دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی صنایع غذایی/علوم تغذیه

کد مقاله : A2127

عنوان انگلیسی مقاله

Evaluation of nanocomposite packaging containing Ag and ZnO on shelf life of fresh orange juice

عنوان فارسی مقاله

ارزیابی اثر بسته بندی نانوکامپوزیتی حاوه نقره و اکسید روی بر عمر نگهداری آب پرتقال تازه

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۰

قیمت : ۱۶ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 160,000 – خرید

 

———————————————————————

کد مقاله : A2130

عنوان انگلیسی مقاله

Mitochondrial and nuclear DNA damage induced by sulphur mustard in keratinocytes

عنوان فارسی مقاله

آسیب های ناشی از گاز خردل (سولفور موستارد) در DNA میتوکندری و هسته در کراتینوسیت ها

 

سال انتشار مقاله : ۲۰۰۱

قیمت : ۱۵ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 150,000 – خرید

 

———————————————————————

کد مقاله : A2132

عنوان انگلیسی مقاله

Improving public health?: The role of antioxidant-rich fruit and vegetable beverages

عنوان فارسی مقاله

بهبود سلامت عمومی ؟ نقش میوه ها و سبزیجات سرشار از آنتی اکسیدان

 

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۱

قیمت : ۲۲ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 220,000 – خرید

 

———————————————————————

کد مقاله : A2133

عنوان انگلیسی مقاله

Molecular toxicology of sulfur mustard-induced cutaneous inflammation and blistering

عنوان فارسی مقاله

سم شناسی مولکولی التهابات پوستی و تاول های ناشی از گاز خردل

 

سال انتشار مقاله : ۲۰۰۹

قیمت : ۱۵ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 150,000 – خرید

 

———————————————————————

کد مقاله : A2138

عنوان انگلیسی مقاله با ترجمه فارسی صنایع غذایی/علوم تغذیه

Aculeatin, a coumarin derived from Toddalia asiatica (L.) Lam., enhances differentiation and lipolysis of 3T3-L1 adipocytes

عنوان فارسی مقاله

Aculeatin، کومارین مشتق از Toddialia asitica (L.) Lam.، و بهبود تفکیک و لیپولیز آدیپوسیت های ۳T3-L1

 

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۴

قیمت : ۸ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 80,000 – خرید

 

———————————————————————

کد مقاله : A2139

عنوان انگلیسی مقاله

Evaluation of the effect of plant sterols on the intestinal processing of cholesterol using an in vitro lipolysis model

عنوان فارسی مقاله

بررسی تاثیر استرول های گیاهی بر پردازش کلسترول در روده ها با استفاده از مدل لیپولیز in vitro

 

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۲

قیمت : ۵ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 50,000 – خرید

 

———————————————————————

کد مقاله : A2140

عنوان انگلیسی مقاله

Anti-obesity effect of Morus bombycis root extract: Anti-lipase activity and lipolytic effect

عنوان فارسی مقاله

خاصیت ضدچاقی عصاره ریشه گیاه Morus bombycis : فعالیت ضد لیپاز و تاثیر لیپولیتیک

 

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۲

قیمت : ۵ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 50,000 – خرید

 

———————————————————————

کد مقاله : A2141

عنوان انگلیسی مقاله

Cyclopia maculata (honeybush tea) stimulates lipolysis in 3T3-L1 adipocytes

عنوان فارسی مقاله

Cyclopia macutala (honeybush tea)؛ محرک لیپولیز در آدیپوسیت های ۳T3-L1

 

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۳

قیمت : ۵ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 50,000 – خرید

 

———————————————————————

کد مقاله : A2142

عنوان انگلیسی مقاله

Differential long-term effects of tannic acid on adenyl cyclase activity and lipolysis in rat adipocytes

عنوان فارسی مقاله

بررسی افتراقی تاثیر طولانی مدت اسید تانیک بر فعالیت آدنیل سیکلاز و لیپولیز در آدیپوسیت های موشی

 

سال انتشار مقاله : ۲۰۰۱

قیمت : ۶ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 60,000 – خرید

 

———————————————————————

کد مقاله : A2143

عنوان انگلیسی مقاله

۱۸b-Glycyrrhetinic acid inhibits adipogenic differentiation and stimulates lipolysis

عنوان فارسی مقاله

مقاله انگلیسی صنایع غذایی/علوم تغذیه بررسی نقش اسید گلیسیریزیک ۱۸ بر مهار تمایز آدیپوژنیک و تحریک لیپولیز

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۲

قیمت : ۷ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 70,000 – خرید

 

———————————————————————

کد مقاله : A2140

عنوان انگلیسی مقاله صنایع غذایی/علوم تغذیه

Recommendations for the nutrition management of phenylalanine hydroxylase deficiency

عنوان فارسی مقاله

خاصیت ضدچاقی عصاره ریشه گیاه Morus bombycis : فعالیت ضد لیپاز و تاثیر لیپولیتیک

 

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۴

قیمت : ۱۵ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 150,000 – خرید

 

———————————————————————

کد مقاله : A2150

عنوان انگلیسی مقاله

Phenylketonuria: Screening and Management

عنوان فارسی مقاله

فنیل کتونوریا، سرند (غربالگری) و مدیریت

 

سال انتشار مقاله : ۲۰۰۰

قیمت : ۱۰ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 100,000 – خرید

 

———————————————————————

کد مقاله : A2151

عنوان انگلیسی مقاله

Adjuvant Treatment for Phenylketonuria (PKU) Executive Summary

عنوان فارسی مقاله

درمان های تکمیلی برای بیماری فنیل کتونوریا PKU

 

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۵

قیمت : ۱۲ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 120,000 – خرید
10 Apr 2019