مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی رشته مدیریت

کد مقاله : A2103

عنوان انگلیسی مقاله

Decision making models in a Tunisian university: Toward a framwork for analysis

عنوان فارسی مقاله

الگو های تصمیم گیری در دانشگاه تونس، در راستای تعیین چارچوب تحلیلی

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۴

قیمت : ۸ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 80,000 – خرید

 

———————————————————————

کد مقاله : A2106

عنوان انگلیسی مقاله

Understanding the impact of globalization on the role of IHR professionals

عنوان فارسی مقاله

بررسی تاثیر جهانی سازی بر نقش متخصصان IHR

 

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۴

قیمت : ۸ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 80,000 – خرید

 

———————————————————————

کد مقاله : A2159

عنوان انگلیسی مقاله

 Corporate Communication in the Twenty-First Century

عنوان فارسی مقاله

ارتباطات سازمانی در قرن بیست و یک

 

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۴

قیمت : ۱۵ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 150,000 – خرید

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی رشته مدیریت

 

———————————————————————

کد مقاله : A2116

عنوان انگلیسی مقاله

A Comparative Study of Training and Development Practices in Cement Industries

عنوان فارسی مقاله

بررسی مقایسه ای اقدامات آموزشی و توسعه در صنعت سیمان

 

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۴

قیمت : ۱۲ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 120,000 – خرید

 

———————————————————————

کد مقاله : A2119

عنوان انگلیسی مقاله

A gravity model of virtual water trade

عنوان فارسی مقاله

مدل جاذبه در ارتباط با تجارت آب مجازی

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۴

قیمت : ۱۸ هزار تومان

دانلود رایگان مقاله لاتین

دانلود رایگان چکیده فارسی

 

RIAL 180,000 – خرید

 

———————————————————————

کد مقاله : A2120

عنوان انگلیسی مقاله

 A Comparative Study on International Marketing Mix in China and India: The case of McDoland’s

عنوان فارسی مقاله

بررسی تطبیقی آمیخته بازاریابی بین المللی در چین و هند : مطالعه موردی مک دونالد

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۲

قیمت : ۱۵ هزار تومان

دانلود رایگان مقاله لاتین

دانلود رایگان چکیده فارسی

 

RIAL 150,000 – خرید

 

———————————————————————

کد مقاله : A2121

عنوان انگلیسی مقاله

ADMINISTRATION AND LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT
CASE STUDY: VALCEA COUNTY

عنوان فارسی مقاله

مدیریت و توسعه اقتصاد بومی، گزارش مورد VALCEA COUNTY

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۵

قیمت : ۱۵ هزار تومان

دانلود رایگان مقاله لاتین

دانلود رایگان چکیده فارسی

 

RIAL 150,000 – خرید

 

———————————————————————

کد مقاله : A2122

عنوان انگلیسی مقاله

Core employee based human capital and revenue productivity in small firms: An empirical investigation

عنوان فارسی مقاله

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی با عنوان سرمایه انسانی مبتنی بر کارمندان اصلی و بهره وری در شرکت های کوچک : بررسی تجربی

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۵

قیمت : ۱۸ هزار تومان

دانلود رایگان مقاله لاتین

دانلود رایگان چکیده فارسی

RIAL 180,000 – خرید

———————————————————————

کد مقاله : A2128

عنوان انگلیسی مقاله مدیریت

An Economic IslamicityIndex EI2

عنوان فارسی مقاله

شاخص اقتصادی اسلامیت

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۰

قیمت : ۱۵ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 150,000 – خرید

 

———————————————————————

کد مقاله : A2131

عنوان انگلیسی مقاله

Understanding the impact of globalization on the role of IHR professionals

عنوان فارسی مقاله

بررسی تاثیر جهانی سازی بر نقش متخصصان IHR

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۰

قیمت : ۱۰ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 100,000 – خرید

 

——————————————————————————————

کد مقاله : A2136

عنوان انگلیسی مقاله

A Bounded Emotionality Perspective on the Individual in the Organization

عنوان فارسی مقاله

چشم انداز مرز عاطفی افراد در سازمان

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۵

قیمت : ۱۸ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 180,000 – خرید

 

——————————————————————————————

کد مقاله : A2147

عنوان انگلیسی مقاله

Organization structures and performance: A critical review

عنوان فارسی مقاله

ساختار و عملکرد سازمانی، مروری انتقادی

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۲

قیمت : ۱۰ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 100,000 – خرید

 

——————————————————————————————

کد مقاله : A2148

عنوان انگلیسی مقاله

Exchanging Social Information Across Cultural Boundaries

عنوان فارسی مقاله

تبادل اطلاعات اجتماعی بین مرزهای فرهنگی

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۴

قیمت : ۱۲ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 120,000 – خرید

 

——————————————————————————————

کد مقاله : A2154

عنوان انگلیسی مقاله :

Firm investment, liquidity and bank health: A panel study of Asian firms in the 2000s

عنوان فارسی مقاله :

سرمایه گذاری شرکت ها، نقدینگی و بانکداری سالم : بررسی شرکت های آسیایی در دهه ۲۰۰۰

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۵

قیمت :۲۰ هزار تومان

دانلود رایگان مقاله لاتین

دانلود رایگان چکیده فارسی

 

RIAL 200,000 – خرید

—————————————————————————————————————–

کد مقاله : A2158

عنوان انگلیسی مقاله :

How bank competition influences liquidity creation

عنوان فارسی مقاله :

تاثیر رقابت میان بانک ها بر ایجاد نقدینگی

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۴

قیمت :۱۰ هزار تومان

دانلود رایگان مقاله لاتین

دانلود رایگان چکیده فارسی

RIAL 100,000 – خرید
10 Apr 2019