ از ﺷﻤﺎ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﺎد ﺷﻤﺎ را از ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽ
ﺑﺮﯾﻢ

33
ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ)ع( اﯾﻦ ﺟﻤﻪ دﻋﺎ و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از
ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ)ع(
ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ)ص( ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ » و اﺟﻌﻞ ﻟﯽ ﻟﺴﺎن
ﺻﺪق ﻓﯽ اﻵﺧﺮﯾﻦ « 34
ﺣﻀﺮت زﮐﺮﯾﺎ)ع(
ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ)ع( اﯾﻦ ﺟﻤﻪ دﻋﺎ و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از
ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ)ع(
ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ)ص( ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ » و اﺟﻌﻞ ﻟﯽ ﻟﺴﺎن
ﺻﺪق ﻓﯽ اﻵﺧﺮﯾﻦ « 35
ﺣﻀﺮت زﮐﺮﯾﺎ)ع(اﻣﺎم رﺿﺎ)ع(
اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت از ﮐﺪام اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم )ع( اﺳﺖ؟
اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( »ﻟﯿﺲ ﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﺤﺎﺳﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﯽ ﮐﻞ ﯾﻮم 36
اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ)ع( ﻣﺮه»

اﻟﮕﻮي ﺗﺮاز ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
اﻟﮕﻮي ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن اﻟﮕﻮي ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن
اﻟﮕﻮي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻞ و ﺗﺪﺑﺮ در آﯾﻪ »ﻟﻘﺪ ﺟﺎءﮐﻢ رﺳﻮل ﻣﻦ اﻧﻔﺴﮑﻢ،ﻋﺰﯾﺰ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ ﻋﻨﺘﻢ ﺣﺮﯾﺺ ﻋﻠﯿﮑﻢ ﺑﺎﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ رووف رﺣﯿﻢ« ﻣﻔﺎد اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺮاي
ﭼﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ؟

36
اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻋﻤﻞ روي اﯾﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﯾﻪ »اﻧﻤﺎ اﺳﺘﺰﻟﻬﻢ اﻟﺸﯿﻄﺎن ﺑﺒﻌﺾ
اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ اﯾﻤﺎن روي ﻋﻤﻞ
اﻟﻒ و ب ﻣﺎﮐﺴﺒﻮا« ﻋﻠﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺟﻨﮓ اﺣﺪ در ﺻﺪر
اﺳﻼم ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ 37
ﮐﺴﺐ ﻏﻨﺎﯾﻢ
اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻋﻤﻞ روي اﯾﻤﺎن
اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ اﯾﻤﺎن روي ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﯾﻪ »اﻧﻤﺎ اﺳﺘﺰﻟﻬﻢ اﻟﺸﯿﻄﺎن ﺑﺒﻌﺾ
اﻟﻒ و ب ﻣﺎﮐﺴﺒﻮا« ﻋﻠﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺟﻨﮓ اﺣﺪ در ﺻﺪر 38
ﮐﺴﺐ ﻏﻨﺎﯾﻢ اﺳﻼم ﭼﻪ ﺑﻮد؟
ﭘﺎك ﺷﺪن ﻧﻔﻮس و اﻣﻮال ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﯾﻪ »ﺧﺬ ﻣﻦ اﻣﻮاﻟﻬﻢ ﺻﺪﻗﻪ«
رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺮﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻫﺎي
ﻣﻮﻣﻦ دارد؟ 39
اﻟﻒ و ب
ﭘﺎك ﺷﺪن ﻧﻔﻮس و اﻣﻮال ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﯾﻪ »ﺧﺬ ﻣﻦ اﻣﻮاﻟﻬﻢ ﺻﺪﻗﻪ«
رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻫﺎي 40
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺮﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ﻣﻮﻣﻦ دارد؟
اﻟﻒ و ب

 ﭘﺎك ﺷﺪن ﻧﻔﻮس و اﻣﻮال ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﯾﻪ »ﺧﺬ ﻣﻦ اﻣﻮاﻟﻬﻢ ﺻﺪﻗﻪ«
رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺮﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻫﺎي
ﻣﻮﻣﻦ دارد؟ 41
اﻟﻒ و ب
ﭘﺎك ﺷﺪن ﻧﻔﻮس و
اﻣﻮال
رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﯾﻪ »ﺧﺬ ﻣﻦ اﻣﻮاﻟﻬﻢ ﺻﺪﻗﻪ«
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺮﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻫﺎي 42
ﺷﻮد ﻣﻮﻣﻦ دارد؟
اﻟﻒ و ب
ﺳﺨﺘﯽ در ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺑﯿﻤﺎري ﺧﻮد ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﮑﺮ اﻟﻬﯽ
اﻧﺴﺎن ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﯾﻪ »و ﻻ ﺗﮑﻮﻧﻮا ﮐﺎﻟﺬﯾﻦ ﻧﺴﻮا اﷲ ﻓﺎﻧﺴﺎﻫﻢ اﻧﻔﺴﻬﻢ« در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺧﺪا
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد؟

43
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﯾﻪ »وﻗﻀﯽ رﺑﮏ اﻻ ﺗﻌﺒﺪوا اﻻ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﯾﺎه و ﺑﺎﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ اﺣﺴﺎﻧﺎ« ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻔﺎرش ﭼﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻧﻤﻮده اﻧﺪ؟
44
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ
اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز و ﭘﺮداﺧﺘﻦ زﮐﺎت اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﯾﺎري ﮐﺮدن آﻧﺎن
ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ
ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﯾﻪ 12 ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ﭼﻪ ﺷﺮوﻃﯽ ﻣﯿﺮزاوﻧﺪﺑﺮاي ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻟﻬﯽ ازﺟﺎﻣﻌﻪ
اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ؟

45
ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﯾﻪ»وﻗﻞ اﻋﻠﻤﻮا ﻓﺴﯿﺮي اﷲ
ﺧﺪا و ﻣﻼﺋﮑﻪ
اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﻢ و رﺳﻮﻟﻪ و اﻟﻤﻮﻣﻨﻮن و ﺳﺘﺮدون اﻟﯽ
ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻐﯿﺐ و اﻟﺸﻬﺎده ﻓﯿﻨﺒﺌﮑﻢ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮن«
46
اﻟﻒ و ج ﺻﺤﯿﺢ ا ﺳﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

 
ﺧﺒﺮ از رﺣﻠﺖ ﺧﻮد
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﺎﻣﺖ و وﻻﯾﺖ
ﺳﻔﺎرش اﻫﻞ ﺑﯿﺖ )ع( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت »وان ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ ﻓﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ رﺳﺎﻟﺘﻪ« رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ اﺑﻼغ ﭼﻪ

47
ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ اﻧﺠﺎم واﺟﺒﺎت اﻣﺮ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻮد؟
ﻣﺴﺎوات ﮔﺬﺷﺖ اﺟﺮاي ﻋﺪاﻟﺖ
ﻣﺤﺒﺖ
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ آﯾﻪ» وﻻ ﯾﺠﺮﻣﻨﮑﻢ ﺷﻨﺌﺎن ﻗﻮم ﻋﻠﯽ اﻻ ﺗﻌﺪﻟﻮا «اﺟﺮاي ﮐﺪام ﻣﻮرد در ﺻﻮرت
دﺷﻤﻨﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

48
ﯾﺎد ﻣﺮگ
ﮐﺴﺐ ﺗﻘﻮا
اﻟﻒ و ب ﺑﺎ ﮐﺪام ﻋﺒﺎرت ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺠﻮم
ﺷﻬﻮات و ﻃﻮﻓﺎن ﻏﺮاﯾﺾ آراﻣﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. 49
ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن
ﺿﺮع و زاري ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ آﯾﻪ 152 ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻧﺴﺎن در ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ
ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ)ع(
از ﺻﺒﺮ و ﻧﻤﺎز و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮد؟
ت( 50
ﮐﻤﮏ از ﻣﺮدم
ﺑﯿﺎن ﭘﺎداش اﺧﺮوي ﺻﺎﻟﺤﺎن ﺑﺸﺎرت اﯾﻦ آﯾﻪ ﭼﯿﺴﺖ »و ﻟﻘﺪ ﮐﺘﺒﻨﺎ ﻓﯽ
وارث ﺑﻮدن ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
اﺻﻼح ﻧﻔﻮس و ﺧﻮدﺳﺎزي اﻟﺰﺑﻮر ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺬﮐﺮ ان اﻻرض ﯾﺮﺛﻬﺎ ﻋﺒﺎدي
اﻟﺼﺎﻟﺤﻮن« 51
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪي)ﻋﺞ(
ﺻﺎﺑﺮﯾﻦ ﺷﺎﮐﺮﯾﻦ
ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ در راه ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع:(ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎداش ﺣﺴﻦ
ﺧﻠﻖ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﭘﺎداش ﻣﯽ دﻫﺪ.

52
ﻋﺎرﻓﯿﻦ

 ﺻﺎﺑﺮﯾﻦ
ﺷﺎﮐﺮﯾﻦ
ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ در راه ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع:(ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎداش ﺣﺴﻦ
ﺧﻠﻖ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﭘﺎداش ﻣﯽ دﻫﺪ. 53
ﻋﺎرﻓﯿﻦ
زﺷﺘﯽ ﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﺑﺮﻣﻼ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻓﻦ ﺟﻨﺎزه دﯾﮕﺮي ﻧﻤﯽ ﺷﺪ
زﻣﯿﻦ ﻫﻤﻪ را ﻓﺮو ﻣﯽ ﺑﺮد
اﻟﻒ و ب
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺘﺎر اﻟﻌﯿﻮب ﻧﺒﻮد ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻫﺎ
ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﻣﺪ؟

54
ﻣﺸﺮﮐﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮﻧﺎن
دﻧﯿﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎن
ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﺳﮕﺎن درﻧﺪه ﻋﻮﻋﻮ ﮐﻨﺎن ﺑﺮاي درﯾﺪن ﺻﯿﺪ
در ﺷﺘﺎﺑﻨﺪ؟
55
دروﻏﮕﻮﯾﺎن
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎم ﻧﯿﮑﻮ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
آﻣﻮزش ﻗﺮآن
اﻟﻒ و ب ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع(ﺣﻖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺪر
ﭼﯿﺴﺖ؟

56
ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮراك و ﻟﺒﺎس
ﺧﻮش ﺧﻠﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا)ص( ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد
زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ
ﻋﺎﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن از ﻧﻈﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه در ﻗﯿﺎﻣﺖ داراي ﭼﻪ
وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺖ؟
57
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﯾﺘﯿﻢ
ﺧﻮش ﺧﻠﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا)ص( ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد
زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ
ﻋﺎﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن از ﻧﻈﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه در ﻗﯿﺎﻣﺖ داراي ﭼﻪ
وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺖ؟
58
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﯾﺘﯿﻢ
اﻧﺰوا ﻃﻠﺒﯽ
ﻋﺪم ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ در ﻋﯿﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻮﻻ ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﻨﻈﻮر از زﻫﺪ
ﭼﯿﺴﺖ؟ 59

 رﯾﺎﺿﺖ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ
رﻓﺘﺎر ﻫﺎي ﺗﻈﺎﻫﺮآﻣﯿﺰ ﯾﺎ رﯾﺎ ﮐﺎراﻧﻪ
اﺻﻼح ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺻﻠﻪ ارﺣﺎم
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﯾﺘﯿﻤﺎن
ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( ﺛﻮاب ﮐﺪام ﻋﻤﻞ را از ﯾﮑﺴﺎل ﻧﻤﺎز و روزه ﺑﺎﻻﺗﺮ
داﻧﺴﺘﻨﺪ؟

60
7ﺗﺎ
vﺗﺎ10
8ﺗﺎ 15ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( ﺑﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻨﺪ
وﯾﮋﮔﯽ اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
61
زﺷﺘﯽ ﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﺑﺮﻣﻼ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﯿﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺘﺎر اﻟﻌﯿﻮب
ﮐﺴﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻓﻦ ﺟﻨﺎزه دﯾﮕﺮي ﻧﻤﯽ ﺷﺪ
زﻣﯿﻦ ﻫﻤﻪ را ﻓﺮو ﻣﯽ ﺑﺮد ﻧﺒﻮد ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ
آﻣﺪ؟ 62
اﻟﻒ و ب
آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﺳﻮزاﻧﻢ
ﺳﻮزاﻧﺪن آن اﺛﺮي ﻧﺪارد
واي ﺑﺮﺗﻮ!ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ﻋﻠﻢ و داﻧﺸﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را ﺑﺴﻮزاﻧﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻪ وﻟﯿﺪﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي اﺑﻮﺗﺮاب را ﻧﻤﯽ ﺳﻮزاﻧﯽ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ 63
ﻫﯿﭽﮑﺪام
ﻗﯿﺎم ﷲ و ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻗﯿﺎم ﺑﺮاي ﻧﻤﺎز رﯾﺎﺳﺖ ﻃﻠﺒﯽ
ﭘﯿﺎم آﯾﻪ »اﻧﻤﺎ اﻋﻈﮑﻢ ﺑﻮاﺣﺪه ان ﺗﻘﻮﻣﻮا ﷲ
ﻣﺜﻨﯽ و ﻓﺮادي ﭼﯿﺴﺖ؟

64
ﻋﺎﻓﯿﺖ ﻃﻠﺒﯽ

 اﯾﺠﺎد اﻧﺤﺼﺎر در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﮐﺎﻓﺮان ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻗﺮار دادﻫﺎي ﭘﯿﺎم آﯾﻪ »و ﻟﻦ ﯾﺠﻌﻞ اﷲ اﻟﮑﺎﻓﺮﯾﻦ ﻋﻠﯽ
اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺳﺒﯿﻼ « ﮐﺪام اﺳﺖ؟
65
ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ
ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻮان ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﻗﺪام ﻓﻮري در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺒﺮ ﭘﯿﺎم آﯾﻪ »ﯾﺎ اﯾﻬﺎ اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا ان ﺟﺎءﮐﻢ
اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪادن ﺑﻪ ﺧﺒﺮ
ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره ﺧﺒﺮ ﻓﺎﺳﻖ ﺑﻨﺒﺎ ﻓﺘﺒﯿﻨﻮا ان ﺗﺼﯿﺒﻮا ﻗﻮﻣﺎ ﺑﺠﻬﺎﻟﻪ
ﻓﺘﺼﺒﺤﻮا ﻋﻠﯽ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻢ ﻧﺎدﻣﯿﻦ« ﮐﺪام اﺳﺖ 66
ﻫﯿﭽﮑﺪام
ﺑﻪ اﻧﺪازه 3ﮐﯿﻠﻮ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮ ﺧﺮﻣﺎ
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص( ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺻﺪﻗﻪ
دادن ﻣﯿﺰان آن را ﭼﻘﺪر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ؟

67
ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺧﺮﻣﺎ

اﻟﮕﻮي ﺗﺮاز ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
اﻟﮕﻮي ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن اﻟﮕﻮي ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن اﻟﮕﻮي اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺎﻣﻞ و ﺗﺪﺑﺮ در آﯾﻪ »ﻟﻘﺪ ﺟﺎءﮐﻢ رﺳﻮل ﻣﻦ اﻧﻔﺴﮑﻢ،ﻋﺰﯾﺰ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ ﻋﻨﺘﻢ ﺣﺮﯾﺺ ﻋﻠﯿﮑﻢ ﺑﺎﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ رووف رﺣﯿﻢ« ﻣﻔﺎد اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺮاي
ﭼﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ؟

68
ﭼﻮن ﺧﻠﻘﺘﺶ از ﺧﺎك ﺑﻮد
ﭼﻮن در زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزي و زراﻋﺖ ﻣﯿﮑﺮد ﺑﺪون ﻫﯿﭻ زﯾﺮاﻧﺪازي ﺑﺮ روي ﺧﺎك ﻣﯿﺨﻮاﺑﯿﺪ ﭼﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص( ﻟﻘﺐ »اﺑﻮ ﺗﺮاب« را ﺑﻪ
ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( داده اﻧﺪ؟

69
ﻫﯿﭽﮑﺪام
ﭼﻮن ﺧﻠﻘﺘﺶ از ﺧﺎك ﺑﻮد
ﭼﻮن در زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزي و زراﻋﺖ ﻣﯿﮑﺮد ﺑﺪون ﻫﯿﭻ زﯾﺮاﻧﺪازي ﺑﺮ روي ﺧﺎك ﻣﯿﺨﻮاﺑﯿﺪ ﭼﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص( ﻟﻘﺐ »اﺑﻮ ﺗﺮاب« را ﺑﻪ
ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( داده اﻧﺪ؟

70
ﻫﯿﭽﮑﺪام

 ﻧﺨﻮردن ﻟﻘﻤﻪ ﺣﺮام ﺗﺮك ﻧﺸﺪن ﻧﻤﺎز ﺷﺐ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
اﻟﻒ و ب
ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺮﺑﻼﯾﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ اراﮐﯽ در ﺣﻔﻆ ﻟﺤﻈﻪ اي ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

71
آﻣﻮزش ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ زﯾﺮ
آﻣﻮزش ﺗﯿﺮاﻧﺪازي


ﺧﻮاﻧﺪن وﻧﻮﺷﺘﻦ ﺳﺎﺧﺖ سوالات ضمن خدمت مهارت های زندگی ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺗﺮﺑﯿﺖ را در ﭼﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺪ؟ 72
ﺣﺮﻓﻪ آﻣﻮزي

اﻟﻒ(آﻣﻮزش اﺻﻮل دﯾﻦ
ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)

( در ﻧﺎﻣﻪ31 ﺑﻪ اﻣﺎم
ب(آﻣﻮزش ﻗﺮآن و ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﺎت ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ)ع( ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ را از ﮐﺠﺎ 73

ج(آﻣﻮزش ﺷﻨﺎ و ﺗﯿﺮاﻧﺪازي آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟

د(آﻣﻮزش اﺳﺐ ﺳﻮاري


اﻟﻒ(آﻣﻮزش اﺻﻮل دﯾﻦ
ب(آﻣﻮزش ﻗﺮآن و ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﺎت ج(آﻣﻮزش ﺷﻨﺎ و ﺗﯿﺮاﻧﺪازي ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( در ﻧﺎﻣﻪ31 ﺑﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ)ع( ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ را از ﮐﺠﺎ
آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟

دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت مهارتهای زندگی

74
د(آﻣﻮزش اﺳﺐ ﺳﻮاري
ﻗﺎري و ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮآن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( اﺟﺮ و ﻣﺰد ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﯾﺘﯿﻤﺎن
اﺣﺴﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺟﺮ ﻣﺰد ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺷﻬﯿﺪ در راه ﺧﺪا
ﻣﯽ داﻧﺪ؟
75
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ ﺑﻮرزد
ﻗﺎري و ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮآن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( اﺟﺮ و ﻣﺰد ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﯾﺘﯿﻤﺎن
اﺣﺴﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺟﺮ ﻣﺰد ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺷﻬﯿﺪ در راه ﺧﺪا
ﻣﯽ داﻧﺪ؟
76
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ ﺑﻮرزد

 اي ﮐﺎش ﻣﺮدم ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺮا آﻣﺮزﯾﺪ
اي ﮐﺎش ﻣﺮدم ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر آﻣﺮزﻧﺪه اﺳﺖ اي ﮐﺎش ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻦ ﻟﻄﻒ و ﺗﮑﺮﯾﻢ اﻟﻬﯽ را درﺑﺎره ﻣﻦ
ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( از زﻫﺪ ﭼﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ اراﺋﻪ
داده اﻧﺪ؟

77
اي ﮐﺎش ﺧﺎﻧﻮاده ام ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ
آﻣﺮزد
ﺗﻐﯿﯿﺮ در دﯾﻦ
آﺳﺘﯿﻦ)ﺑﺪﻋﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺣﻮادث زﻣﺎن
ﻫﻮاي ﻧﻔﺲ
اﻟﻒ و ب ﺣﯿﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا)ص( و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﭘﺲ از
رﺣﻠﺖ آن ﺣﻀﺮت،ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﺻﻠﯽ اﻧﺤﺮاﻓﺎت 78
رﯾﺎﺳﺖ ﻃﻠﺒﯽ و اﺷﺮاﻓﯽ ﮔﺮي را در ﭼﻪ ﻣﯽ داﻧﺘﻨﺪ؟
اﻓﺤﺴﺒﺘﻢ اﻧﻤﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎ ﮐﻢ ﻋﺒﺜﺎ اﻧﮑﻢ اﻟﯿﻨﺎ ﻻ
ﺗﺮﺟﻌﻮن
وﻻ ﺗﻘﻮﻟﻮا ﻟﻤﻦ ﯾﻘﺘﻞ ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞ اﷲ اﻣﻮات ﺑﻞ اﺣﯿﺎء و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﭘﺎﺳﺦ اﻓﺮادي ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر از
ﻟﮑﻦ ﻻ ﺗﺸﻌﺮونvvv ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ و ﺷﻬﺎدت ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﺪام 78
ﻓﻀﻞ اﷲ اﻟﻤﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ اﻟﻘﺎﻋﺪﯾﻦ اﺟﺮا آﯾﻪ را ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد؟
ﻋﻈﯿﻤﺎ
ﻟﻢ ﺗﻘﻮﻟﻮن ﻣﺎ ﻻ ﺗﻔﻌﻠﻮن
ﺟﻬﺎد
ﺣﺞ روزه
در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻫﻤﺮاه اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﭼﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﮑﺮرا اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟

80
زﮐﺎت
ﺟﻬﻞ و ﺷﮏ
ﮐﻔﺮ و ﺟﻬﻞ
ﺟﻬﻞ و ﮐﻔﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻢ و اﯾﻤﺎن ﮐﺪام ﯾﮏ ﻗﺮار
ﻣﯿﮕﯿﺮد؟ 81
ﮐﻔﺮ و ﮐﻔﺮ

 ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ
ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ روزه ﻣﺎه رﻣﻀﺎن روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص( از ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ
اﻣﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ اﻣﺮي ﺑﻪ ﺧﺪا ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

82
ﻋﺪم ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎء
ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ)ع(
ﺟﻌﻔﺮ ﻃﯿﺎر ﻋﻤﺎرﯾﺎﺳﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺸﺎﺟﻌﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( او را ﺑﺎ ﻗﺮآن ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﭙﺎه ﺟﻤﻞ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﻮد؟

83
ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺸﺎﺟﻌﯽ
ﺟﻌﻔﺮﻃﯿﺎر ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺣﻨﻈﻠﻪ ﻏﺴﯿﻞ اﻟﻤﻼﺋﮑﻪ
ﺷﻬﯿﺪ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻗﺮآن در دﺳﺘﺶ ﺑﻮد دﺳﺘﺎﻧﺶ ﻗﻄﻊ
و ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ؟

84
ﻋﺒﺎرت» و اﺟﻌﻠﻨﯽ ﻣﻦ ورﺛﻪ ﺟﻨﻪ اﻟﻨﻌﯿﻢ« در
ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﺣﻀﺮت ﯾﺤﯿﯽ ع(
ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ )ع(
ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ)ع( ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﺣﻀﺮت ﯾﺤﯿﯽ ع( ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ )ع( 85
ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ)ع(
ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ)ع( ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن)ع( ﺣﻀﺮت داود)ع(
ﺣﻀﺮت ﯾﻌﻘﻮب)ع(
ﻋﺒﺎرت»رب ﻫﺐ ﻟﯽ ﺣﮑﻤﺎ و اﻟﺤﻘﻨﯽ ﺑﺎﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ« درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺪام ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟

86
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﻓﺮادي را ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻮرداري از
ﻗﺎﻋﺪان اﯾﻤﺎن ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﺒﺮد ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن
ﻣﺠﺎﻫﺪان
ﺻﺎﺑﺮان دﯾﻦ را ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﺎدﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟ 87
ﻣﺮﻓﻬﺎن ﺑﯽ درد

 

 

 

 

12 Jun 2019