سوالات استخدامی نهاد ریاست جمهوری + منابع آزمون 98

دانلود نمونه سوالات استخدامی نهاد ریاست جمهوری 98

تیم آموزشی موسسه دبیران آنلاین نمونه سوالات استخدامی نهاد ریاست جمهوری 98 را به همراه منابع ارائه این آزمون در سال 98 را برای شما گرد آوری کرده است که با مطالعه دقیق این نمونه سوالات استخدامی نهاد ریاست جمهوری و با شرکت در آزمون نمره قبولی را کسب نمائید پکیج طلایی که برای شما آماده ساخته ایم سوالات واقعی آزمون استخدامی نهاد ریاست جمهوری از سالهای 92 تا 98 می باشد که در طی این سالها ارائه شده به همراه منابع معتبر آزمون و نمونه سوالات آزون استخدامی نهاد ریاست جمهوری 98 که مختص سایت دبیران آنلاین می باشد .  .

 

دانلود محصول
دریافت فایل

سوالات استخدامی نهاد ریاست جمهوری

لینک دوره و ثبت نام

http://www.president.ir/

تیم مدیریتی مخفیگاه ،مجموعه ای از نمونه سوالات استخدامی را گردآوری نموده است که باتوجه به افزایش قیمت کتاب در یازار ، منابع بسیار مفیدی برای شما کارجویان عزیز می باشد .حدود 5000 هزار نمونه سوال توسط تیم مدیریتی مخفیگاه در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد ،ما بدون هیچگونه چشم داشتی منتظر نظرات سازنده و ارزنده شما خواهیم بود .

نمونه سوالات آزمون استخدامی نهاد ریاست جمهوری سال 98

-11 اصل پنجاه قانون اساسی در چه مورد بحث می کند؟


)4آموزش جمعیت
)3تعاون در شهرها و روستاها
)2مسکن
)1محیط زیست


-19 قبض انبار از نظر ماهیتی شبیه کدام یک از اسناد است؟


)4برات
چک)3
)2سفته
)1سند عادی


-22 مراجعه به افکار عمومی توسط کدام مرجع زیر صورت می گیرد؟


)4مجلس خبرگان رهبری
)3مجمع تشخیص مصلحت
)2شورای نگهبان
)1مجلس شورای اسالمی

-21همه گزینه ها به جز شامل قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند

)1وزارت اطالعات

)2اعضا هیئت علمی دانشگاهها

)3نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداری

)4کارمندان اداری وزارت خارجه

-22 مجازات توهین به مقدسات در حقوق کیفری ایران کدام است؟


)4حبس یا اعدام
)3حبس و اعدام
)2اعدام
)1حبس

 

-23 کدام نهاد تصویب قوانین توسط مجلس را از لحاظ انطباق آن با شرع و قانون بررسی می کند؟

 

)4 مجلس خبرگان
)3 مجمع تشخیص مصلحت
)2 شورای انقالب اسالمی
)1 شورای نگهبان


-24 یونسکو یکی از نشانه های برجسته ........ می باشد؟


)4روابط فرهنگی بین الملل
)3تهاجم فرهنگی
)2تداوم فرهنگ
)1تولید فرهنگ


-25 کدام گزینه از وظایف و اختیارات رهبر اسالمی نیست؟

)1 تعیین سیاست های کلی نظام

)2 تنفیذ حکم ریاست جمهوری

)3 فرماندهی کل نیروهای مسلح

)4 تعیین ائمه جماعات

-26 کدام نخست وزیر ایران در سال 1323 ه.ش کارشناسان آمریکایی را جهت واگذاری امتیاز استخراج نفت به ایران
دعوت کرد؟


)4رزم آرا
)3ساعد
)2فروغی
)1اعالء


-27 مساحت کشور ایران چقدر است؟

)1 2/641/195 کیلومتر مربع

)2 1/641/195 کیلومتر مربع

)3 2/141/155 کیلومتر مربع

)4 1/141/195 کیلومتر مربع

-21 کدام جغرافیدان مسلمان کتاب «دایرالمعارف جغرافیایی» تالیف کرده است؟


)4خوارزمی
)3ابن حوقل
)2ابوریحان بیرونی
)1یاقوت حموی


-29 معراج پیامبر ص در چه سالی بود؟


)4هشتم هجری
)3یازدهم هجری
)2نهم هجری
)1دهم هجری


-32 چه تعداد از نمایندگان مجلس در شورای بازنگری قانون اساسی عضویت دارند؟


نفر 1)4
نفر 12)3
نفر 22)2
نفر 32)1


-31 دانشجویان دانشگاه تهران در چه سالی علیه سفر نیکسون به ایران تظاهرات کردند؟


32 آذر 16)4
32 آبان 13)3
21)2 مرداد 32
31 آذر 16)1


-32 اولین مسجدی که به فرمان پیامبر ص ساخته شد؟


)4هیچکدام
)3مسجدقبا
)2مسجد النبی
)1مسجدالحرام


-33 «چک بانکی» چیست؟

)1 چکی است که می توان آن را فقط در شعبه ویژه یک بانک نقد کرد

)2 چکی است که در هر بانک می توان آن را نقد کرد

)3 چکی است که توسط بانک جهت دریافت وجه نقد در قبال ارائه آن گواهی می شود

)4چکی است که می توان آن را در هرجای کشور نقد کرد

-34 اولین شهدای اسالم چه کسانی بودند؟


)4حمزه و
)3حضرت عباس ع و علی اکبر ع
)2یاسر و سمیه
)1حسین بن علی ع و حضرت قاسم ع
یاسر

-35 مرتفع ترین آبشار جهان کدام است؟


)4کاالمبو
)3دال
)2آنجل
)1نیاگارا


-36 طوالنی ترین مرز مشترک ایران با کدام کشور است؟


)4ترکیه
)3عراق
)2پاکستان
)1ترکمنستان


-37 روز پرستار به مناسبت والدت کدام بانوی اسالم نامگذاری شده است؟


)4حضرت رقیه س
)3حضرت فاطمه س
)2حضرت زینب س
)1حضرت خدیجه س


-31 کدامیک از وقایع اواخر جنگ جهانی اول تاثیر بسزایی بر اوضاع کشورمان گذاشت؟


)4ظهور هیتلر
)3سقوط امپراطوری بیزانس
)2انقالب روسیه
)1انقالب کبیر فرانسه


-39 گوسفند نژاد مرینوس در کدام کشور اروپایی بیشتر پرورش داده می شود؟


)4فرانسه
)3انگلستان
)2ایتالیا
)1اسپانیا


-42 در نظم جهانی اصل بر چیست؟


)4هماهنگی
)3همکاری
)2کاهش قدرت
)1رقابت و تعارض


-41 « اعالمیه بالفور» در زمینه تأسیس چه کشوری صادر شد؟


)4 اسرائیل
)3 فلسطین
)2 آمریکا
)1 انگلیس


-42 دومین روزنامه قدیمی ایران چه نام داشت و سرپرست آن چه کسی بود؟

)1 ماهنامه ، میرزا صالح شیرازی

)2 روزنامه دولتی، صنی عالدوله

)3 وقایع اتفاقیه،امیرکبیر

)4 روزنامه اختر، میرزا ملکم خان

-43 جامعه مدنی در کدامیک از نظام های سیاسی ممکن است؟


)4کمونیسم
)3فاشیسم
)2توتالیتر
)1استبدادی

-44 اگر در داد و ستد بخشی از مازاد متعلق به تولید کننده به خریدار منتقل شود چه نامیده می شود؟

 

)4سود پنهان
)3مبادله نا برابر
)2تورم اقتصادی
)1مبادله برابر

 

-45 کدام کشور در حوزه اطراف دریای خزر نیست؟


)4قزاقستان
)3 ترکمنستان
)2 آذربایجان
)1 تاجیکستان


-46 « نظارت بر کارهای دولت» از وظایف کدام نهاد است؟


)4 مجلس شورای اسالمی
)3 مردم
)2 رئیس جمهور
)1 مجلس خبرگان


-47 چه کسی با قرار داد  در نمونه سوالات استخدامی نمهاد ریاست جمهوری 1919 به مخالفت پرداخت؟

)4وثوق الدوله
)3سید جمال الدین اسد آبادی
)2سید حسن مدرس
)1شیخ محمد خیابانی

-41 خانمی سه ماه بعد از اطالق خود مجددا ازدواج می کند و هفت ماه بعد فرزندی از وی به دنیا می آید دراین فرض
اصوالً طفل ملحق به چه کسی است ؟


)4با قرعه تعیین می شود


)3با آزمایشات پزشکی تعیین می شود

 


)2شوهر دوم
)1شوهر اول


-49 معادل فارسی واژه دیالکتیک چیست؟


)4علم لدنی
)3ضمیرناخودآگاه
)2مجادله منطقی
)1علوم عقالنی


-52 چه گروههایی بهتر می توانند پاسخگوی نیازهای روانی افراد باشند؟


)4حزبی
)3شغلی
)2صنفی
)1نخستین


-51 امام خمینی (ره) خطاب به کدام دولت فرمودند که اگر ناگزیر شود تا از این فرودگاه به آن فرودگاه و از این کشور
به آن کشور برود باز دست از هدفهایش نخواهد کشید؟


)4 فرانسه
)3 کویت
)2 عراق
)1 آمریکا


-52 مهمترین هدف بانک جهانی چیست؟

)1 تثبیت نظام ارزی کشورهای عضو

)2 کمک به کسری موازنه پرداختهای کشورها

)3 پرداخت وام به کشورهای در حال توسعه

)4 نظارت بر نظام پولی بین المللی

-53 سازمان « بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کاال و خدمات» تابع کدام وزارتخانه است؟

 

)4 بازرگانی
)3 جهادکشاورزی
)2 دادگستری
)1 کشور

 

-54 مهمترین گام در بهبود ساختار نظام آموزشی کدامیک از فعالیت های زیر می باشد؟

)1نظارت دقیق بر عملکرد مجریان آموزش

)2سازماندهی فضاهای آموزشی

)3اصالح نظام گزینش و تربیت معلم

)4تألیف و تنظیم منابع قوی آموزشی

-55همه موراد به جز ..... جز سازمان های بین الدوولی منطقه ای می باشند؟


)4ناتو
)3سازمان کنفرانس اسالمی
)2اتحادیه عرب
)1سازمان های کشورهای آمریکائی


-56 پس از برکناری بنی صدر چه کسی هدایت شورای عالی دفاع را عهده دار شد؟


)4محسن رضایی
)3سرلشگر قرنی
)2محمدعلی رجایی
)1آیت اهلل خامنه ای


-57 کدامیک از موارد زیر یک ویژگی عام فرهنگی نیست؟


)4نهادهای ازدواج
)3تحول نسل ها
)2زبان
)1نظام خانوادگی


-51 امام سجاد ع در چه سنی به شهادت رسید؟


67)4 سالگی
62)3 سالگی
31)2 سالگی
57)1 سالگی


-59 جوامع جدید در نمونه سوالات آزمون استخدامی نهاد ریاست جمهوری  به سمت؟

)1جوامع چند فرهنگی و متکثر پیش می روند

)2ارزش های فرهنگی بومی و سنتی خود متمایل می شوند

)3استیالی نام هویتهای غربی شده پیش می روند

)4جوامع فاقد ارزش های فرهنگی متمایل می شوند

-62 اسالم کریم اف رئیس جمهوری کدام کشور بود؟


)4ازبکستان
)3ترکمنستان
)2تاجیکستان
)1قزاقستان

چند نمونه از سوالات رایگان آزمون استخدامی نهاد ریاست جمهوری


-61 موافقت نامه دیتون مربوط به حل مساله کدام منطقه است؟


)4قره باغ
)3فلسطین
)2بوسنی
)1چچن


-62 کدام یک از بانک های نامبرده شده زیر متولی چاپ اسکناس می باشد؟


)4 بانک صادرات ایران
)3 بانک مرکزی
)2 بانک کشاورزی
)1 بانک صنعت و معدن


-63 در حال حاضر تعداد کشورهای عضو اوپک به چند کشور می رسد؟


)4 15 کشور
)3 13 کشور
)2 12کشور
)1 5 کشور


-64 کانال سوئز کدام دریاها را به هم پیوند می دهد؟

)1دریای سرخ و دریای سفید

)2دریای مدیترانه و دریای سرخ

)3دریای سفید واقیانوس اطلس

)4اقیانوس اطلس و اقیانوس کبیر

-65 طرح های قانونی به پیشنهاد چند نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسالمی قابل طرح است؟

 

نفر 25 )4
نفر 22 )3
نفر 15 )2
نفر 12 )1

 

-66 علت واقعی اشغال ایران توسط متفقین چه بود؟

)1تمایالت ایران به ارتش آلمان نازی

)2تمایالت حکومت رضاشاه به ارتش آلمان نازی

)3مخالفت حکومت رضاشاه با سیاست ملی انگلستان به ایران

)4رشدونفوذ جریان چپ از جمله حزب توده و حمایت شوروی از گسترش نیروهای چپ در ایران

-67 معنایی که فرد از موقعیت رفتار در ذهن دارد، تعیین کننده چیست؟


)4اخالق فرد
)3عمل آدمی
)2آرزوهای فرد
)1نیازهای فرد


-61همه موارد از صالحیت های شورای شهر می باشند به جز .....؟

)1انتخاب شهردار

)2تصویب لوایح برقراری عوارض و لغو آن

)3بررسی کمبودهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی

)4تائید انتصاب روسای شرکت های وابسته به شهرداری از سوی شهردار

-69 قطعنامه 591 شورای امنیت سازمان ملل درباره کدام دوول صادر شد؟


)4ایران و عراق
)3آذربایجان و ارمنستان
)2انگلیس و آرژانتین
)1یونان ترکیه


-72 قرآن کریم حاوی چند سوره است؟


)4صدو هفده سوره
)3دویست و هجده سوره
)2صدوچهارده سوره
)1صدوبیست و پنج سوره


-71 کدامیک از احکام قانونی در جمهوری اسالمی مطلق می باشد؟


)4آزادی انجمن های
)3آزادی انتخاب شغل
)2ممنوعیت تفتیش عقاید
)1آزادی تشکیل اجتماعات
صنفی


-72 انعقاد قرار داد نفتی با شرکت امریکایی استاندارد اویل باعث سقوط کدام نخست وزیر شد؟

 

)4ساعد مراغه ای
)3سیدضیا طباطبایی
)2قوام السلطنه
)1مشیرالدوله

 

-73 در میان کشورهای زیر، کدام یک در سازمان ملل متحد دارای حق «وتو» نمی باشند؟


)4 فرانسه
)3 آلمان
)2 روسیه
)1 چین


-74 نام نویسنده کدام کتاب نادرست است؟

)1تفسیر المیزان،عالمه طباطبایی

)2سری،دکتر عبدالحسین زرین کوب

)3خدمات متقابل اسالم و ایران،شهید مطهری

)4لویاتان،آندره مالرو

"-75تفسیر سور آبادی" اثر کدام شخصیت است؟


)4شیخ طوسی
)3عالمه طباطبائی
)2عالمه مجلسی
)1ابوبکر عتیق نیشابوری

 

3 Jun 2019