سوالات واقعی و اصلی آزمون ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند

چند نمونه از سوالات آزمون ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند

1-یکی از ویژگی های الگوی روش جامع خودگردانی مدارس فقدان چه می باشد؟ فقدان یک شورای مجتمع یا مدرسه محوراست.

 

download-mihanhamkar-com
دریافت


2- حرکت به سمت مدیریت مدرسه محور در کانادا درحوزة آموزش عمومی، درکدام شهر صورت گرفت؟ در ادمونتون در آلبرتا

3- ویژگی چشمگیراین الگو چیست؟ ویژگی چشمگیر الگو در روش تخصیص منابع است.

4- برنامه(( اثربخشی معلم ))درچه سالی به اجرا درآمد؟ در سال 1981

5- پس از سال 1987، چه چیزی به عنوان یک مبنای مقایسه ای برای کوهورت دانش آموزی، تعریف شد ؟ سطوح (( معیار )) یا استاندارد دستاوردها

بقیه درادامه مطلب

سوالات آزمون دوم ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند

به اطلاع کلیه همکاران محترم فرهنگی می رساند که اولین سری سوالات آزمون دوم ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده در سایت دبیران آنلاین قرار داده شده است شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت دبیران آنلاین این سوالات واقعی آزمون دوم را دانلود نماید . نکات این سوالات این است که این سوالات قابل جستجو می باشند که می توانید با سرچ سریع در محیط سوالات آزمون دوم ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند به راحتی سوال مورد نظر را پیدا نماید . و پاسخ صحیح آنها نیز قرار داده شده است .


1-یکی از ویژگی های الگوی روش جامع خودگردانی مدارس فقدان چه می باشد؟ فقدان یک شورای مجتمع یا مدرسه محوراست.


2- حرکت به سمت مدیریت مدرسه محور در کانادا درحوزة آموزش عمومی، درکدام شهر صورت گرفت؟ در ادمونتون در آلبرتا

3- ویژگی چشمگیراین الگو چیست؟ ویژگی چشمگیر الگو در روش تخصیص منابع است.

دانلود منابع و سوالات آزمون ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده در آموزش و پرورش

4- برنامه(( اثربخشی معلم ))درچه سالی به اجرا درآمد؟ در سال 1981

5- پس از سال 1987، چه چیزی به عنوان یک مبنای مقایسه ای برای کوهورت دانش آموزی، تعریف شد ؟ سطوح (( معیار )) یا استاندارد دستاوردها

6- پیشنهادآلبرتا درسال 1994 برای اصلاحات آموزشی گسترده چه بود؟ کاهش چشمگیر تعداد مناطق آموزشی از 140 به 60 و واگذاری اختیار به مدرسه بود،

7- ویژگی های مهم اصلاحات مورد نظر، آلبرتا چه بود؟درگیرکردن والدین، مدرسه و صاحبان کسب و کاردرآموزش بود؛ چنان چه قدرت آ نها برای تصمیم گیری در مورد آموزش از جمله توسعة منابع و تعیین نحوة دستیابی به نتایج افزایش یافت. همچنین در این قانون جدید، تعیین ((مدارس نمونه ))با انعطا ف پذیری و آزادی بیشتر، به عنوان اقدامی در جهت دستیابی بهتر به نتایج پیش بینی شده بود.

8- در هنگ کنگ نظام آموزشی شاملچند بخش مجزاست؟ سه بخش

9- سه بخش مجزای نظام آموزشی در هنگ ک‌نگ رانام ببرید؟ مدارس دولتی، مدارس کمک بگیر، مدارس خصوصی

10- بزر گترین بخش، مدارس کدام بود ه اند وچند درصد از کل مدارس را تشکیل می دهند؟ کمک بگیر- 80 درصد

11- مدارس خصوصی و دولتی به ترتیب تنها چند درصد از کل مدارس را شامل می شوند؟ تنها 7 و 13 درصد

12- مشکلات آموزشی مدارس هنگ کنک رابیان کنید؟ الف) فرایندها و ساختار مدیریتی نامناسب؛ ب ) تعریف نامناسب و ناکافی از مسئولیت ها و وظایف؛ ج) نبود یا نارسایی معیارهای عملکرد؛ ت) تاکید برنظار تهای جزئی تا ساختارهای مسئولیت پذیری و محاسبه پذیری؛ ث) تأ کید بر نظارت هزینه ای براساس هزینة نهایی تا اثربخشی هزینه ای و ارزش پول.

13- مبانی اصلی طرح ابتکار عمل مدیریت توسط مدرسه رابیان کنید؟ *بازنگری مستمر، مبنای موجود مخارج عمومی؛*ارزشیابی منظم نتایج؛*تعریف بهتر از مسئولیت ها؛*ارتباط نزد یک ترین مسئولیت و مدیریت منابع؛*قالب های مدیریتی و سازمانی مناسب؛ ارتباطات متقابل تعریف شدة آشکار بین تصمیم گیرندگان و عوامل اجرایی آ نها.

14- در طرح مذکور،چه چیزی به عنوان پایة اصلی ادارة مدرسه تأ کید شده و مشارکت معلمان، والدین و دانش آموزان در ادارة مدرسه تشویق شده بود؟ بر مدیریت مشترک

15- چارچوب کار شامل کدام پنج گروه ازسیاست ها است؟ مسئولیت ها و وظایف جدید برای وزارت آموز ش وپرورش، وظایف جدید برای کمیته های مدیریتی مدرسه SMC)ها)، خیرین، ناظران و مدیران؛ انعطا ف پذیری در تأمین مالی مدرسه، مشارکت در تصمیم گیری و ساختاری برای محاسبه پذیری.

16- سوابق به چه منظوری ثبت می شدند؟به منظور استخراج شاخص هایی چون پیشرفت دانش آموزان در حوزه های اصلی، فعالیت های عملی، سوابق کارکنان،جزئیات مرتبطبا بازدهی، کیفیت ها و صلاحیت ها و نوع سکونت و شغل والدین، ثبت می شدند.

17- نشان دهندة تمایل دولت به روش اقناعی برای افزایش مشارکت ها به جای روشهای اصلاحی قانونی بود.

18- ساختار محاسبه پذیری در چندزمینه درمدرسه مطرح بود؟ دو زمینه فردی و سطح کل

19- ساختار محاسبه پذیری درمحاسبه فردی چگونه است؟در مورد اول، یک شیوة ارزشیابی یا گزارش دهی توصیه شده بود و مدارس بر تبادل نظربا SMC خود و مدّ نظر قرار دادن فرم ارزشیابی وزارت آموزش و پرورش، به عنوان یک نقطه شروع، تاکید داشتند.

20- ساختار محاسبه پذیری درسطح کل چگونه است؟ برای مورد دوم،یعنی محاسبه پذیری کل مدرسه، هر مدرسه نیازمند ارائة یک برنامه آموزشی سالانه مشتمل بر اهداف وفعالیت های سال جاری به منظور قابلیت پاسخگویی بود

21-یالات متحدة آمریکا دارای چند سطح است؟ سه سطح حکومتی ملی، ایالتی و محلی

22- مسئولیت آموزش عمومی به جه محول شده است؟ به ایالات

23- مسئولیت ارائة خدمات آموزشی به جز کجا، با دولت محلی است؟ هاوایی

24- چه چیزهایی زیر نظر قانون ایالتی هستند؟ نواحی آموزشی ، واحد های سیاسی مستقل

25- چه کسی براساس گزارشی در سال 1966 ، پیامدهای بی عدالتی را عمده کرد؟ گزارش کلمن

26- نظریة قوی را که پیشرفت های تحصیلی عمدتاً به شرایط خانوادگی کودک بستگی داردراچه کسی ارائه داد؟ کلمن

27-به گفته چه کسی بین سال های 1986 و 1990 یک سوم از نواحی آموزشی بعضی از انواع مدیریت مدرسه محور را داشته اند؟ اوگاوا و وایت

28-اصلاحات چند نوع بودند؟ دو نوع «تمرکز زدایی اداری» « مدیریت مدرسه محور»

29- بر اساس کدام اصلاحات ادارة مرکزی، وظایف اصلی معلمان و مدیران مجتمع آموزشی را تعیین می ک‌ند؟- «تمرکز زدایی اداری»

30- براساس کدام اصلاحات به والدین، معلمان و مدیران هر مدرسه اختیار تعیین اولویت ها و تخصیص بودجة متناسب با آن، شکل دادن برنامه های درسی و عزل و نصب کارکنان خود را می دهد؟« مدیریت مدرس همحور»؛

 

31- ابزار کمک کننده این اصلاحاتچه بود؟ نارضایتی فزاینده در مورد کارایی مدرسه و نگرانی رهبران صنعتی و تجاری در مورد کاهش کیفیت مهارت کارگران آمریکایی در یک بازار جهانی به شدت رقابتی بود.

32-در مطالعة اساسی خود با عنوان ،« سیاست ها، بازارها ومدارس آمر یکایی »، در تحلیل اطلاعاتی گسترده نشان دادند که پیشرفت بهتر در سطح مدارس، با نظارت شدید محلی مرتبط است.؟ « چاب و مو »

33- طر فداران حق انتخاب، چه چیزی راتاکید مکنندکه به عنوان وسیله ای برای ارتقای بهره وری آموزشی، مورد استفاده قرار گیرد.؟ بازار

34- چند پیشنهاد برای گسترش حق انتخاب

- یک شیوة «حواله»، یعنی وضعیتی که برای دانش آموزان برای حضور در مدرسة انتخابی والدین، منابعی در نظر گرفته می شود؛

- مدارس« ایده آل» متمرکز بر یک رشتة تحصیلی خاص (مثلا علوم)؛

- آزادی در انتخاب مدرسه ای خارج از یک منطقة آموزشی محلی.

35- چه کسی ویژگی های اصلی اصلاحات مدیریت مدرسه محور را در ایالات متحدة آمریکا خلاصه کرده است؟دیوید

36- کدام ایالت برای اولین بار، نوع دیگری از اصلاحات را انجام داد؟ مینه سوتا

37 – اصلاحات ایالت مینه سوتا به چه صورت می باشد؟حق انتخابات والدین از میان مدارس دولتی. براساس برنامة ثبت نام باز - که بحث انگیزاست- دانش آموزان می توانند در مدارس دولتی دیگری غیر از منطقة آموزشی محلی خود که در آن ساکن هستند حضور یابند.

37- چه کسی به این نکته اشاره کرده است که قدرت نظام غیرمتمرکز ایالات متحدة آمر یکا، ناشی از وجود تصمیم گیری فرایندهای آموزشی در یک سطح کاملاً محلی است.؟ گامیج (سال 1996 )

38- قانون اصلاح آموزش که در سال 1984 توسط ایالت کارولینای جنوبی به تصویب رسید، دارای چند جزء اصلی بود؟ پنج جزء

39- پنج جزء اصلی سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند  شامل:

* افزایش عملکرد آموزشی از طریق بهبود استانداردهای آموزشی؛

* تقویت آموزش و آزمون مهار تهای پایه؛

* ارتقای مهارت تدریس از طریق تقویت مهارت آموزی، ارزشیابی و جبران خدمات معلمان؛

* بهبود رهبری، مدیریت و کارایی مالی مدارس درکلیة سطوح؛

* اجرای نظارت های کیفی دقیق و بهره وری مطلوب؛

* ایجاد مشارکت مؤثرترمیان مدارس، والدین، مدرسه و صاحبان کسب وکار؛

* تدارک ساختمان های آموزشی متناسب با یادگیری دانش آموز.

40- هدف اصلی اصلاحات چه بود؟انتقال قدرت به سطح مدرسه و مشارکت مدرسه در تصمیم گیری در جهت ایجاد مدارس کارآتر

دانلود منابع آزمون شیوه های نوین تربیت فرزند

41- ایالت ایلینویز قانون اصلاح آموزشی خود را در سال1985 تصویب و براساس آن چه چیزی را پیش بینی کرد؟شوراهای پیشرفت آموزش محلی( LSIC) ها اختیاری را پیش بینی کرد.

42- قانون اصلاح آموزشی سال 1988 چه حکمی داد؟ حکم داد که مدارس دولتی توسط( LSIC) ها مدیریت شوند

43-این شورا شامل چه کسانی بود؟ا ین شوراها شامل شش تن از والدین، دو تن از ساکنان منطقه و دوتن از معلمان و مدیر بودند. در مورد مدارس متوسطه یک نمایندة دانش آموزی بدون حق رأی نیز عضو این شورا بود.

44- چه کسی عنوان می ک‌ند که واگذاری تصمیم گیری به LSIC ها چشمگیر است؟ هانسون

45- الگوی ایالت لس آنجلس از مدیریت مدرسه محور،به چه صورت طراحی شده است؟ به عنوان یک فرایند فزایندة دو مرحله ای، طراحی شده بود.

46- حوزه های سیاست گذاری محول شده شامل چه مواردی بود؟شامل مهارت آموزی و توسعة حرفه ای کارکنان، ضوابط و مقررات کارکنان، برنامة زما ن بندی فعالیت های آموزشی، کاربرد تجهیزات آموزشی، نظارت بر جزئیات بودجه ای خاص مانند سواد آموزی، وجوه خیریه،متون درسی رسمی و وجوه مشوق آموزشی بود

47- LSC ها در ورود به مرحلة دوم مدیریت مدرسه محور، مجبور به کسب تأ یید کجا بودند بودند؟ از شورای مرکزی

48- شورای مرکزی شامل چند عضوبودند؟ 24 عضو شامل 7 تن از والدین یا اعضای انجمن، پنج عضو تعیین شده توسط بازرس و 12 معلم از صنف معلمان تشکیل می شدند.

49- کدام شورای توازن قدرت ایجاد می ک‌ند؟ شورای مرکزی

50- الگوی دیدکانتی به چه صورت می باشد؟تلاشی در جهت تمرکززدایی در تصمیم گیری و مشارکت بود تا تلاشی واقعی برای انتقال یا واگذاری قدرت. شوراها فقط در مقام مشورتی عمل می ک‌ردند

51- ر ایالات متحدة آمریکا، توسعة کدام یک ا زمدارس چشمگیرتر بوده است؟« مدارس قراردادی »

52- هدف از الگوی هیل و همکاران (سال 1990)چیست ؟هدف از این الگو، کسب اطمینان از توسعة مداوم رو شهای تدریس پاسخ گو به دانش آموزان و نیازهای آنان بود و بنابراین، به فرایند تجدیدنظر مستمر در قراردادها نیاز داشت.

53- هستة مرکزی مدارس قراردادی دارای چند ویژگی است؟ پنج ویژگی

54- پنج ویژگی هستة مرکزی مدارس قراردادی رانام ببرید؟تنوع آموزشی برای دانش آموزان، والدین و معلمان، مدارس قراردادی موافق و در برگیرندة فرایندهای آزادمنشانه مدارس عمومی بودند، تمرکززدایی، رعایت تعادل بین خودمختاری و محاسبه پذیری در ضمن قرارداد، و نظام متمایل تر به سمت بازار.

55- آموزش رسمی در کشور هلند به چند بخش تقسیم شده است؟ دو بخش مدارس دولتی و خصوصی.(تامین مالی هردو با دولت)

56- درهلندآموزش رسمی تا چند سالگی رایگان است.؟ 16 سالگی

57-قانون آموزش ابتدایی جدید که در سال 1985 به اجرا درآمد، مدارس را ملزم به چه می کرد؟ ارائة برنامه های کاری و فعالیت های خود--ا ین برنامه ها شامل شرحی از فرایند یاددهی و یادگیری بود

58- در کشوربلغارستان در دسامبر سال 1984 ، چه حکمی حوزة مدیریت مستقل را در مدارس دولتی بلغارستان تعریف کرد؟ یک حکم پادشاهی

59- این حکم، مدیریان و مسئولان آموزشی را ملزم به چه می نمود؟ملزم نمود تا منابع عملیاتی مؤسسات خود را تأمین کنند.

60- در نظام آموزشی بلغارستان چه کسانی نقش چشمگیری دارند؟ بازرسان آموزشی

61- در نظام آموزشی بلغارستان مدیرچه نقشی دارد؟ صرفا یک مجری است

62- اساساُ استقلال مدارس بلغاری در چیست؟ مالی است تاآموزشی

63- بخش مهم الگوی مدیریت مدرسه محور غیرمتمرکز،دراسپانیا به چه صورت است؟ شکل گیری یک شورای آموزش محلی در هر مدرسه است.

64- هر شورا چه افرادی را شامل می شود؟

مدیر مدرسه- که رئیس شوراست؛

برنامه ریزان آموزشی اصلی؛

نمایند ه ای از اداره ک‌نند گان شهر؛

معلمان مدرسه به تعداد حداقل یک سوم اعضای شورا؛

والدین و دانش اموزان ( بدون حق رأی برای دانش آموزان ابتدایی پایه های پا یین تر( به تعداد حداقل یک سوم اعضای منتخب؛

دفتر دار مدرسه که به عنوان دبیر شورا عمل می ک‌ند و حق اظهار نظر دارد اما حق رأی ندارد.

65- مدیر مدرسه چگونه وبرای مدت چند سال انتخاب می شود؟از میان معلمان مدرسه برای یک دورة سه ساله با امکان تمدید برای یک دورة سه ساله دیگر، انتخاب می شود((LSC، در صورت ضرورت، حق برکناری مدیر مدرسه رابراساس یک سوم اکثریت آرا دارد)))

66- دگرگونی سیاسی در اکثر کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، با چه چیزی همراه بود؟با تغییردر نحوة ادارة آموزش، به شکل تضعیف اختیارات مرکزی و گسترش آزادی در سطح مدرسه، همراه بود

67- تضعیف اختیارات مرکزی و گسترش آزادی در سطح مدرسه چگونه تحقق یافت؟ از طریق توقف انحصار دولتی بر آموزش، تصویب برنامة درسی جایگزین، گسترش زمینه برای فعالیت های اختیاری و کاهش نفوذ مناسبات اداری بر فعالیت های آموزشی.

68- در مدارس مجارستان چه چیزی نقش چشمگیری در تخصیص منابع داشته است.؟ بازار

69- در مجارستان،اولین قدم های عظیم به سمت تمرکززدایی در ابتدای کدام دهة برداشته شد؟ دهة هشتاد

70- به مسئولان آموزشی محلی و منطقه ای چه اختیاراتی محول شده بود؟ تنها اختیار محول شده به آ نها درمورد فعالیت های داخلی مدارس، این بود که ببینند آیا مقررات مدرسه،برنامه های آموزشی مدرسه محورو تصمیم گیر یهای کارکنان منطبق با قانون هست یا خیر.

71- چه قانونی تصویب کرد که تغییرات ابتکاری به صورت محلی به اجرا درآید؟ قانون سال 1985

72- تغییرات برنامةدرسی با ایجاد چه صندوقی به سرعت افزایش یافت؟ با ایجاد صندوق مالی نوآوری مرکزی در سال

15 Mar 2019