سیگنال بورس : ارائه سیگنال های تضمینی بورس برای کوتاه مدت

خرید آنلاین سیگنال بورس برای میان مدت و کوتاه مدت

سلام و خسته نباشید خدمت کلیه کاربران سایت سیگنال بورس که ما را برگزیدند تا ما راهنما و مشاور سرمایه گذاری آنها در سازمان بورس تهران باشیم . سیگنال بورس که ما برای شما عزیزان ارائه میدیم کوتاه مدت بودن و برای درصد هایی کوتاه و بالا طراحی شده اند . با خرید و دانلود سیگنال بورس ارائه شده توسط کارشناسان ما با خیال راحت سرمایه گذاری کنید و حتی در روزهای منفی بازار همیشه سبد سهام سبز را داشته باشید . تمامی این سیگنال ها از بیست درصد تا هفتاد درصد آماده گشته اند که با انتخاب هر کدام از سبد های پیشنهادی ما می توانید

کاربران نوسانگیر و کوتاه مدتی این سهام را برای خرید در نظر داشته باشند

نماد:شتران با حد ضرر  475 برای خرید برای بازدهی 10 تا 15 درصدی در نظر داشته باشید

نماد:بانک دی با حد ضرر 160 برای خرید و بازدهی  10 تا 15 درصدی در نظر داشته باشید

ما در این سایت  سعی بر این داریم با ساده ترین روش سهام را با بازدهی مشخص را بصورت ساده برای تازه واردان بازار بورس معرفی کنیم

ونفت در محدوده 200 تومان با حد ضرر 190

شفارس در محدوده 215 با حد ضرر 200

فمراد در محدوده 210 با حد ضرر 200 

سهام فوق را پس از بازدهی 10 الی 20 درصد سود سیو و خارج شوید

سیگنال بورس

جهت دانلود سیگنال بورس اهداف کوتاه مدت به سایت زیر مراجعه نماید.

http://www.irib-ag.ir/signal

دوره مقدماتی آموزش تحليل بنيادی تهران

دوره آموزش مقدماتي تحليل بنيادي با ارائه دكتر سيد ياسر شريعت به مدت 4 هفته ( هر هفته 2 جلسه روزهاي پنجشنبه صبح ) از 31 مرداد ماه برگزار ميشود. علاقمندان به شركت در اين دوره جهت كسب اطلاعات بيشتر به لينك زير مراجعه فرمايند

به شركت كنندگان در اين دوره 2 ماه اشتراك رايگان بسته بنيادی نرم افزار ره آورد نوين اهدا مي شود و مي توانند در پايان دوره از 10 درصد تخفيف خريد دانشجويان شركت نماد سرمايه پويا استفاده كنند

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻣﺘﯿﺎزات رﻗﺎﺑﺘﯽ، رﻗﺒﺎ و ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪاﺳﺖ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﻓﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود، ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی، ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه، ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺳﻮدآوری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ. وﻗﺘﯽ ﺳﻬﺎم، ﻗﺮاردادﻫﺎی آﺗﯽ ﯾﺎ ارز ﻣﻮرد روﯾﮑﺮد اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد: ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ. اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات ﺟﻬﺖ ﺗﻤﯿﺰ دادن ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﻬﺎﯾﯽ از ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﮐﻤﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﺳﺖ. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد. اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺟﻮد دارد.
ﺷﺮﮐﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿ ﺮات آﺗﯽ ﻗﯿﻤﺖ [ﺗﻮﺿﯿﺢ: در ادﺑﯿﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ ارزش و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد.] ۲- ﺑ ﺮآورد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺠﺎری ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت داﺧﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری

دوستان عزيزي كه تمايل دارند در دوره تحليل بنيادي پيشرفته شركت كنند؛ لطفا در همين تاپيك اعلام آمادگي كنند.

شهريه دوره 2،900،000 ريال

استاد : دكتر شريعت

زمان : روزهاي پنجشنبه صبح به مدت 4 هفته

شروع دوره : 11 مهرماه

 

23 Apr 2020