طرح کرامت پایه اول ابتدایی

طرح کرامت ارائه شده در سایت دبیران آنلاین برای پایه اول ابتدایی شامل تمامی واحد کار های طرح کرامت پایه اول ابتدایی می باشد که به ترتیب برای شما عزیزان قرار داده شده است . از این رو جهت دانلود طرح کرامت کلاس اول ابتدایی می توانید روی موضوع مد نظر خودتان کلیک کرده و با پرداخت هزینه محصول آن واحد کار طرح کامت پایه اول ابتدایی را دریافت نمایید . تمامی واحد کارهای ارائه شده در سایت دبیران آنلاین به روز بوده و به همراه دفتر کارنما می باشد .

 

طرح کرامت پایه اول ابتدایی

طرح کرامت پایه اول مهارت عزت نفس

دانلود طرح کرامت پایه اول ابتدایی ، مهارت عزت نفس واحد کار قناعت به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت عزت نفس واحد کار قناعت

این طرح کرامت پایه اول ابتدایی با موضوع مهارت عزت نفس واحد کار قناعت کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید و به صورت فایل های آماده ایست که در کلاس قابلیت اجرایی دارد.و در 30 صفحه گرد آوری شده است.از اهمیت طرح کرامت مهارت عزت نفس واحد کار قناعت می توان به شناخت دانش آموزان درباره خود و خدای خویش و زندگی با کیفیت و کردار درست در جامعه است.

طرح کرامت مهارت عزت نفس واحد کار قناعت از بخش های زیر تشکیل شده است:

 1. آیاتی چند از قرآن پیرامون موضوع مهارت عزت نفس واحد کار قناعت

 2. سخنان ائمه و احادیث معتبر درباره موضوع مهارت عزت نفس واحد کار قناعت

 3. داستان های جذاب درباره موضوع مهارت عزت نفس واحد کار قناعت

 4. صحبت و مباحثه و گفت و شنود درباره موضوع مهارت عزت نفس واحد کار قناعت

 5. اشعار و طنز و لطیفه درباره موضوع مهارت عزت نفس واحد کار قناعت

 6. مشارکت و کار گروهی درباره موضوع مهارت عزت نفس واحد کار قناعت

 7. نگارش دفتر و کاربرگ درباره موضوع مهارت عزت نفس واحد کار قناعت

سورپرایز شما دانش آموز و آموزگار عزیز این است که به همراه این فایل پکیج نمونه دفتر طرح کرامت به همراه تزیین دفتر و نقاشی طرح کرامت پیرامون موضوع مهارت عزت نفس واحد کار قناعت  به شما اهدا میگردد.

پکیج سورپرایز شما شامل موارد زیر است :

1.     نمونه مدل دفترو نمونه دفتر طرح کرامت جهت پرکردن

2.     تزیین دفتر طرح کرامت در مقطع دبستان

3.     نقاشی های طرح کرامت در مقطع دبستان

4.     گزارش تخصصی درباره اهمیت طرح کرامت و اجرا در کلاس

5.     مقاله طرح کرامت پیرامون شایستگی های کسب شده در رابطه با طرح کرامت

6.     تجربییات سنجش و ارزشیابی و تجارب تربیتی  با موضوع طرح کرامت

طرح کرامت پایه اول ابتدایی مهارت همدلی

نمونه طرح کرامت پایه اول ابتدایی ، مهارت همدلی واحد کار خانواده به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت همدلی واحد کار خانواده

این طرح کرامت با موضوع مهارت همدلی واحد کار خانواده کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید و به صورت فایل های آماده ایست که در کلاس قابلیت اجرایی دارد.و در 24 صفحه گرد آوری شده است.از اهمیت طرح کرامت مهارت همدلی واحد کار خانواده می توان به شناخت دانش آموزان درباره خود و خدای خویش و زندگی با کیفیت و کردار درست در جامعه است.

نمونه طرح کرامت پایه اول ابتدایی مهارت همدلی واحد کار خانواده از بخش های زیر تشکیل شده است:

 1. آیاتی چند از قرآن پیرامون موضوع مهارت همدلی واحد کار خانواده

 2. سخنان ائمه و احادیث معتبر درباره موضوع مهارت همدلی واحد کار خانواده

 3. داستان های جذاب درباره موضوع مهارت همدلی واحد کار خانواده

 4. صحبت و مباحثه و گفت و شنود درباره موضوع مهارت همدلی واحد کار خانواده

 5. اشعار و طنز و لطیفه درباره موضوع مهارت همدلی واحد کار خانواده

 6. مشارکت و کار گروهی درباره موضوع مهارت همدلی واحد کار خانواده

 7. نگارش دفتر و کاربرگ درباره موضوع مهارت همدلی واحد کار خانواده

سورپرایز شما دانش آموز و آموزگار عزیز این است که به همراه این فایل پکیج نمونه دفتر طرح کرامت به همراه تزیین دفتر و نقاشی طرح کرامت پیرامون موضوع مهارت همدلی واحد کار خانواده به شما اهدا میگردد.

پکیج سورپرایز شما شامل موارد زیر است :

1.     نمونه مدل دفترو نمونه دفتر طرح کرامت جهت پرکردن

2.     تزیین دفتر طرح کرامت در مقطع دبستان

3.     نقاشی های طرح کرامت در مقطع دبستان

4.     گزارش تخصصی درباره اهمیت طرح کرامت و اجرا در کلاس

5.     مقاله طرح کرامت پیرامون شایستگی های کسب شده در رابطه با طرح کرامت

6.     تجربییات سنجش و ارزشیابی و تجارب تربیتی  با موضوع طرح کرامت

دانلود طرح کرامت پایه اول ابتدایی مهارت ارتباط بین فردی واحد کار خوشرویی

دانلود طرح کرامت پایه اول ابتدایی ، مهارت ارتباط بین فردی واحد کار خوشرویی به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت ارتباط بین فردی واحد کار خوشرویی

این طرح کرامت با موضوع مهارت ارتباط بین فردی واحد کار خوشرویی کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید و به صورت فایل های آماده ایست که در کلاس قابلیت اجرایی دارد.و در 20 صفحه گرد آوری شده است.از اهمیت طرح کرامت مهارت ارتباط بین فردی واحد کار خوشرویی می توان به شناخت دانش آموزان درباره خود و خدای خویش و زندگی با کیفیت و کردار درست در جامعه است.

دانلود طرح کرامت پایه اول ابتدایی مهارت ارتباط بین فردی واحد کار خوشرویی از بخش های زیر تشکیل شده است:

 1. آیاتی چند از قرآن پیرامون موضوع مهارت ارتباط بین فردی واحد کار خوشرویی
 2. سخنان ائمه و احادیث معتبر درباره موضوع مهارت ارتباط بین فردی واحد کار خوشرویی
 3. داستان های جذاب درباره موضوع مهارت ارتباط بین فردی واحد کار خوشرویی
 4. صحبت و مباحثه و گفت و شنود درباره موضوع مهارت ارتباط بین فردی واحد کار خوشرویی
 5. اشعار و طنز و لطیفه درباره موضوع مهارت ارتباط بین فردی واحد کار خوشرویی
 6. مشارکت و کار گروهی درباره موضوع مهارت ارتباط بین فردی واحد کار خوشرویی
 7. نگارش دفتر و کاربرگ درباره موضوع مهارت ارتباط بین فردی واحد کار خوشرویی

سورپرایز شما دانش آموز و آموزگار عزیز این است که به همراه این فایل پکیج نمونه دفتر طرح کرامت به همراه تزیین دفتر و نقاشی طرح کرامت پیرامون موضوع مهارت ارتباط بین فردی واحد کار خوشرویی به شما اهدا میگردد.

پکیج سورپرایز شما شامل موارد زیر است :

1.     نمونه مدل دفترو نمونه دفتر طرح کرامت جهت پرکردن

2.     تزیین دفتر طرح کرامت در مقطع دبستان

3.     نقاشی های طرح کرامت در مقطع دبستان

4.     گزارش تخصصی درباره اهمیت طرح کرامت و اجرا در کلاس

5.     مقاله طرح کرامت پیرامون شایستگی های کسب شده در رابطه با طرح کرامت

6.     تجربییات سنجش و ارزشیابی و تجارب تربیتی  با موضوع طرح کرامت

طرح کرامت پایه اول دبستان مهارت تصمیم گیری واحد کار مشورت

طرح کرامت پایه اول دبستان ، مهارت تصمیم‌گیری واحدکار مشورت به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت تصمیم‌گیری واحدکار مشورت

این طرح کرامت با موضوع مهارت تصمیم‌گیری واحدکار مشورت کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید و به صورت فایل های آماده ایست که در کلاس قابلیت اجرایی دارد.و در 18 صفحه گرد آوری شده است.از اهمیت طرح کرامت مهارت تصمیم‌گیری واحدکار مشورت می توان به شناخت دانش آموزان درباره خود و خدای خویش و زندگی با کیفیت و کردار درست در جامعه است.

طرح کرامت پایه اول دبستان مهارت تصمیم‌گیری واحدکار مشورت از بخش های زیر تشکیل شده است:

 1. آیاتی چند از قرآن پیرامون موضوع مهارت تصمیم‌گیری واحدکار مشورت
 2. سخنان ائمه و احادیث معتبر درباره موضوع مهارت تصمیم‌گیری واحدکار مشورت
 3. داستان های جذاب درباره موضوع مهارت تصمیم‌گیری واحدکار مشورت
 4. صحبت و مباحثه و گفت و شنود درباره موضوع مهارت تصمیم‌گیری واحدکار مشورت
 5. اشعار و طنز و لطیفه درباره موضوع مهارت تصمیم‌گیری واحدکار مشورت
 6. مشارکت و کار گروهی درباره موضوع مهارت تصمیم‌گیری واحدکار مشورت
 7. نگارش دفتر و کاربرگ درباره موضوع مهارت تصمیم‌گیری واحدکار مشورت

سورپرایز شما دانش آموز و آموزگار عزیز این است که به همراه این فایل پکیج نمونه دفتر طرح کرامت به همراه تزیین دفتر و نقاشی طرح کرامت پیرامون موضوع مهارت تصمیم‌گیری واحدکار مشورت به شما اهدا میگردد.

پکیج سورپرایز شما شامل موارد زیر است :

1.     نمونه مدل دفترو نمونه دفتر طرح کرامت جهت پرکردن

2.     تزیین دفتر طرح کرامت در مقطع دبستان

3.     نقاشی های طرح کرامت در مقطع دبستان

4.     گزارش تخصصی درباره اهمیت طرح کرامت و اجرا در کلاس

5.     مقاله طرح کرامت پیرامون شایستگی های کسب شده در رابطه با طرح کرامت

6.     تجربییات سنجش و ارزشیابی و تجارب تربیتی  با موضوع طرح کرامت

طرح کرامت اول ابتدایی مهارت مدیریت هیجانات واحد کار مدیریت شادی

طرح کرامت اول ابتدایی ، مهارت مدیریت هیجانات واحد کار مدیریت شادی به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت مدیریت هیجانات واحد کار مدیریت شادی

این طرح کرامت با موضوع مهارت مدیریت هیجانات واحد کار مدیریت شادی کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید و به صورت فایل های آماده ایست که در کلاس قابلیت اجرایی دارد.و در 18 صفحه گرد آوری شده است.از اهمیت طرح کرامت مهارت مدیریت هیجانات واحد کار مدیریت شادی می توان به شناخت دانش آموزان درباره خود و خدای خویش و زندگی با کیفیت و کردار درست در جامعه است.

طرح کرامت اول ابتدایی مهارت مدیریت هیجانات واحد کار مدیریت شادی از بخش های زیر تشکیل شده است:

 1. آیاتی چند از قرآن پیرامون موضوع مهارت مدیریت هیجانات واحد کار مدیریت شادی
 2. سخنان ائمه و احادیث معتبر درباره موضوع مهارت مدیریت هیجانات واحد کار مدیریت شادی
 3. داستان های جذاب درباره موضوع مهارت مدیریت هیجانات واحد کار مدیریت شادی
 4. صحبت و مباحثه و گفت و شنود درباره موضوع مهارت مدیریت هیجانات واحد کار مدیریت شادی
 5. اشعار و طنز و لطیفه درباره موضوع مهارت مدیریت هیجانات واحد کار مدیریت شادی
 6. مشارکت و کار گروهی درباره موضوع مهارت مدیریت هیجانات واحد کار مدیریت شادی
 7. نگارش دفتر و کاربرگ درباره موضوع مهارت مدیریت هیجانات واحد کار مدیریت شادی

سورپرایز شما دانش آموز و آموزگار عزیز این است که به همراه این فایل پکیج نمونه دفتر طرح کرامت کلاس اول به همراه تزیین دفتر و نقاشی طرح کرامت پیرامون موضوع مهارت مدیریت هیجانات واحد کار مدیریت شادی به شما اهدا میگردد.

پکیج سورپرایز شما شامل موارد زیر است :

1.     نمونه مدل دفترو نمونه دفتر طرح کرامت جهت پرکردن

2.     تزیین دفتر طرح کرامت در مقطع دبستان

3.     نقاشی های طرح کرامت در مقطع دبستان

4.     گزارش تخصصی درباره اهمیت طرح کرامت و اجرا در کلاس

5.     مقاله طرح کرامت پیرامون شایستگی های کسب شده در رابطه با طرح کرامت

6.     تجربییات سنجش و ارزشیابی و تجارب تربیتی  با موضوع طرح کرامت

سایت بانک فایل پژوهشی معلمان بهترین انتخاب برای طرح کرامت رایگان

طرح کرامت مهارت انضباط اجتماعی واحد کار نظم

نمونه طرح کرامت اول ابتدایی ، مهارت انضباط اجتماعی واحد کار نظم به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت انضباط اجتماعی واحد کار نظم

این طرح کرامت با موضوع مهارت انضباط اجتماعی واحد کار نظم کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید و به صورت فایل های آماده ایست که در کلاس قابلیت اجرایی دارد.و در 18 صفحه گرد آوری شده است.از اهمیت طرح کرامت مهارت انضباط اجتماعی واحد کار نظم می توان به شناخت دانش آموزان درباره خود و خدای خویش و زندگی با کیفیت و کردار درست در جامعه است.

نمونه طرح کرامت اول ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار نظم از بخش های زیر تشکیل شده است:

 1. آیاتی چند از قرآن پیرامون موضوع مهارت انضباط اجتماعی واحد کار نظم
 2. سخنان ائمه و احادیث معتبر درباره موضوع مهارت انضباط اجتماعی واحد کار نظم
 3. داستان های جذاب درباره موضوع مهارت انضباط اجتماعی واحد کار نظم
 4. صحبت و مباحثه و گفت و شنود درباره موضوع مهارت انضباط اجتماعی واحد کار نظم
 5. اشعار و طنز و لطیفه درباره موضوع مهارت انضباط اجتماعی واحد کار نظم
 6. مشارکت و کار گروهی درباره موضوع مهارت انضباط اجتماعی واحد کار نظم
 7. نگارش دفتر و کاربرگ درباره موضوع مهارت انضباط اجتماعی واحد کار نظم

نمونه دفتر به همراه تزئین ذفتر و نقاشی طرح کرامت همراه این فایل بصورت رایگان ارائه میشود

سورپرایز شما دانش آموز و آموزگار عزیز این است که به همراه این فایل پکیج نمونه دفتر طرح کرامت به همراه تزیین دفتر و نقاشی طرح کرامت پیرامون موضوع مهارت انضباط اجتماعی واحد کار نظم به شما اهدا میگردد.

آنچه به همراه این طرح کرامت میتوانید دانلود کنید

1.     نمونه مدل دفترو نمونه دفتر طرح کرامت جهت پرکردن

2.     تزیین دفتر طرح کرامت در مقطع دبستان

3.     نقاشی های طرح کرامت در مقطع دبستان

4.     گزارش تخصصی درباره اهمیت طرح کرامت و اجرا در کلاس

5.     مقاله طرح کرامت پیرامون شایستگی های کسب شده در رابطه با طرح کرامت

6.     تجربییات سنجش و ارزشیابی و تجارب تربیتی  با موضوع طرح کرامت

طرح کرامت اول ابتدایی مهارت ارتباط مؤثر واحد کار صداقت

دانلود طرح کرامت اول ابتدایی ، مهارت ارتباط مؤثر واحد کار صداقت به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت ارتباط مؤثر واحد کار صداقت

این طرح کرامت با موضوع مهارت ارتباط مؤثر واحد کار صداقت کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید و به صورت فایل های آماده ایست که در کلاس قابلیت اجرایی دارد.و در 24 صفحه گرد آوری شده است.از اهمیت طرح کرامت مهارت ارتباط مؤثر واحد کار صداقت می توان به شناخت دانش آموزان درباره خود و خدای خویش و زندگی با کیفیت و کردار درست در جامعه است.

دانلود طرح کرامت اول ابتدایی مهارت ارتباط مؤثر واحد کار صداقت از بخش های زیر تشکیل شده است:

 1. آیاتی چند از قرآن پیرامون موضوع مهارت ارتباط مؤثر واحد کار صداقت
 2. سخنان ائمه و احادیث معتبر درباره موضوع مهارت ارتباط مؤثر واحد کار صداقت
 3. داستان های جذاب درباره موضوع مهارت ارتباط مؤثر واحد کار صداقت
 4. صحبت و مباحثه و گفت و شنود درباره موضوع مهارت ارتباط مؤثر واحد کار صداقت
 5. اشعار و طنز و لطیفه درباره موضوع مهارت ارتباط مؤثر واحد کار صداقت
 6. مشارکت و کار گروهی درباره موضوع مهارت ارتباط مؤثر واحد کار صداقت
 7. نگارش دفتر و کاربرگ درباره موضوع مهارت ارتباط مؤثر واحد کار صداقت

سورپرایز شما دانش آموز و آموزگار عزیز این است که به همراه این فایل پکیج نمونه دفتر طرح کرامت به همراه تزیین دفتر و نقاشی طرح کرامت پیرامون موضوع مهارت ارتباط مؤثر واحد کار صداقت به شما اهدا میگردد.

پکیج سورپرایز شما شامل موارد زیر است :

1.     نمونه مدل دفترو نمونه دفتر طرح کرامت جهت پرکردن

2.     تزیین دفتر طرح کرامت در مقطع دبستان

3.     نقاشی های طرح کرامت در مقطع دبستان

4.     گزارش تخصصی درباره اهمیت طرح کرامت و اجرا در کلاس

5.     مقاله طرح کرامت پیرامون شایستگی های کسب شده در رابطه با طرح کرامت

6.     تجربییات سنجش و ارزشیابی و تجارب تربیتی  با موضوع طرح کرامت

دانلود نمونه طرح کرامت پایه اول ابتدایی مهارت ارتباط مؤثر واحد کار تشکر

دانلود نمونه طرح کرامت پایه اول ابتدایی ، مهارت ارتباط مؤثر واحد کار تشکر به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت ارتباط مؤثر واحد کار صداقت

این طرح کرامت با موضوع مهارت ارتباط مؤثر واحد کار تشکر کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید و به صورت فایل های آماده ایست که در کلاس قابلیت اجرایی دارد.و در 22 صفحه گرد آوری شده است.از اهمیت طرح کرامت مهارت ارتباط مؤثر واحد کار تشکر می توان به شناخت دانش آموزان درباره خود و خدای خویش و زندگی با کیفیت و کردار درست در جامعه است.

دانلود نمونه طرح کرامت پایه اول ابتدایی مهارت ارتباط مؤثر واحد کار تشکر از بخش های زیر تشکیل شده است:

 1. آیاتی چند از قرآن پیرامون موضوع مهارت ارتباط مؤثر واحد کار تشکر
 2. سخنان ائمه و احادیث معتبر درباره موضوع مهارت ارتباط مؤثر واحد کار تشکر
 3. داستان های جذاب درباره موضوع مهارت ارتباط مؤثر واحد کار تشکر
 4. صحبت و مباحثه و گفت و شنود درباره موضوع مهارت ارتباط مؤثر واحد کار تشکر
 5. اشعار و طنز و لطیفه درباره موضوع مهارت ارتباط مؤثر واحد کار تشکر
 6. مشارکت و کار گروهی درباره موضوع مهارت ارتباط مؤثر واحد کار تشکر
 7. نگارش دفتر و کاربرگ درباره موضوع مهارت ارتباط مؤثر واحد کار تشکر

سورپرایز شما دانش آموز و آموزگار عزیز این است که به همراه این فایل پکیج نمونه دفتر طرح کرامت به همراه تزیین دفتر و نقاشی طرح کرامت پیرامون موضوع مهارت ارتباط مؤثر واحد کار تشکر به شما اهدا میگردد.

پکیج سورپرایز شما شامل موارد زیر است :

1.     نمونه مدل دفترو نمونه دفتر طرح کرامت جهت پرکردن

2.     تزیین دفتر طرح کرامت در مقطع دبستان

3.     نقاشی های طرح کرامت در مقطع دبستان

4.     گزارش تخصصی درباره اهمیت طرح کرامت و اجرا در کلاس

5.     مقاله طرح کرامت پیرامون شایستگی های کسب شده در رابطه با طرح کرامت

6.     تجربییات سنجش و ارزشیابی و تجارب تربیتی  با موضوع طرح کرامت

طرح کرامت برای پایه اول ابتدایی مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا

طرح کرامت برای پایه اول ابتدایی ، مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا

این طرح کرامت با موضوع مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید و به صورت فایل های آماده ایست که در کلاس قابلیت اجرایی دارد.و در 24 صفحه گرد آوری شده است.از اهمیت طرح کرامت مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا می توان به شناخت دانش آموزان درباره خود و خدای خویش و زندگی با کیفیت و کردار درست در جامعه است.

طرح کرامت برای پایه اول ابتدایی مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا از بخش های زیر تشکیل شده است:

 1. آیاتی چند از قرآن پیرامون موضوع مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا
 2. سخنان ائمه و احادیث معتبر درباره موضوع مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا
 3. داستان های جذاب درباره موضوع مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا
 4. صحبت و مباحثه و گفت و شنود درباره موضوع مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا
 5. اشعار و طنز و لطیفه درباره موضوع مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا
 6. مشارکت و کار گروهی درباره موضوع مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا
 7. نگارش دفتر و کاربرگ درباره موضوع مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا

 

سورپرایز شما دانش آموز و آموزگار عزیز این است که به همراه این فایل پکیج نمونه دفتر طرح کرامت پایه اول به همراه تزیین دفتر و نقاشی طرح کرامت پیرامون موضوع مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا به شما اهدا میگردد.

پکیج سورپرایز شما شامل موارد زیر است :

1.     نمونه مدل دفترو نمونه دفتر طرح کرامت جهت پرکردن

2.     تزیین دفتر طرح کرامت در مقطع دبستان

3.     نقاشی های طرح کرامت در مقطع دبستان

4.     گزارش تخصصی درباره اهمیت طرح کرامت و اجرا در کلاس

5.     مقاله طرح کرامت پیرامون شایستگی های کسب شده در رابطه با طرح کرامت

6.     تجربییات سنجش و ارزشیابی و تجارب تربیتی  با موضوع طرح کرامت

20 Apr 2021