دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی رشته روانشناسی

کد مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی روانشناسی : A2104

عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده روانشناسی جهت دانلود دانشجویان محترم رشته روانشناسی

Does positive affect buffer the associations between job insecurity and work engagemnet and psychological distress? A test among South African Workers

عنوان فارسی مقاله

نقش محافظتی عاطفه مثبت در رابطه میان نا ایمنی شغلی و اشتیاق شغلی و آشفتگی های روانشناختی در کارگران آفریقای جنوبی

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۲

قیمت : ۱۵ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 150,000 – خرید

 

——————————————————————————————

کد مقاله : A2112

عنوان انگلیسی مقاله

Elderly sexual offenders: Two unusual Cases

عنوان فارسی مقاله

مجرمان جنسی مسن : دو مورد غیر معمول

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۲

قیمت : ۱۵ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 150,000 – خرید

 

——————————————————————————————

کد مقاله : A2115

عنوان انگلیسی مقاله

Examining the Relationship Between Stress and Lack of Social Support in Mothers of Children with autism

عنوان فارسی مقاله

بررسی رابطه بین استرس و فقدان حمایت اجتماعی در مادرانِ کودکان مبتلا به اوتیسم

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۲

قیمت : ۱۵ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 150,000 – خرید

 

——————————————————————————————

کد مقاله : A2124

عنوان انگلیسی مقاله

An Examination of Psychopathology and Daily Impairment in Adolescents with Social Anxiety Disorder

عنوان فارسی مقاله

بررسی آسیب شناسی روانی و اختلالات روزمره در نوجوانان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۴

قیمت : ۱۸ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 180,000 – خرید

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی روانشناسی

——————————————————————————————

کد مقاله : A2125

عنوان انگلیسی مقاله

Self-compassion protects against the negative effects of low self-esteem
A longitudinal study in a large adolescent sample

عنوان فارسی مقاله

نقش محافظتی شفقت به خود در برابر تاثیرات منفی عزت نفس پایین: مطالعه طولی در نمونه ای وسیع از نوجوانان

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۵

قیمت : ۱۰ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 100,000 – خرید

 

——————————————————————————————

کد مقاله : A2134

عنوان انگلیسی مقاله

Adolescent sexual and emotional development: the role of romantic Relationships

عنوان فارسی مقاله

رشد جنسی و هیجانی نوجوانان : نقش روابط عاشقانه

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۵

قیمت : ۵ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 50,000 – خرید

 

——————————————————————————————

کد مقاله : A2135

عنوان انگلیسی مقاله با ترجمه فارسی روانشناسی

Emotion and Decision Making

عنوان فارسی مقاله

احساسات و تصمیم گیری

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۴

قیمت : ۲۵ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 250,000 – خرید

 

——————————————————————————————

کد مقاله : A2136

منابع مقالات انگلیسی رشته روانشناسی

عنوان انگلیسی مقاله

A Bounded Emotionality Perspective on the Individual in the Organization

عنوان فارسی مقاله

چشم انداز مرز عاطفی افراد در سازمان

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۵

قیمت : ۱۸ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 180,000 – خرید

 

——————————————————————————————

کد مقاله : A2137

عنوان انگلیسی مقاله

Psychological Group-Treatments of Social Anxiety
Disorder: A Meta-Analysis

عنوان فارسی مقاله

گروه درمانی روانشناختی اختلال اضطراب اجتماعی : بررسی فرا تحلیلی

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۳

قیمت : ۵ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 50,000 – خرید

 

——————————————————————————————

کد مقاله : A2160

عنوان انگلیسی مقاله

Factors Affecting Psychosocial and Motor Development in 3-Year-Old Children Who Are Deaf or Hard of Hearing

عنوان فارسی مقاله

عوامل تاثیرگذار بر رشد روانی اجتماعی و حرکتی کودکان ۳ ساله ناشنوا و یا کم شنوا

سال انتشار مقاله : ۲۰۱۵

قیمت : ۱۵ هزار تومان

دانلود مقاله لاتین

دانلود چکیده فارسی

 

RIAL 150,000 – خرید
10 Apr 2019